Upućena inicijativa Upravnoj inspekciji

Demokrate Budve: Preispitati nezakonita imenovanja Kažanegre, Vukadinovića i Kuč

Nikola Divanović, koga je odbornička većina imenovala za predsjednika Opštine imenovao je Kažanegru za v.d. sekretarke za društvene djelatnosti, Vukadinovića za v.d. sekretara za investicije, a Kuč za koordinatorku sekretarijata za lokalnu samoupravu

5554 pregleda 18 komentar(a)
Milo Duletić, Foto: Demokrate Crne Gore
Milo Duletić, Foto: Demokrate Crne Gore

Klub odbornika Demokrata u budvanskom parlementu zatražio je od Glavne upravne inspektorke, Jelene Pajković, da hitno reaguje i izvrši vanrednu inspekcijsku kontrolu vezano za imenovanje DPS kadrova Tanje Kažanegra, Dragana Vukadinovića i Snežane Kuč za vršioce dužnosti i koordinatore opštinskih sekretarijata.

Odbornik Demokrata, Milo Duletić, zatražio je od Ajkovićeve da jednako hitno reaguje kao što je to učinila prije 20 dana na inicijativu “samozvanih vršilaca vlasti”.

Nikola Divanović, koga je odbornička većina imenovala za predsjednika Opštine imenovao je Kažanegru za v.d. sekretarke za društvene djelatnosti, Vukadinovića za v.d. sekretara za investicije, a Kuč za koordinatorku sekretarijata za lokalnu samoupravu.

“Podnosim Inicijativu za sprovođenje vanrednog inspekcijskog nadzora u Opštini Budva iz razloga što su po više osnova prekršeni Zakon o državnim službenicima i namještenicima i Zakon o lokalnoj samoupravi. Prva pritužba se odnosi na rješenje o imenovanju v.d. sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti i v.d. sekretara Sekretarijata za investicije. U pitanju su imenovanja Tanje Kažanegre i Dragana Vukadinovića, koji nisu ispunili zakonske osnove za imenovanja na te funkcije”, naveo je Duletić u dopisu.

On je istakao da Zakon o državnim službenicima i namještenicima u članu 61 stavovi 3 i 4 i Zakon o lokalnoj samoupravi u članu 124 stavovi 3 i 4 propisuju da „ za vršioca dužnosti odrediće se državni službenik iz organa lokalne uprave, stručne službe, odnosno posebne službe u kojem se određuje vršilac dužnosti, koji ispunjava uslove propisane za glavnog administratora, odnosno za radno mjesto visokog rukovodnog kadra za koje se određuje.

“Ako u organu lokalne uprave, stručnoj službi, odnosno posebnoj službi ne postoji lokalni službenik koji ispunjava uslove iz stava 3 ovog člana, za vršioca dužnosti odrediće se lice van tog organa, odnosno službe, koje ispunjava uslove propisane za glavnog administratora, odnosno za radno mjesto visokog rukovodnog kadra za koje se određuje.“Iz citirane odredbe se jasno vidi da se v.d. mora imenovati iz sekretarijata u kojima se lice postavlja za rukovodioca, ukoliko u tom sekretarijatu postoje službenici koji ispunjavaju uslove koji se traže za rukovodioca. Odgovorno tvrdim da u navedenim sekretarijatima postoje službenici koji ispunjavaju uslove za imenovanje za vršioca dužnosti, te se nikako nisu smjela imenovati lica koja nemaju zasnovan radni odnos u Opštini Budva prije nego se ispuni uslov iz stava 3 citiranih članova.Jasno je da je u konkretnim slučajevima povrijeđen zakon, te očekujem od Vas da što prije izvršite nadzor, konstatujete propuste i naložite doslijedno sprovođenje zakona, odnosno imenovanje lica koja ispunjavaju zakonski uslov za imenovanje za vršioca dužnosti”, istakao je Duletić.

On je didao da “Snežana Kuč je aktom, odnosno rješenjem takozvanog predsjednika Opštine Budva, Nikole Divanovića, ovlašćena da obavlja poslove iz djelokruga sekretara u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu”.

“Navedena službenica ne ispunjava zakonske uslove iz člana 102 Zakona o lokalnoj samoupravi, koji propisuje da poslove visoko rukovodnog kadra u nivou 1) obavlja sekretar, koji mora imati VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na oslovima rukovođenja ili osam godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove za koje je objavljen konkurs, a u nivou 3) pomoćnik sekretara, koji mora imati VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili najmanje četiri godine radnog iskustva. Naglašavam da, dok je sekretarka spriječena da obavlja poslove rukovođenja, Zakon jasno kaže da umjesto nje poslove obavlja pomoćnica, iz razloga što ispunjava zakonske uslove za rukovođenje.Dotična gospođa Kuč ima zvanje viši savjetnik I koji se svrstava u nivo 2) eksperstkog kadra, tako da je nezakonito ovlašćena da obavlja poslove i rukovodi čak i ljudima koji se po sistematizaciji radnih mjesta nalaze hijerarhijski iznad nje, odnosno u nivou 1) ekspertskog kadra.

Iz razloga što u sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu postoji popunjeno radno mjesto pomoćnik sekretara, ali i radna mjesta iz nivoa 1) eskpertskog kadra, očekujem da takođe što hitnije reagujete, izvršite uvid u zakonitost pomenutog rješenja i naložite bez odlaganja otklanjanje nezakonitosti, kako se u međuvremenu ne bi stvorile eventualne štetne poslijedice po Opštinu Budva, što smo kao odbornici dužni da pazimo”, naveo je Duletić.

Prema njegovim riječima “ u najmanju ruku očekujem od Vas i organa kojim rukovodite da reagujete jednako hitno kao što ste reagovali vezano za inicijative samozvanih vršioca izvršen vlasti u Opštini Budva prije dvadesetak dana.”

“Takođe, očekujem da me povratno obavjestite o rezultatima nadzora i preduzetim mjerama na otklanjanju nezakonitosti u Opštini Budva”, zaključio je Duletić.