Dri objavio izvještaj:

Pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj Demokrata, uslovno na reviziju pravilnosti

Revizijom pravilnosti je, kako je saopšteno, utvrđeno da subjekt revizije nije finansijske i druge radnje u svim materijalnim aspektima uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju

3456 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Demokratska Crna Gora
Foto: Demokratska Crna Gora

Državna revizorska institucija (DRI) ocijenila je pozitivnim godišnji finansijski izvještaj Demokratske Crne Gore za 2019. godinu, a dato je uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Revizijom pravilnosti je, kako je saopšteno, utvrđeno da subjekt revizije nije finansijske i druge radnje u svim materijalnim aspektima uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.

"Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (tada važeći član 18), Zakona o računovodstvu (član 19), Zakona o obligacionim odnosima (čl.629 i 639), Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica i Internog pravilnika Partije o korišćenju sredstava reprezentacije", navode iz DRI.

Demokarte su u 2019, kako se navodi, sa računa za redovno poslovanje izvršila plaćanja, koja su se odnosila na izmirenje obaveza iz 2018. po osnovu troškova izborne kampanje u ukupnom iznosu od 27.223,62 eura, što nije u skladu sa odredbama člana 18 tada važećeg Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, ističu iz DRI.

"Partija je u poslovnim knjigama evidentirala troškova iz ranijeg perioda u iznosu od 542,89 eura koje nije dokumentovala. Dva ugovora o zakupu (za stambeni i poslovni prostor u Podgorici) nijesu ovjerena od nadležnog organa (notara), što nije u skladu sa članom 629 i članom 639 Zakona o obligacionim odnosima".

Dio troškova u iznosu od 8.423,10 eura nije, dodaje se, evidentiran na odgovarajućim kontima shodno Pravilniku o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica.

"U postupku revizije na osnovu prezentirane dokumentacije, za dio troškova reprezentacije, nije se moglo utvrditi da li su ostvareni u skladu sa važećim Internim pravilnikom Partije, koji je subjekt revizije uspostavio u okviru sistema unutrašnjih kontrola, a kojim je utvrđeno ko ima pravo na reprezentaciju u Partiji i u koje svrhe se može koristiti", navode iz DRI.

Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019. izvršena je, dodaju, provjera realizacije preporuka datih u izvještaju o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu.

"Revizijom godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2019. godinu utvrđeno je da je Partija realizovala dvije od pet datih preporuka, jednu preporuku djelimično realizovala, jednu nije realizovala, dok se relizacija preporuke koja se odnosi na obavezu otvaranja posebnog računa za svaku potvrđenu izbornu listu u svrhu prikupljanja sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje nije mogla provjeriti jer u 2019. godini su održani izbori samo u jednoj opštini", saopšteno je iz DRI.

Preporučujemo za Vas