"NASTAVITI IMPLEMENTACIJU"

Vlada usvojila Informaciju o vojnoj integraciji u NATO

Na sjednici je prihvaćen predlog Ministarstva odbrane za izdavanje u dugoročni zakup dijela nepokretnosti, koja se nalazi u okviru Vojnog aerodroma „Golubovci“ u Podgorici kojim je data saglasnost da se ta nepokretnost izda u dugoročni zakup na period od 30 godina, prikupljanjem ponuda
0 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Foto: Gov.me
Vlada Crne Gore, Foto: Gov.me
Ažurirano: 02.02.2019. 02:20h

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o vojnoj integraciji Crne Gore u NATO.

Prilikom predstavljanja Informacije konstatovano je da su Minitarstvo odbrane i Vojska Crne Gore tokom ove godine nastavili realizaciju planiranih aktivnosti iz procesa pristupanja i integrisanja Crne Gore u NATO što je rezultiralo dobijanjem statusa punopravne članice.

"Vlada je zadužila Ministarstvo odbrane da nastavi implementaciju aktivnosti iz Plana vojne integracije Crne Gore u NATO, koji je kao ključni dokument, Ministarstvo izradilo na osnovu preporuka Radne grupe za pristupanje i integraciju u čiji sastav su, osim predstavnika Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore, uključeni i predstavnici Minsitarstva vanjskih poslova i Direkcije za zaštitu tajnih podataka”, navodi se u saopštenju Službe za odnose sa javnošću Vlade.

Na sjednici je prihvaćen predlog Ministarstva odbrane za izdavanje u dugoročni zakup dijela nepokretnosti, koja se nalazi u okviru Vojnog aerodroma „Golubovci“ u Podgorici kojim je data saglasnost da se ta nepokretnost izda u dugoročni zakup na period od 30 godina, prikupljanjem ponuda, u skladu sa Zakonom o državnoj imovini.

"Prihodi ostvareni od izdavanja u dugoročni zakup predstavljaju prihode Ministarstva odbrane”, dodaje se u saopštenju.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju komisije za izradu građanskog zakonika. Prilikom razmatranja te tačke dnevnog reda navedeno je da je izrada Građanskog zakonika projekat od državnog interesa, jer će doprinijeti povećanju pravne i socijalne sigurnosti svih pravnih subjekata, međusobnoj harmonizaciji pravnih rjesenja, kao i njihovoj harmonizaciji sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama i standardima i evropskim zakonodavstvom. Sve to će, kako se dodaje, ubrzati i neophodne integracione procese i dalji razvoj Crne Gore, njenih građana i preduzeća.

Izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave Centar za tražioce azila se iz Ministarstva rada i socijalnog staranja izmješta u nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova, ukida se Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, organ koji je do sada bio u sastavu Ministarstva ekonomije, a formira se u istom ministarstvu Direktorat za investicije i razvoj malih i srednjih preduzeća.

"Usvojena je Informacija o sprovedenim aktivnostima tokom ljetnje požarne sezone u kojoj je konstatovano da su ljetos klimatski uslovi izazvali esktremno visoke temperature vazduha i deficit padavina što je generisalo visok indeks opasnosti od požara da je realizovan niz predviđenih preventivnih protivpožarnih aktivnosti, ali su i pored preduzetih mjera, koje su sproveli državni organi i lokalne samouprave, dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature uslovile da relativno rano, početkom jula Crnu Goru, posebno centralni i južni region, zahvate požari širih razmjera”, navodi se u saopštenju.

U diskusiji je ocijenjeno da je, uprkos izazovima, odgovor nadležnih službi bio adekvatan, da su sačuvani ljudski životi i imovina kao i da je nova pozicija članice NATO-a pomogla Crnoj Gori jer su nam pritekle u pomoć države saveznice. Ocijenjeno je da se pokazala potreba snaženja kapaciteta, posebno na preventivnom djelovanju, što je Vlada na vrijeme prepoznala predvidjevši u narednoj godini dodatna budžetska sredstva za ove potrebe.

Na današnjoj sjednici je usvojena Informacija o Predlogu finansijskog sporazuma između Vlade i Evropske komisije (EK) o Godišnjem akcijskom programu za Crnu Goru za prošlu godinu u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (Ipa II) s Predlogom sporazuma. 

"Ukupni iznos troškova za sprovođenje programa Ipa 2016 u Crnoj Gori je 26,54 miliona eura. Ovaj iznos uključuje ukupna opredijeljena sredstva EU i nacionalni doprinos. Od toga, ukupni maksimalni iznos opredijeljenih bespovratnih sredstava EU je 22,95 miliona eura”, precizira se u saopštenju.

U okviru godišnjeg programa, koji je predlog ovog finansijskog sporazuma, za finansiranje su odobrene dvije akcije za sektore – Životna sredina i klimatska akcija i Konkurentnost i inovacije.

"Za jačanje kapaciteta i aktivnosti povezanih sa pravnom tekovinom u sektoru životne sredine i klimatske akcije iznos sredstava koje je izdvojila EU je 16 miliona eura, dok je nacionalno kofinansiranje 2,82 miliona eura”, naveli su iz Vlade.

Za osnaživanje sektora konkurentnosti i inovacija Crne Gore doprinos EU je 6,95 miliona eura, a nacionalno kofinansiranje iznosi 772,1 hiljadu eura.

Vlada je usvojila Akcioni plan sprovođenja Strategije razvoja stručnog obrazovanja u Crnoj Gori za narednu i 2019. godinu sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za prošlu i ovu godinu. Kao prioritetne oblasti u stručnom obrazovanju za period 2015-2020. godini utvrđene su kvalitetno i efikasno stručno obrazovanje, relevantno za tržište rada, jednake mogućnosti sticanja kvalifikacija u stručnom obrazovanja radi zapošljivosti i socijalne inkluzije i cjeloživotno učenje i mobilnost.

“Realizacija aktivnosti iz Akcionog plana treba da omogući dalji razvoj i unaprijeđivanje stručnog obrazovanja, da brži odgovor stručnog obrazovanja na potrebe tržišta rada, omogući učenicima da razviju stručne i ključne kompetencije potrebne za život i rad”, kazali su iz Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o jačanju sistema upravljanja kulturnim dobrima i dala saglasnost na sporazum između Ministarstva kulture i Ujedinjenih nacija za razvoj.

“Projektom je, između ostalog, obuhvaćeno uspostavljanje i vođenje registra kulturnih dobara u analognoj i elektronskoj formi, uspostavljanje i vođenje informacionog sistema kulturnih dobara i njegovo povezivanje sa drugim odgovarajućim informacionim sistemima, kao i sanacija ugroženih kulturno-istorijskih objekata”, navodi se u saopštenju.

Rukovođenje projektom je u nadležnosti Vlade, dok će pomoć u implementaciji pružati UNDP kao agencija za implementaciju, uz snažan angažman svih uključenih partnera i zainteresovanih strana.

Donijeta je i odluka o otvaranju Konzulata Crne Gore u Lionu u Francuskoj. Na dužnost počasnog konzula postavljen je Bertran Tiber.