izvršili finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Završnog računa

DRI: Opština Šavnik u nekim slučajevima imenovala za v.d. osobe koje ne ispunjavaju uslove

"Revizijom su utvrđena pojedinačna odstupanja i neusklađenosti sa sljedećim zakonskim i podzakonskim propisima"

7107 pregleda 0 komentar(a)
Šavnik, Foto: Svetlana Mandić
Šavnik, Foto: Svetlana Mandić

Državna revizorska institucija (DRI) saopštila je danas da Opština Šavnik nije raspisivala javne konkurse za visoki rukovodni kadar – rukovodioce organizacionih jedinica, već je imenovala vršioce dužnosti (v.d.) na periode duže od šest mjeseci.

"U pojedinim slučajevima, lica koja su imenovana za vršioce dužnosti nijesu ispunjavala uslove propisane za glavnog administratora, odnosno radno mjesto visokog rukovodnog kadra za koje su određeni", ističe se u saopštenju.

Iz DRI je saopšteno da su izvršili finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Završnog računa budžeta Opštine Šavnik za 2020. godinu.

"Nadležni Kolegijum DRI u sastavu Zoran Jelić (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i Nikola N. Kovačević (član Senata – član Kolegijuma), izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti. Finansijskom revizijom Završnog računa budžeta Opštine Šavnik za 2020. godinu utvrđeno je da su finansijski izvještaji za 2020. godinu sastavljeni u svim materijalnim aspektima, u skladu s važećim okvirom finansijskog izvještavanja i da su prezentovani na fer i objektivan način. Opština je u Izvještaju o konsolidovanoj javnoj potrošnji za 2020. godinu iskazala budžetski deficit u iznosu od 16.534,77 eura. Revizijom je utvrđeno da podaci iskazani u Izvještaju o konsolidovanoj javnoj potrošnji za 2020. godinu, po pojedinim budžetskim pozicijama rashoda ne odgovaraju podacima utvrđenim u postupku revizije. Utvrđena odstupanja iznose 2.550,38 eura, što ne predstavlja materijalno značajan iznos, tako da finansijski rezultat na osnovu nalaza revizije iznosi 19.085,15 eura", ističe se u saopštenju DRI.

Oni su dodali da je revizijom pravilnosti Odluke o Završnom računu Opštine Šavnik za 2020. godinu utvrđeno da Opština nije u svim aspektima uskladila poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima.

"Revizijom su utvrđena pojedinačna odstupanja i neusklađenosti sa sljedećim zakonskim i podzakonskim propisima: Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o zaštiti i spašavanju, Zakonom o radu, Zakonom o državnoj imovini, Uputstvom o bližem načinu rada trezora jedinica lokalne samouprave, Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave i Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština", piše u saopštenju.

Iz DRI su kazali i da Opština Šavnik za 2020. godinu (kao ni za ranije godine) nije vršila ocjenjivanje rada lokalnih službenika, odnosno namještenika.

"Opština nije donijela Program razvoja sistema zaštite i spašavanja i nije vršila periodične provjere psihofizičkih sposobnosti komandira i zamjenika komandira službe zaštite i vatrogasaca-spasilaca. U postupku revizije utvrđeno je da se naplata prihoda (poreza na nepokretnost) uz izdavanje odgovarajuće priznanice vrši i gotovinski i to poreskom izvršitelju na terenu prilikom uručivanja rješenja i kod službenika nadležnog za naplatu lokalnih javnih prihoda u Upravi lokalnih javnih prihoda", kazali su iz DRI.

Naveli su i da Opština nije vodila elektronsku evidenciju izvršenih gotovinskih uplata po osnovu poreza na nepokretnosti.

"Uprava lokalnih javnih prihoda nije izvršila javno obavještenje obveznicima poreza na nepokretnosti kojima iz određenih razloga rješenje o porezu na nepokretnosti nije bilo moguće uručiti osim u slučaju jednog pravnog lica kome je dostavljanje javnim obavještenjem izvršeno objavljivanjem na oglasnoj tabli opštine. Zaključivani su Ugovori o privremenim i povremenim poslovima za poslove koji su predviđeni aktima o sistematizaciji, koji zahtjevaju posebno znanje i stručnost, i u periodu dužem od 120 radnih dana u kalendarskoj godini. Evidencije obaveza vodi se u excel tabelama od strane službenika Opštine Šavnik i ne pružaju pouzdanu osnovu za tačnost iskazanih podatka, jer se podaci ne čuvaju. Izvještaj o izvršenom popisu nije dostavljen Predsjedniku opštine u roku određenom Rješenjem o formiranju Komisije za popis. Obračun amortizacije i revalorizacija imovine nijesu vršeni. Revizijom je utvrđeno da organ opštine nadležan za poslove imovine, podatke o pokretnoj i nepokretnoj imovini u papirnom i elektronskom obliku nije dostavio Upravi za imovinu do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu", piše u saopštenju.

Naveli su i da je nadležni Kolegijum DRI utvrdio da obim i karakter utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod subjekta revizije nalaže da se sa sadržajem Izvještaja upozna Vlada, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija radi preduzimanja mjera na uspostavljanju održivog okvira i odgovornosti u upravljanju javnim finansijama; Odbor za ekonomiju, budžet i finansije Skupštine Crne Gore kao i Zajednica Opština Crne Gore.

"Konačan Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Šavnik za 2020.godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI", zaključuje se u saopštenju.