Partija je u bilansu uspjeha iskazala prihode u iznosu od 468.656

DRI: SNP kasni sa uplatom poreza

Partija je dobila pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj i uslovno na reviziju pravilnosti poslovanja

2648 pregleda 3 komentar(a)
SNP redovno otplaćuje reprogramirani dug,  ali kasni sa novim obavezama (ilustracija), Foto: SHUTTERSTOCK
SNP redovno otplaćuje reprogramirani dug, ali kasni sa novim obavezama (ilustracija), Foto: SHUTTERSTOCK

Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje na godišnji finansijski izvještaj Socijalističke narodne partije (SNP), a uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja za 2021. godinu.

U revizorskom izvještaju se navodi da je stranka Vladimira Jokovića, dobila uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti, jer je, između ostalog, utvrđeno da je sa računa za redovno poslovanje izvršila plaćanja na ime izmirenja obaveza prema dobavljačima u iznosu od 32.399 eura za parlamentarne izbore održane u 2020. godini, na osnovu potpisanog protokola o sravnjenju zajedničkih obaveza konstituenata koalicije “Za budućnost Crne Gore”:

To, kako su naveli, nije u skladu sa odredbama zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kojim je utvrđeno da se sva sredstva namijenjena za finansiranje izborne kampanje uplaćuju na poseban žiro-račun i sva plaćanja troškova izborne kampanje vrše sa tog računa.

Revizijom je utvrđeno da je partija u 2021. godini redovno izmirivala obaveze po odobrenom Reprogramu poreskog potraživanja, dok je prilikom isplate neto zarada i naknada, vršen obračun, ali ne i plaćanje tekućih poreskih obaveza.

To, kako navode, nije u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i Zakona o reprogramu poreskog potraživanja. Tim zakonima je, objašnjava se, utvrđeno da je poreski obveznik dužan da redovno plaća mjesečne rate i da u periodu na koji je odobren Reprogram poreskog potraživanja, “redovno izmiruje tekuće obaveze, po osnovu javnih prihoda”.

Partija je u bilansu uspjeha iskazala prihode u iznosu od 468.656, rashode u iznosu 414.193 i ostvarila finansijski rezultat od 54.463 eura.

SNP je, u dijelu prihoda, iz budžeta države prihodovala 299.780 eura, budžeta lokalnih samouprava 154.569, od članarina 12.816, finansijskih prihoda 294 i ostalih prihoda u 1.491 eura.

Kada je riječ o rashodima, partija je u 2021. godini potrošila za gorivo i energiju 24.601, bruto zarade, naknade i doprinose na teret poslodavca 186.558, troškove ugovorenih naknada 38.900, troškove zakupnina 23.643, troškove reklame i propagande 16.597, reprezentaciju 13.247 eura...