Ivović: Odluka Ministarstva pravno nasilje, Đukanović će iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva

"Odluka Ministarstva kojom se nalaže rušenje objekata predstavlja bezobzirno ignorisanje relevantnih propisa, kao i egzaktnih i lako provjerljivih činjenica", smatra advokat Neda Ivović, punomoćnik Đukanovića

65388 pregleda 501 reakcija 168 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

Odluka Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kojom se nalaže rušenje objekata koji pripadaju Milu Đukanoviću predstavlja očigledno pravno nasilje, te bezobzirno ignorisanje relevantnih propisa, kao i egzaktnih i lako provjerljivih činjenica.

To je saopštila advokat Neda Ivović, koja je punomoćnik Đukanovića.

U odgovoru na informaciju da je Ministarstvo naredilo odlazećem predsjedniku države da poruši nelegalno sagrađene objekte, navodi se da se neće upuštati u dalju javnu polemiku i diskusiju, imajući u vidu "očiglednu lošu namjeru postupajućeg javnopravnog organa".

"Milo Đukanović će iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva u upravnom postupku i upravnom sporu, a iniciraće i krivične i parnične postupke, kako bi zaštitio svoja prava", kazala je Ivović.

Ivović navodi da su 4. aprila, na osnovu medijskih i objava na društvenim mrežama "prvi put upoznati sa tim da je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, dana 04.04.2023. godine, donijelo Rješenje, broj: UPI 12119-042/23-363/1 (u daljem tekstu: Rješenje) kojim se vlasniku Milu Đukanoviću nalaže rušenje objekata koji se nalaze na zemljištu koje predstavlja porodično nasljeđe – đedovinu, đedovu kuću i objekte uz kuću, koja je inicijalno izgrađena prije više od jednog vijeka".

"U materijalnopravnom smislu, Rješenje se temelji na netačnim, kontradiktornim i nepotpunim navodima, dok je u procesnopravnom smislu – konkretna odluka donijeta uz grubo kršenje osnovnih načela upravnog postupka. Stoga, Rješenje predstavlja eklatantan primjer pravnog nasilja, te je, očito, posljedica samovoljnog i arbitrernog postupanja, koje je motivisano isključivo namjerom da se direktno nanese šteta Milu Đukanoviću i porodici Đukanović", smatra Ivović.

Informisali su javnost i resorno Ministarstvo da na imanju – đedovini porodice Đukanović, objekti datiraju sa početka XX vijeka, a da je nekadašnje porodične objekte renovirao Aco Đukanović, kao raniji vlasnik.

"U skladu sa članom 156 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, dana 13.06.2018. godine, nadležnom organu Opštine Nikšić - Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine uredno su dostavljeni zahtjevi za legalizaciju objekata na porodičnom imanju. O podnijetim zahtjevima za legalizaciju Opština Nikšić – Služba Glavnog gradskog arhitekte izdala je Potvrdu, poslovne oznake: UP/Io broj 20-350- 467, od dana 07.08.2020. godine", piše u odgovoru.

Ivović naglašava da se objekti nalaze na Orto – foto snimku resornog Ministarstva, a što se, kako kaže, potvrđuje javnim informacijama iz odgovora Ministarstva održivog razvoja i turizma, u kojem je istaknuto: “Nakon izvršenog uvida u službenu evidenciju, vertikalni i kosi Orto-foto snimak, dostupan na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma (www.mrt.gov.me), utvrđeno je da se predmetni objekat nalazi na istom”.

Kako navodi, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Nikšić je, 22. juna 2018. godine, donio Rješenja o prekidu iniciranih postupaka legalizacije do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore.

"Shodno članu 157 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, obaveza Opštine Nikšić, konkretno - Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine kao nadležnog organa lokalne uprave, je da u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva i dokumentacije za legalizaciju, donese rješenje o prekidu postupka i da o donijetom rješenju obavijesti nadležni inspekcijski organ radi prekida postupka za uklanjanje objekta. Članom 170 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je: “Bespravni objekat koji ne bude legalizovan u skladu sa ovim zakonom ukloniće se u skladu sa zakonom", naglašava Ivović.

Kako je za konkretne objekte dostavljen zahtjev za legalizaciju, Ivović smatra da je to "nesporno da nijesu ispunjeni uslovi za rušenje – uklanjanje istih", te da je ta norma "svima jasna" i da cijene da za nju nije potreban tumač.

"Imajući u vidu sve navedeno, kao i činjenicu da je sporni upravni postupak sproveden za gotovo sedam dana, bez urednog obavještavanja i učešća vlasnika objekta, čija je adresa prebivališta dobro poznata, kao i adresa radnog mjesta, evidentno je da odluka Ministarstva kojom se nalaže rušenje objekata – predstavlja očigledno pravno nasilje, te bezobzirno ignorisanje relevantnih propisa, kao i egzaktnih i lako provjerljivih činjenica", smatra Ivović.

"Bez upuštanja u dalju javnu polemiku i diskusiju, a imajući u vidu očiglednu lošu namjeru postupajućeg javnopravnog organa, Milo Đukanović će iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva u upravnom postupku i upravnom sporu, a iniciraće i krivične i parnične postupke, kako bi zaštitio svoja prava", dodaje se u njenom odgovoru.

Bonus video: