DRI: Nepravilnosti u poslovanju diplomatsko-konzularnih predstavništava u Londonu, Madridu i Ženevi

DRI preporučuje da se što prije postave ambasadori u zemljama u kojima su ta mjesta upražnjena

5664 pregleda 3 komentar(a)
Foto: DRI
Foto: DRI

Državna revizorska institucija (DRI) dala je uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima diplomatsko-konzularnih predstavništava Crne Gore u Velikoj Britaniji i Sjevernoj Irskoj, Španiji i Stalne misije pri Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi.

Dato je i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja Ministarstva vanjskih poslova, koje se odnose na poslovanje navedenih predstavništava.

"Revizijom su utvrđene neusklađenosti poslovanja sa: Zakonom o javnim nabavkama, Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Uputstvom o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini, kao i sa internim aktima Ministarstva kojim je uređeno poslovanje diplomatsko-konzularnih predstavništava (DKP)", navedeno je u izvještaju DRI.

Revizijom pravilnosti finansijskih i drugih radnji Ministarstva vanjskih poslova koje se odnose na poslovanje DKP-a, utvrđene su neusklađenosti sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Uredbom o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugih primanjima za vrijeme rada u diplomatsko konzularnim predstavništvima, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, kao i sa internim aktima i procedurama Ministarstva.

DRI podsjeća da tokom 2022. godine ambasade u Londonu i Madridu nijesu imale imenovane ambasadore, pri čemu je u Ambasadi Crne Gore u Španiji bio raspoređen jedan diplomata.

Zbog toga su državni revizori dali preporuku predsjedniku Crne Gore, Vladi, Ministarstvo vanjskih poslova, da u što kraćem roku preduzmu aktivnosti postupka postavljenja ambasadora u zemljama u kojima su mjesta ambasadora upražnjena, u cilju obezbjeđenja uslova za nesmetano predstavljanje i zastupanje interesa Crne Gore u istim.

Revizijom je, između ostalog, utvrđeno da je Stalna misija Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama, plaćala troškova službenog puta (dnevnice) lokalnom osoblju (vozač) u Misiji. Šefica Stalne misije Crne Gore pri UN je Slavica Milačić.

"Imajući u vidu da navedeno lice nije zaposleno u predstavništvu, plaćanje navedenih izdataka nije u skladu sa Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, kojom su utvrđeni uslovi, način ostvarivanja i visina naknade troškova zaposlenih u javnom sektoru", konstatovala je DRI.

Ambasada u Madridu i Stalna misija Crne Gore pri UN ne obezbjeđuju evidenciju obaveza i nijesu dostavljale Ministarstvu mjesečne izvještaje o neizmirenim obavezama.

Ambasada u Londonu i Stalna misija nijesu izvršile popis imovine na propisanom obrascu.

Kod ambasada u Londonu i Madridu utvrđeno je da je za predsjednika Komisije za popis imenovana otpravnica poslova, čime nije obezbijeđeno razdvajanje dužnosti, u smislu da odgovorni za rukovanje imovinom predstavništva ne mogu biti članovi Komisije za popis.

"Revizijom je utvrđeno da je Ambasada u Madridu angažovanim licima- lokalnom osoblju (tehničkom sekretaru i vozaču) mjesečno plaćala naknade u neto iznosima, dok je nadležnoj instituciji Španije kvartalno plaćala i poreske obaveze na isplaćene naknade, pri čemu nije ugovorima o pružanju usluga zaključenim sa lokalnim osobljem, definisala obavezu plaćanja poreskih obaveza. Ugovorima je definisano plaćanje fiksnog iznosa mjesečne bruto naknade angažovanim licima, kao i da obaveze uplate doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje prema nadležnoj instituciji, kao i eventualni porezi na ugovoreni iznos naknade padaju na teret istih", piše u izvještaju.

Utvrđeno je i da su predstavništva tokom 2022. godine sprovodila nabavke roba i usluga, koje nijesu iskazala u Statističkom izvještaju o sprovedenim nabavkama, pri čemu nijesu prezentirani dokazi da je Ministarstvo vanjskih poslova ukazivalo predstavništvima na eventualne nedostatke u dostavljenim izvještajima o sprovedenim nabavkama.

Subjekti revizije su dužni da najkasnije do 16. novembra 2023. godine dostave DRI Akcioni plan za realizaciju preporuka i do 16. aprila 2024. Izvještaj o realizaciji preporuka.

Bonus video: