Demokratski savez Albanaca dobio negativno mišljenje od DRI

Državna revizorska institucija izrazila negativno mišljenje na finansijski izvještaj i na pravilnost poslovanja

1589 pregleda 3 komentar(a)
Foto: DRI
Foto: DRI

Državna revizorska institucija (DRI) je objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratskog saveza Albanaca (DSA) za 2022. godinu i tom prilikom izrazila negativno mišljenje na taj finansijski izvještaj, kao i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja tog političkog subjekta sa zakonskim i drugim propisima

Mišljenje je donio Kolegijum DRI u sastavu: Predsjedavajući Senatom DRI, senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator dr Branislav Radulović - član Kolegijuma.

Finansijskom revizijom je utvrđeno, kako je saopštio DRI, da DSA nije sačinio Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj za 2022. na obrascima propisanim važećim Pravilnikom o obrascu godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja političkog subjekta.

"Partija nije iskazala podatke u Izvještaju o načinu i namjeni utroška sredstava za finansiranje redovnog rada ženske organizacije, iako je u 2022. godini ostvarila prilive (9.262,86 eura) i odlive sredstava (4.631,12 eura) po osnovu finansiranja rada ženske organizacije. U odnosu na Zakon o računovodstvu, Partija u poslovnim knjigama i Godišnjem konsolidovanom finansijskom izvještaju iskazala troškove u ukupnom iznosu od 5.071,86 eura, koje nije dokumentovala. Partija nije u poslovnim knjigama na odgovarajuće račune evidentirala poslovne transakcije u ukupnom iznosu od 1.196,92 eura, od kojih se iznos od 1.196,92 eura odnosi na troškove", navodi DRI.

Revizijom pravilnosti je utvrđeno da je DSA donio Finansijski plan i program rada za 2022. sa zakašnjenjem bez podataka o programskim aktivnostima te partije, što nije u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

"Partija je u 2022. godini evidentirala ostvarene prihode u iznosu od 39.444,72 eura, što odgovara iznosu planiranih prihoda, dok je rashode ostvarila u iznosu od 39.950,05 eura, što je za 9.434,05 eura ili 30,92 odsto više od planiranih rashoda, pa se konstatuje da rashodi nijesu realno planirani. Tokom 2022. godine, sa računa ženske organizacije DSA izvršena su plaćanja troškova u ukupnom iznosu od 4.631,12 eura, pri čemu Statutom ženske organizacije DSA nije bliže uređen način trošenja sredstava namijenjenih za finansiranje ženske organizacije u političkom subjektu. Partija nije izvršila godišnji popis obaveza, potraživanja i depozita na žiro računima sa stanjem na dan 31.12.2022. godine, već samo popis opreme, što je iskazala deskriptivno", navodi DRI.

Kazali su da stanje depozita DSA na kraju 2022. po izvodima banke ne odgovara stanju depozita na žiro računa iskazanom u poslovnim knjigama te partije i Finansijskom izvještaju za iznos od 154,92 eura.

"Revizijom je utvrđeno da Partija nije vodila blagajničko poslovanje tokom 2022.godine, iako je shodno prezentiranoj dokumentaciji ostvarila priliv i odliv gotovinskih transakcija u iznosu od 2.420,00 eura. Partija je troškove goriva u iznosu 7.123,91 eura, koji su plaćeni preko žiro računa dokumentovala zbirnim mjesečnim specifikacijama i fakturama izdatim od strane dobavljača, pri čemu nijesu u svim fakturama navedeni podaci o licu i registarski broj vozila za koje je korišćeno gorivo, niti su dodatno dokumentovani fiskalnim računima. Partija u poslovnim knjigama ne obezbjeđuje evidenciju potraživanja i nije vršila usaglašavanja obaveza sa dobavljačima na kraju finansijske godine. Partija nije internom procedurom definisala poslove prijema, evidentiranja, otpremanja, arhiviranja i čuvanja ulaznih i izlaznih akata", piše DRI.

Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da se Izvještaj o reviziji, zbog izraženog negativnog mišljenja i utvrđenih nepravilnosti, dostavi Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore, na upoznavanje i Skupštini shodno Protokolu o saradnji između Skupštine Crne Gore i Državne revizorske institucije.

Bonus video: