NASILJE U PORODICI NAJČEŠĆE NAD ŽENAMA

Samo jedna sestra tukla brata

Tokom prošle godine policija je evidentirala 582 osobe iz Podgorice koje su počinile prekršaje iz oblasti nasilja u porodici
164 pregleda 11 komentar(a)
Nasilje  u porodici, Foto: Shutterstock.com
Nasilje u porodici, Foto: Shutterstock.com
04.04.2019. 19:28h

Podgorički Centar bezbjednosti evidentirao je da je četrdeset troje Podgoričana prošle godine bilo nasilno prema nekom članu svoje porodice, čime su počinili krivična djela iz oblasti nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici.

Nijedan slučaj nasilja nije se završio pogubno po nečiji život.

Nasilnih muškaraca bilo je 38, a žena pet. Najveći broj nasilnika, njih 18 ima između 18 i 35 godina, jedan manje ih je između 35 i 55 godina, sedmoro njih ima više od 55 godina, a jedan nasilnik nije punoljetan.

Dvoje od njih i ranije je bilo nasilno prema članovima svoje porodice.

Njih četrdeset troje žrtvama su učinili 45 članova porodice, od kojih je 15 punoljetnih muškaraca, 29 žena i jedno muško dijete.

Najveći broj žrtava nasilja u porodici, njih 22, ima između 18 i 35 godina, trinaestoro je staro između 35 i 55 godina, devetoro je starije od 55 godina, a jedno je maloljetno.

Žrtve su najčešće bile vjenčane supruge - njih 14, zatim šest nevjenčanih supruga, ali i dvije bivše žene.

Dva nasilna sina tukla su svoje majke, a trojica očeve. Jedan otac pretukao je sina, jedan kćerku, a u tri slučaja žrtve vjenčanih supruga bili su muževi.

Krivično odgovaraju i jedna majka koja je pretukla sina, ali i zaova koja je bila nasilna prema snahi.

Policija je evidentirala i nasilnu braću - jedan je tukao sestru, a drugi brata. Podaci pokazuju da nasilje nije strano ni zetovima - jedan je pretukao svastiku, jedan šuru, a dva zeta dobila su batine od šuraka.

Jedan muškarac pretukao je brata od strica, a jedan sestru od tetke.

To pokazuju zvanični podaci CB Podgorica za 2015. godinu, koji su dostavljeni Savjetu za građansku kontrolu rada policije.

Tokom prošle godine podgorička policija evidentirala je 582 osobe iz Podgorice koje su počinile prekršaje iz oblasti nasilja u porodici.

Oni su imali 586 žrtava, od kojih su 172 muškarca, 376 žena, osam maloljetnika, i tridesetoro djece.

Zakon o zaštiti nasilja u porodici propisuje da je nasilje u porodici činjenje ili nečinjenje člana porodice kojim se ugrožava fizički, psihički, seksualni ili ekonomski integritet, mentalno zdravlje i spokojstvo drugog člana porodice.

Prekršaje iz tog zakona najčešće su počinile osobe stare između 35 i 55 godina, njih je bilo 268. Devetoro je maloljetnika, 207 njih ima između 18 i 35 godina, a devedeset osmoro je starije od 55 godina.

Statistika podgoričke policije pokazuje da su njihove žrtve najčešće imale između 35 i 55 godina - njih 209, manje od 18 godina ima 38 žrtava, sto devedeset osmoro ima između 18 i 35 godina, a njih 140 više od 55 godina.

Vjenčane, nevjenčane i bivše supruge najčešće su bile žrtva i u toj kategoriji. Neki oblik nasilja trpjelo je njih 242 - 135 vjenčanih, 43 nevjenčane i 64 bivše žene. Muževi su bili žrtve u 36 slučajeva - 24 onih koji su u braku, trojica koji su u vanbračnoj zajednici i devet bivših muževa.

Sinovi su bili nasilni prema 30 očeva i 25 majki, dok su očevi ugrozili 14 kćeri i 12 sinova. Majke su ugrozile 14 sinova i 10 kćerki, dok su tri kćerke bile nasilne prema očevima, a šest prema majkama. Dvadeset trojica braće bilo je nasilno jedan prema drugom, a trojica manje prema sestrama. Jedna  sestra  digla je ruku na brata, a jedna unuka na babu. Podaci pokazuju da su babe bile žrtve petorice unuka, a jedna je i uzvratila.

Među onima koji su prošle godine prijavili da ih ugrožavaju članovi porodice, evidentirani su gotovo svi rodbinski odnosi - stričevi su ugrožavali brataniće, đeveričići strine, sestrići tetke i ujake, sestričina ujaka, snahe djevere i svekrve, ali i oni njih... Evidentirano je i da su dva svekra maltretirala snahe, šest zaova takođe, ali i da su sinovci tukli stričeve, maheće svoje pastorke...

Zabilježeni su i sukobi među zetovima i tastovima, žrtve su bila tri zeta i dva tasta...

Policija je podnijela ukupno 597 prijava, 42 krivične i 555 prekršajnih. Među onima koji su počinili prekršaje 28 je povratnika, od kojih su dva maloljetnika.

Inspektorima podgoričkog CB-a nije prijavljen nijedan slučaj u kom su članovi porodice ili rođaci potezali oružje jedni na druge.

U toku 2015. godine Prekršajni sud je, prema podacima dostavljenim policiji, 11 nasilnika udaljio iz stana žrtve, 20 nasilnika dobilo je mjeru zabrane približavanja svojim žrtvama, a njima 27 zabranjeno je da uznemiravaju i uhode žrtve.

Za razliku od njih, policija nije evidentirala da je ijednom od 43 nasilnika koji su počinili krivično djelo nad članom porodice, izrečena mjera udaljenje iz stana.

Krivičnim zakonikom Crne Gore u članu 220 propisano je da će se novčanom ili zatvorskom kaznom do jedne godine kazniti onaj ko primjenom nasilja, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, tjelesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice ili porodične zajednice. Ako je pri izvršenju tog krivičnog djela korišćeno oružje, opasno oruđe ili drugo sredstvo podobno da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

O jedne do pet godina zatvora čeka one koji usljed počinjenog krivičnog djela nanesu članu porodice tešku povredu, teško naruše njegovo zdravlje ili ako su njihove žrtve maloljetna lica.

“Ako je usljed djela iz st. 1, 2 i 3 ovog člana nastupila smrt člana porodice ili porodične zajednice, učinilac će se kazniti zatvorom od tri do dvanaest godina”, piše u KZ-u.

“Nije evidentiran nijedan slučaj udaljenja iz stana”

Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije mr Aleksandar Saša Zeković ocijenio je da je nasilje u porodici ozbiljno pitanje nacionalne bezbjednosti i da se nikako ne smije tolerisati kao privatno ili porodično.

"Širinu i posljedice ovog problema, potrebu pojačane društvene pažnje, ali i podrške prema policiji i grupama za ljudska prava, upravo potvrđuje zvanična statistika", kazao je Zeković.

Dodao je da je Savjet podržao napore civilnog društva da se unaprijedi zvanična policijska statistika u vezi sa porodičnim nasiljem. "Savjet je ocijenio neophodnim da se nacionalna statistika u vezi sa nasiljem u porodici unaprijedi, pažljivije evidentira, prati i prezentuje i da se manipulacija s podacima, bilo da je riječ o medijima ili samoj policiji, u budućnosti iskorijeni. Promovisali smo pristup da se pomogne policiji da izgradi, u svakom mogućem smislu, kredibilnu statistiku u vezi sa tematikom porodičnog nasilja. Cijenimo da je ove godine Centar bezbjednosti (CB) Podgorica kreirao pouzdanu statistiku koja objektivno predstavlja činjenično stanje. To je za punu profesionalnu podršku", kazao je Zeković.

Izvršna direktorica nevladine organizacije SOS Podgorica Biljana Zeković ocijenila je da je način evidentiranja djela iz nasilja u porodici konačno poboljšan, i da se može dobiti više informacija nego do sada.

Zeković je ocijenila da podatak o tome da je jedan brat bio žrtva sestre, a njih 20 svoje braće klasična je slika crnogorske porodice.

"Kod nas braća sebi daju za pravo da praktično određuju život svojim sestrama, preuzimaju ulogu oca, budu grubi i nasilni", kazala je ona.

Zeković ističe da zabrinjava to što, kod teških oblika nasilja u porodici koja su krivična djela, nije evidentiran nijedan slučaj  udaljenja  iz stana, niti mjera zabrane približavanja.

"Imali smo slučaj ubistva žene koja je u kontinuitetu prijavljivala nasilje, a nijedna mjera zabrane prilaska nije izdata. Onda imamo paradoks, da kroz prekršaje, gdje su blaži oblici djela imamo zaštitne mjere, a u teškim oblicima nasilja ne", kazala je ona.

Pritužbe i na račun policajaca, koji rade na slučajevima nasilja

Podgorička policija je prošle godine u sklonište za žrtve nasilja uputila jedanaest žena. Jedna od njih ima 19 godina, druga 22, treća 25.

U sklonište su poslate i tri dvadesetdevetogodišnjakinje, jedna žena od 26 godina, po jedna od 35 i 36 godina i dvije četrdesetogodišnjakinje.

U istom periodu policija nije izdala nijednu naredbu, što im, radi otklanjanja opasnosti po fizički integritet žrtve, omogućava zakon. Po Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici policija može narediti učiniocu nasilja udaljenje ili zabranu vraćanja u stan ili drugi prostor za stanovanje, koja ne može trajati duže od tri dana.

Prošle godine bilo je 12 pritužbi građana na rad policijskih službenika koji rade na poslovima suzbijanja nasilja u porodici, ali u nijednom slučaju nijesu im izrečene ni lakše ni teže povrede službene dužnosti.

Tokom 2015. godine 17  roditelja zanemarivalo svoju djecu

Tokom 2015. godine 17  roditelja  zanemarivalo je svoju djecu, zbog čega je podgorička policija protiv njih podnijela isto toliko prekršajnih prijava.

Zbog tog prekršaja roditelji mogu biti kažnjeni novčanom kaznom od najmanje petostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori ili kaznom zatvora od najmanje deset dana.

Zakon propisuje da će se tom kaznom kazniti član porodice ako ne vodi dovoljno brigu o ishrani, higijeni, odijevanju, medicinskoj zaštiti ili redovnom pohađanju škole ili ne sprečava dijete u štetnom druženju, skitnji, prosjačenju ili krađi ili na drugi način u većoj mjeri zanemaruje podizanje i vaspitanje djeteta ili o ishrani, higijeni, odijevanju ili medicinskoj zaštiti drugog člana porodice o kome je dužan da se stara, a kome je potrebna posebna pomoć zbog bolesti, invaliditeta, starosti ili drugih ličnih svojstava zbog kojih nije sposoban da se stara o sebi.