OŠTAR ODGOVOR NA ODLUKU SUDIJE MIROSLAVA BAŠOVIĆA

Sud opstruira istrage Tužilaštva

Specijalno državno tužilaštvo jutros je uputilo Višem sudu u Podgorici žalbu na odluku sudije za istragu Miroslava Bašovića da ne odredi pritvor bivšem gradonačelniku Bara Žarku Pavićeviću osumnjičenom da je oštetio tu opštinu za nekoliko miliona eura
127 pregleda 40 komentar(a)
Milivoje Katnić, Foto: Savo Prelević
Milivoje Katnić, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 04.04.2019. 17:57h

Specijalno državno tužilaštvo, nakon odluke sudije za istragu Višeg suda Miroslava Bašovića da ne prihvati prijedlog tog tužilaštva za određivanje pritvora bivšem gradonačelniku Bara Žarku Pavićeviću, smatra da sud opstruira istragu Tužilaštva. 

“Naš konačan stav je da u ovakvim okolnostima nijesmo u mogućnosti da nesmetano vodimo istrage po pitanju krivičnih djela iz oblasti visoke korupcije”, piše u žalbi Specijalnog tužilaštva koja je jutros stigla u Viši sud,  a u koju su “Vijesti” imale uvid.

U žalbi piše da potez sudije za istragu Bašovića dovodi u pitanje i postojanje pritvorskog osnova i u drugim predmetima koji se vode protiv protiv visoke korupcije.

Specijalno tužilaštvo je u žalbi navelo da je Bašović odluku o pritvoru Pavićevića donio uz pogrešno utvrđeno činjenično stanje.

“Ono se ogleda u tome da je sudija za istragu, i pored činjenice da i sam zaključuje da postoji osnovana sumnja za najteži oblik krivičnog djela zloupotreba službenog položaja kao i da zaključuje da su način izvršenja krivičnog djela i ostavarene posledice krivičnog djela izuzetno teške izvodi pogrešan zaključak u pogledu postojanja bitnih činjenica važnih za odluku. Mora se naglasiti da je okrivljeni izvršenjem ovog krivičnog djela nanio štetu opštini Bar u višemilionskom iznosu zbog čega se ne mogu isplaćivati plate službenicima i radicima u tom organu lokalne samouprave, da je izviđaj trajao više godina zbog čega su radnici lokalne samouprave , kao i svi drugi građani značajno izgubili povjerenje i ubjeđenje da je Tužilaštvo kao jedinstven organ, a u okviru kojeg je i Specijalno tužilaštvo, može nezavisno i nepristrasno da ispita i istraži bilo koje krivično djelo iz oblasti visoke korupcije”, piše u žalbi. 

Specijalno tužilaštvo je u žalbi ukazalo da postoji opšte nepovjerenje u Tužilaštvo.

“Pored toga što postoji opšte nepovjerenje da je Tužilaštvo spremno da ispita ovaj slučaj do kraja , svjedoci smo da su i određeni poslanici Skupštine Crne Gore putem elektronskih i štampanih medija izražavali sumnju u spremnost Tužilaštva i pravosuđa da uopšte mogu ovaj i druge slučajeve visoke korupcije ispitati i dovesti odgovorna lica pred sud da se u nepristrasnom sudskom postupku utvrdi postojanje krivično pravne odgovornosti”, navodi se u žalbi Tužilaštva. 

U žalbi piše da je rješenjem sudijije Bašovića donijeto uz bitnu povredu krivičnog postupka jer to rješenje nema razlge o odlučnim činjenicama.

“Sud u obtrazloženju rješenja nije dao razloge o odlučnim činjenicama, a posebno nije dao razloge o jednom o konstitutivnih elemenata  određenih članom 175 stav 1 tačka 4 Zakona o krivičnom postupku (ZKP). da bi ovaj pritvorski osnov postojao potrebno je da su ispunjena tri uslova. kada se utvrdi da postoji osnovana sumnja da je neko lice počinilo krivično djelo potrebno je da se utvrdi da je pritvor nužan radi nesmetanog vođenja postupka i to je prvi konstitutivni elemenat, a nakon toga potrebno je da se utvrdi da je u pitanju krivično djelo za koje se po zakonu može izreći kazna zazatvora od 10 godina ili teža kazna, što je drugi konstitutivni element i, konačno, kao treći konstitutivni element potrebno je da se utvrdi da je konkretno krivično djelo posebno teško zbog načina izvršenja i ostvarenih posledica.”, piše u žalbi Specijalnog tužilaštva. 

Dalje se navodi da, kako je u konkretnom slučaju sudija za istragu našao da je predlog Specijalnog državnog tužilaštva neosnovan, to je po principu argumenta a contrario sudija za istragu  morao je u obrazloženju rješenja navesti zašto nijesu ispunjeni uslovi konstitutivni elemneti pojedinačno ili u cjelini.

“U obrazloženju pobijanog rješenja sudija za istragu je naveo da su ispunjena dva konstitutivna elementa, a da da opšti konstitutivni elementa nije ispunjen, odnosno da pritvor nije nužno odrediti radi nesmetanog vođenja postuka. U vezi ovog konstitutivnog elemnta pritvorskog osnova iz člana 175 stav 1 tačka 4 ZKP , sudija za istragu nije naveo ni jednu činjenicu koja bi ukazala da ovaj odnov nije ispunjen. Dakle, sudija za istragu ne navodi razloge zašto smatra da ovaj  konstitutivni element ne postoji, već tumači misli i shvatanje Specijalnog državnog tužilaštva u vezi ovog elementa”, piše u žalbi. 

Sudije za istragu zaključuje da, piše u žalbi, Specijalno državno tužilaštvo ne smatra da ovaj konstitutivni element postoji. 

“Potrebno je ovdje i navesti da je taj zaključak, iako sudija za istragu na njega nema pravo, pogrešan”, piše u žalbi Tužilaštva i objašnjava da je pogrešan “jer Specijalno državno tužilaštvo nema ni jedan razlog da okivljenog predlaže pritvor, izuzev raloga procesnog karaktera , a u kontretniom slučaju to su razlozi predviđeni u odredbi člana 175 stav 1 tačka 4 ZKP”.

“Dakle,  Specijalno državno tužilaštvo je jasno predložilo određivanje pritvora za okrivljenog Žarka Pavićevića zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja i čla 416 stav 3 u vezi stava 1 u vezi člana 49 Krivičnog zakonika Crne Gore i zbog postojanja pritvorskog osnova iz čla 175 stav 1 rtačka 4 ZKP , a zbog činjenice da je našlo da ispunjena sva tri konstitutivna elementa, što znači da postoje razlozi koju bi u slučaju da ojrivljeni ostane na slobodi onemogućili nesmetano vođenje krivičnog postupka. Dakle, istražni postupak, a koji se vodi pred Specijalnim državnim tužilaštvom, ne bi mogao nesmetano da se odvija . Jedino što stoji jeste to da Specijalno državno tužilaštvo u predlog za određivanje pritvora nije citiralo slop riječi “ radi nesmetanog vođenja postupka”, iako je jasno navedena zakonska odredba po kojoj se traži određivanje pritvora” navodi se u žalbi.

Međutim, piše u žalbi, predlog za određivanje pritvora nije strogo formalan akt nasuprot rješenju za određivanje pritvora, odnosno rješenju kojim se odbija predlog za određivanje pritvora.

“Ono što je sigurno jeste da se iz obrazloženja predloga jasno vidi da Specijalno državno tužilaštvo pritvor prema okrivljenom Žarku Pavićeviću predlaže isključivo iz procesnih razloga, a u konkretnom slučaju jedini procesni razlog koji postoji je nesmetano vođenje postupka. Međutim, ako sudija za istragu nije bio uvjeren u ove činjenice on je mogao, a bio je i dužan, razjasniti sve okolnosti koje su bitne za donošenje odlulke po predlogu Specijalnog državnog tužilaštva i to prilikom saslušanja okrivljenog, 24. septembra 2015., kojoj radnji je prisustvovao i tužilac iz  Specijalnog državnog tužilaštva Saša Čađenović. Naime,odredbom člana 268 stav 3 ZKP određeno je da saslušanju pred sudijom za istragu okrivljenog prisustvuju i njegov advokat i nadležni tužilac, upravo iz razloga kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice bitne za donošenje pravilne i zakonite odluke”, piše u žalbi Tužilaštva.

Ukoliko je sudiji uza istragu bilo nejasno, piše u toj žalbi, postojanje jednog od konstitutivnih elemenata neophodnih za određivanje pritvora, iako to nije decidno navedeno  u predlogu  Specijalnog državnog tužilaštva, ili nije citirano u cjelini, zakonska norma člana 175 stav 1 tačka 4 ZKP, a ovde treba napomenuti da je jasno u predlogu naveden član, stav, a potom i tačka zakonika o krivičnom postupku po kome se traži određivanje pritvora, sudija je bio dužan da zartraži pojašnjenje od svih prisutnih stranaka  o svakom konstitutivnih elemenata. 

“To je svrha i cilj prisustva tužioca ovoj radnji, odnosno radi zastupanje predloga za određivanje pritvora, a ne radi ispunjenja procesnih  - formalnih razliga da se radnja može sprovesti. Kako sudija za istragu u obrazloženju rješenja nije naveo razloge o ovoj odlučenoj činjenici to je je pobijano rješenje po svoj prirodi nezakonito”, piše u žalbi Specijalnog državnog tužilaštva.