POGLAVLJE 6

Privredno pravo

52 pregleda 1 komentar(a)
Privredno pravo, Foto: Dragana Koprivica
Privredno pravo, Foto: Dragana Koprivica
Ažurirano: 04.04.2019. 16:15h

Poglavlje otvoreno 18. decembra 2013.

Suština pregovora o pristupanju jeste usklađivanje nacionalnog zakonodavstva države sa pravnim tekovinama EU, naročito dalje zakonsko usklađivanje sa acquis-jem.

Acquis u oblasti prava privrednih društava sadrži pravila o zahtjevima objavljivanja, formiranju, održavanju i promjeni kapitala, pripajanjima i podjelama, ponudama za preuzimanje i pravima akcionara, kao i principe korporativnog upravljanja.

U oblasti finansijskog izvještavanja, acquis utvrđuje pravila za podnošenje godišnjih i konsolidiranih računa, uključujući pojednostavljena pravila za mala i srednja preduzeća. Posebna računovodstvena pravila se primjenjuju na bankarski sektor i sektor osiguranja.

Primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda je obavezna za neke subjekte od javnog interesa. Takođe, acquis određuje pravila o odobrenju, profesionalnom integritetu i nezavisnosti zakonom ovlašćenih revizora za pregled završnih izvještaja.

Privredno pravo Crne Gore je u velikoj mjeri usklađeno sa acquis-em EU u pogledu zahtjeva objavljivanja za podružnice, jednočlanih privatnih društava sa ograničenom odgovornošću, zahtjeva objavljivanja za državna i privatna društva sa ograničenom odgovornošću, formiranja državnih društava sa ograničenom odgovornošću, održavanja i promjene kapitala, i u pogledu pripajanja i podjela. Kada je riječ o administrativnim strukturama, Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo pravde i Ministarstvo finansija su nadležna ministarstva za predlaganje propisa iz oblasti koje su uređene Zakonom o privrednim društvima.

Centralni registar privrednih subjekata (CRPS) je samostalan državni organ uspostavljen kao dio Privrednog suda u Podgorici i nadležan je za sprovođenje Zakona o privrednim društvima i registraciju poslovnih organizacija u Crnoj Gori.

U oblasti registracije preduzeća, nakon uspostavljanja jednošalterskog sistema registracije preduzeća nastavljeno je sa daljim aktivnostima na planu elektronske registracije preduzeća, u smislu pripreme novih obrazaca za upis i Uputstva o radu CRPS, shodno Zakonu o privrednim društvima.

Oblast korporativnog računovodstva uređuje Zakon o računovodstvu i reviziji iz 2008, dok su podzakonskim aktima uređene pojedine oblasti njihove primjene. Od pravnih lica koja imaju kontrolu (matično pravno lice) nad jednim ili više pravnih lica (zavisna pravna lica) se zahtijeva da sastavljaju, dostavljaju i objavljuju konsolidovane finansijske izvještaje u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Usklađivanje sa acquis-em EU, koje je počelo 2002, još uvijek nije završeno, ali se očekuje do kraja 2012. U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, Crna Gora je osnovala  Savjet za računovodstvo i reviziju, koje je savjetodavno tijelo sa zadatkom da razmatra i zauzima stavove o pitanjima razvoja i unaprijeđivanja računovodstvene i revizorske prakse u Crnoj Gori; pruža savjete licima koja kreiraju politiku, regulatorima i državnim organima; ali i stručnu pomoć za poboljšanje kvaliteta finansijskog izvještavanja, a bavi se i drugim pitanjima od značaja za ostvarivanje i unaprijeđenje računovodstvene i revizorske prakse u Crnoj Gori, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Kada je riječ o statutarnoj reviziji, Zakon o računovodstvu i reviziji djelimično prenosi Direktivu o statutarnoj reviziji (2006/43/EZ) i uzima u obzir neke aspekte Preporuka Komisije iz 2008. vezane za spoljno osiguranje kvaliteta i ograničenje građansko-pravne odgovornosti statutarnih revizora i revizorskih firmi.

Nekoliko podzakonskih akata uređuje posebne oblasti revizije, kao što su registracija revizorskih firmi i ovlašćenih revizora, zahtjevi za izdavanje dozvola ovlašćenim revizorima, i obavezna osiguranja od odgovornosti revizorskih firmi i ovlašćenih revizora.

Međutim, potrebno je razviti zakonodavstvo u pogledu osnivanja i odobravanja revizorskih firmi, zatim specifičnih zahtjeva za statutarne revizore i revizorske firme koje obavljaju reviziju za subjekte od javnog interesa, kao što su banke, osiguravajuća društva ili nabrojana privredna društva.

Dodatno, treba uspostaviti sistem spoljnog osiguranja kvaliteta za statutarne revizore i revizorske firme, kao nezavisno tijelo za javni nadzor revizora, saradnju i razmjenu informacija sa ostalim regulatornim i nadzornim organima, regulisati revizore i revizorske firme iz trećih zemalja, kao i saradnju sa nadležnim organima iz trećih zemalja. Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, Crna Gora se obavezala da će privrednim društvima i državljanima EU olakšati započinjanje poslovanja na njenoj teritoriji.

U tu svrhu, stupanjem na snagu SSP-a, Crna Gora će odobriti, u pogledu osnivanja privrednih društava Zajednice na teritoriji Crne Gore, tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji daju sopstvenim privrednim društvima ili bilo kojem privrednom društvu iz treće zemlje, u zavisnosti od toga koji je bolji.

Isto važi i za već osnovane podružnice i filijale privrednih društava EU na teritoriji Crne Gore. U pogledu finansijskih usluga, bez obzira na bilo koje druge odredbe SSP-a, nijedna ugovorna strana neće biti spriječena da, radi predostrožnosti, preduzima mjere, uključujući mjere za zaštitu investitora, deponenata, osiguranika ili osoba prema kojima neki davalac finansijskih usluga ima fiducijarnu obavezu ili mjere kojima se obezbjeđuju integritet i stabilnost finansijskog sistema.

Takve mjere se ne smiju koristiti kao sredstvo izbjegavanja obaveza koje je ugovorna strana preuzela SSP-om. Akcionim planom za sprovođenje preporuka Evropskog partnerstva iz 2007. predviđeno je unaprijeđenje ispunjenja zahtjeva finansijskog izvještavanja, posebno od strane finansijskih institucija, kao i od kompanija koje se kotiraju na berzama.

Kada je riječ o pregovorima, treba naglasiti da je u značajnom dijelu crnogorsko privredno pravo usklađeno sa pravnom tekovinom Evropske unije. Izmjene i dopune Zakona o računovodstvu i reviziji su korak u dobrom smjeru.

Ipak, potrebno je uspostaviti nezavisno javno tijelo za nadzor revizora i povezani sistem kontrole kvaliteta, zajedno sa sistemom za sprovođenje istrage i sprovođenje sankcija. Pored usklađivanja, Crna Gora se suočava sa dodatnim izazovima u pogledu efektivnog sprovođenja zakona u oblastima kao što je elektronsko vođenje poslovnih registara.

Potrebno je preduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi se poboljšala korporativna kultura i dalje razvili sistemi korporativnog upravljanja. Određeni napredak je postignut na jačanju pravnog okvira za zaštitu intelektualne svojine, ali ne u mjeri koja bi bila zadovoljavajuća. Rezultati sprovođenja istraga, procesuiranja i sudskog procesuiranja piraterije i falsifikovanja nijesu dovoljni, a nivo svijesti javnosti kada su u pitanju prava intelektualne svojine ostaje nizak, pa na tom polju treba još puno raditi.

Međutim, posebnu pažnju je potrebno posvetiti usklađivanju sa acquis-em u dijelu poništenja privrednog društva, elektronskog vođenja poslovnih registara, zahtjeva objavljivanja, održavanja i promjene kapitala, prava akcionara, ponuda za preuzimanje i korporativnog računovodstva. Neophodno je dalje usklađivanje sa važnim aspektima Direktive o statutarnoj reviziji.

Privredno pravo Crne Gore je u većini oblasti pokrivenih ovim poglavljem postiglo napredak u usklađivanju sa acquis-em EU. Tako je, na primjer, u vezi s elektronskim potpisom osnovano Sertifikaciono tijelo na nacionalnom nivou, pa je Pošta Crne Gore izdala više od 2000 digitalnih sertifikata, uglavnom pravnim licima, dok je najveći broj sertifikata za fizička lica izdat preduzetnicima.

Pošta Crne Gore prima u prosjeku 4 do 5 zahtjeva dnevno. Cijena sertifikata je 110€ za trogodišnji period. Sertifikaciono tijelo za organe državne uprave kontinuirano radi na izdavanju digitalnih sertifikata i do sada je izdato više od 170 sertifikata.

Za privredno pravo se veže predrasuda koja kaže da EU institucije nijesu sposobne ni voljne da se bave crnogorskom privredom niti da se bore protiv „očuvanog crnogorskog monopola“ iz bivšeg komunističkog perioda.

Međutim, privredno pravo Crne Gore je postiglo značajne rezultate u harmonizaciji sa acquis-em EU. Isto tako, acquis u ovoj oblasti sadrži jasna pravila o zahtjevima objavljivanja, formiranju, održavanju i promjeni kapitala, pripajanjima i podjelama, ponudama za preuzimanje i pravima akcionara, kao i principima korporativnog upravljanja.

Tamara Milaš 

Preporučujemo za Vas