MJERE TAJNOG NADZORA

Imate pravo da znate jesu li vas pratili

Građani imaju pravo da traže uvid u podatke jesu li bili pod mjerama tajnog nadzora, ali ih sudovi o tome ne obavještavaju
61 pregleda 15 komentar(a)
Ažurirano: 18.06.2013. 16:31h

Iako se mjera tajnog nadzora kao specijalna istražna metoda u Crnoj Gori koristi već nekoliko godina, nijedan građanin do sada nije obaviješten da je bio pod MTN, ukoliko se protiv njega nije pokrenuo krivični postupak.

Tu pravnu mogućnost predvidio je Zakon o krivičnom postupku koji u članu 162 jasno precizira da su sudije za istragu dužne da “obavijeste lice prema kome je mjera preduzeta”.

Osim toga tim članom je predviđeno da osoba koja je bila pod MTN, a ukoliko nije pokrenut krivični postupak, ima pravo na uvid u prikupljeni materijal prije nego se uništi.

“Vijesti” su pitanja o tome je li neko obavještavan o tome da je bio pod mjerama tajnog nadzora poslale Višem sudu u Bijelom Polju i Višem sudu u Podgorici, ali su odgovori stigli samo sa sjevera.

Bjelopoljski Viši sud naveo je da u tri predmeta kod ovog suda, mjerama tajnog nadzora nijesu pribavljeni dokazi potrebni za pokretanje krivičnog postupka, pa je sudija za istragu na predlog državnog tužioca obustavio izvršenje MTN.

“U jednom predmetu državni tužilac do ovog momenta nije dostavio sudiji za istragu materijal do kojeg se došlo primjenom MTN. U druga dva slučaja materijal prikupljen primjenom MTN dostavljen je sudiji za istragu i ovaj materijal još uvijek nije uništen, niti su do ovog momenta lica protiv kojih su mjere bile preduzete izvršila uvid u prikupljeni materijal. To nije učinjeno jer je sudija za istragu zatražio mišljenje državnog tužioca u vezi sa istim, shodno čl. 162 st.2 ZKP-a, nakon čega će postupiti u skladu sa zakonskim propisima. Postupak u ovim predmetima je u toku. Dakle, nijedno lice prema kome su preduzete MTN, po naredbi ovog suda, a koje nijesu rezultirale krivičnim postupkom, još uvijek nije obaviješteno od strane sudije za istragu da su protiv njih sprovođene mjere tajnog nadzora, i njima do sada nije pokazan materijal koji je protiv njih prikupljen”, piše u odgovorima predsjednika Višeg suda u Bijelom Polju Tofila Žujovića.

“Vijesti” imaju podatke da do sada niko u Crnoj Gori nije obaviješten da je bio pod mjerama tajnog nadzora ukoliko se ne pokrene postupak jer se tužioci i sudije za istragu pozivaju na stav 2 iz člana 162 koji kaže da se to neće učiniti “ako postoji bojazan da bi obavještavanje lica moglo da predstavlja ozbiljnu opasnost po život i zdravlje ljudim, ili bi moglo ugroziti neku od istraga koje su u toku”.

Takvu zakonsku mogućnost, međutim, nijesu koristili u Bijelom Polju.

Sve osobe koje misle da su bili nezakonito pod mjerama tajnog nadzora imaju pravo žalbe jer im se na taj način ugrožava osnovno pravo - pravo na slobodu

“Osim naznačenih slučajeva, nije bilo drugih slučajeva da je sudija za istragu uskratio mogućnost licima u odnosu na koje je mjera tajnog nadzora bila preduzeta zbog toga što je postojala bojazan da bi obavještenje tih lica ili uvid u dobijeni materijal mogao da predstavlja ozbiljnu opasnost po život i zdravlje ljudi ili bi moglo ugroziti neku od istraga koje su u toku ili iz drugih razloga”, piše u odgovoru.

U Bijelom Polju do sada nije bilo ni slučajeva da je neko samoinicijativno, bez obavještenja sudije za istragu, tražilo uvid u materijal koji je protiv njega prikupljen primjenom mjera tajnog nadzora.

Prema podacima Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije, a na osnovu zvanične evidencije policije, sudstva i tužilaštva samo tokom 2012. godine pod mjerama tajnog nadzora je bilo 185 osoba.

Nakon tajne obrade protiv 25 osoba donijeta je naredba za sprovođenje istrage, dok se protiv njih 39 odustalo od istrage jer tajno praćenje nije dalo rezultate. Protiv 78 osoba na osnovu MNT nastavljen je postupak izviđaja dok su protiv 43 osobe MTN i dalje sprovode.

Godinu ranije Nacionalnoj komisiji je dostavljen podatak da su u toku 2011. godine u 18 predmeta određene MTN protiv 113 lica. U 12 predmeta protiv 36 lica, u kojima su određene 26 MTN, donijeta je naredba za sprovođenje istrage. U 6 predmeta protiv 77 lica, u kojima je određena MTN, nije donijeta naredba za sprovođenje istrage, već je prisluškivanje nastavljeno sljedeće godine.

Pravo na odštetu od države

Viši sud u Podgorici “Vijestima” nije odgovorio da li je kada i kome saopštavano da je bio pod mjerama tajnog nadzora, a da nije pokretan krivični postupak.

Vrhovni sud Crne Gore odgovorio je da se ti podaci nalaze kod viših sudova te da su oni nadležni za saopštavanje, ali i za odgovaranje na pitanja “Vijesti”.

Inače sve osobe koje misle da su bili nezakonito pod mjerama tajnog nadzora imaju pravo žalbe jer im se na taj način ugrožava osnovno pravo - pravo na slobodu.

Takve osobe imaju pravo da preko suda traže odštetu od države jer im je narušeno pravo na privatnost, ali takve tužbe ne stižu jer se niko i ne obavještava da je bio pod MTN.

Galerija