nepravilnosti u CSU

Preko 17 hiljada eura za službena putovanja

Sa skoro 11 hiljada su plaćena službena putovanja zaposlenih u zemlji, a od čega su preko 6.000 troškovi za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe
8 komentar(a)
Ažurirano: 03.11.2012. 15:04h

Centar savremene umjetnosti Crne Gore isplatio je preko deset hiljada eura za autorski honorar osobi koja je već zaposlena u toj kulturnoj instituciji, pokazuje izvještaj o reviziji završnog budžeta koji je uradila Državna revizorska institucija (DRI).

DRI je prilikom kontrole finansija državnih institucija utvrdila da se službenici angažuju na osnovu ugovora o dijelu za obavljanje poslova koju su predviđeni kao redovni:

“To nije u skladu sa članom 165. Zakona o radu, a istovremeno za posljedicu ima nenamjensku potrošnju”.

Izvještaj DRI pokazuje i da je Centar savremene umjetnosti prošle godine potrošio preko 17 hiljada eura za službena putovanja.

Sa skoro 11 hiljada su plaćena službena putovanja zaposlenih u zemlji, a od čega su preko šest hiljada troškovi za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe. U izvještaju se navodi i da je Centar preko šest hiljada potrošio za putovanja u inostranstvo.

DRI je prilikom kontrole utvrdio da je pravdanje troškova za korišćenje privatnog automobila u službene svrhe obavljano dijelom po putnim nalozima, što je u skladu sa Uredbom o naknadama i drugim primanjima državnih službenika i namještenika, a dijelom po dostavljenim fiskalnim računima za gorivo.

Ova kulturna institucija za opremu je planirala da potroši šest hiljada eura, međutim DRI je utvrdio da je potrošeno preko 19 hiljada, od čega tri hiljade preko državnog trezora

DRI je podvukao i da zaposlenom kada koristi privatni automobil u službene svrhe, uz saglasnost starješine, pripada nadoknada shodno članu 38 Uredbe o naknadama i drugim primanjima državnih službenika i namještenika. DRI je prilikom revizije utvrdio i da imenovanje poslovnog direktora Centra savremene umjetnosti nije u skladu sa Zakonom o kulturi, kojim je precizirano da se direktor ustanove bira na osnovu javnog konkursa, na period od četiri godine, a u skladu sa Statutom ustanove.

"Imenovanje v.d. umjetničkog direktora, takođe nije u skladu sa Zakonom o kulturi i članom 27, gdje se kaže da se umjetnički direktor ustanove bira na osnovu javnog konkursa, na period od četiri godine. Radno mjesto umjetničkog direktora nije predviđeno Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka ove ustanove”, navodi DRI u izvještaju i dodaje da je prije imenovanja trebalo sistematizovati radno mjesto umjetničkog direktora.

“Plaćanja za otkup umjetničkih djela vršena su iz blagajne, a mogla su se realizovati i preko ličnih bankovnih računa"

“Plaćanja za otkup umjetničkih djela vršena su iz blagajne, a mogla su se realizovati i preko ličnih bankovnih računa. Iz blagajne treba isključiti isplate koje se mogu efikasno realizovati bezgotovinski kako bi se smanjile transakcije gotovim novcem”, preporuka je DRI.