S R

Sunčana Roksandić

Autorka je docentkinja na katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu

Broj članaka: 1