STAV

Još efikasnije protiv korupcije

Izuzetno smo zadovoljni i ponosni postignutim rezultatima u prvoj godini primjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja tokom parlamentarnih izbora u oktobru, gdje je Agencija maksimalno iskoristila dodijeljena ovlašćenja
0 komentar(a)
Korupcija, Foto: Shutterstock
Korupcija, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 09.12.2016. 10:15h

Povodom 9. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se već 13 godina, od kada je Generalna Skupština Ujedinjenih Nacija u Meksiku usvojila Konvenciju protiv korupcije čiji su ciljevi unapređenje i jačanje mjera za  efikasnije  i uspješnije suzbijanje korupcije. Ovaj značajan datum je prilika za svaku državu da na jasan način izrazi svoju posvećenost suzbijanju korupcije.

Svi pokazatelji jasno svjedoče o činjenici da je Crna Gora odlučna u namjeri da procesuira i kazni počinioce krivičnih dijela sa elementima korupcije, a da kroz djelatnosti Agencije za sprječavanje korupcije, kao krovne preventivne institucije, drugih državnih organa, civilnog sektora i društva u cjelini doprinese izgradnji zajednice koja korupciju tretira kao štetnu, nezakonitu, nemoralnu i nepoželjnu pojavu.

Najnoviji izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore i izvještaj Transparency International-a, kao stručno i objektivno pripremljeni dokumenti, ohrabrujući su za našu državu i njene antikorupcijske institucije, što nam daje za pravo za tvrdnju da Crna Gora ostvaruje konstantan napredak u borbi protiv te pojave.

Međutim, represija u suzbijanju korupcije sama po sebi ne bi mogla pružiti dugoročne rezultate u borbi protiv korupcije ukoliko bi izostale preventivne aktivnosti čiji je cilj izgradnja društvene svijesti o štetnosti korupcije učešće građana i civilnog sektora u jačanju znanja i etike na svim nivoima, što sve doprinosi razvoju kulture društva netolerantnog na korupciju.

Crnogorski decentralizovani antikorupcijski institucionalni okvir, uprkos značajnim unaprijeđenjima, imao je nedostatke i ograničenja, pa je Vlada 2014. godine zaključila da je neophodno pristupiti osnivanju novog, jedinstvenog, efikasnog i djelotvornog preventivnog antikorupcijskog organa, zasnovanog na zakonu.

Zato je iste godine kao najznačajniji propis u setu novih antikorupcijskih zakona usvojen Zakon o sprječavanju korupcije kojim se propisuju mjere za sprječavanje sukoba interesa, zaštitu lica koja prijavljuju ugrožavanje javnog interesa kao i druga pitanja od značaja za prevenciju i korupcije. Zakonom se uspostavlja Agencija za sprječavanje korupcije kao samostalno i nezavisno tijelo, u čijoj je nadležnosti takođe primjena Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i Zakona o lobiranju.

Sve aktivnosti u formiranju Agencije pratila je i podrška Evropske komisije, koja je zagovarala ovaj institucionalni okvir za prevenciju i u prethodne tri godine obezbijeđivala pomoć eksperata u pisanju normativnog okvira i jačanju kapaciteta Agencije.

Na velike izazove koji su je čekali u primjeni novih antikorupcijskih zakona Agencija za sprječavanje korupcije je uspjela da odgovori u prvoj godini svog rada, a u uslovima izgradnje i zaokruživanja svojih kadrovskih i informaciono - tehničkih kapaciteta.

Izuzetno smo zadovoljni i ponosni postignutim rezultatima u prvoj godini primjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja tokom parlamentarnih izbora u oktobru, gdje je Agencija maksimalno iskoristila dodijeljena ovlašćenja.

Agencija je dosljednom primjenom Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja doprinijela podizanju nivoa transparentnosti izbornog procesa, kao i prevenciji eventualnih zloupotreba javnih resursa u predizborne svrhe.

Agencija je ove godine stručno, zakonito i neselektivno primijenila i propise koji se odnose na novi institut zviždača. Činjenica da je Agencija primila i postupa po više od 50 prijava ukazuje na rast povjerenja u Agenciju i zakonitost u implementaciji njenih nadležnosti.

Lobiranje takođe predstavlja novi pravni institut, ne samo u Crnoj Gori već i u velikom broju evropskih država, pa stoga ne čudi činjenica da i pored uspostavljenog institucionalnog okvira i spremnosti Agencije da podrži potencijalne kandidate za ovu profesiju,  još  nema adekvatnog odziva. Nastavićemo da promovišemo ovaj antikorupcijski mehanizam i očekujemo bolje rezultate u toku sljedeće godine.

Kontrola sukoba interesa i prijavljivanje prihoda i imovine su već deceniju prisutni u Crnoj Gori. Upravo zbog jačanja svijesti javnih funkcionera o podizanju transparentnosti njihovog rada, Crna Gora se opredijelila da definicija javnog funkcionera bude jedna od najširih među pravnim sistemima koji su bliski crnogorskom.

Možemo biti zadovoljni visokim procentom poštovanja obaveza propisanih Zakonom o sprječavanju korupcije koje se odnose na obaveze javnih funkcionera, jer već nekoliko godina u preko 95 odsto slučajeva blagovremeno i tačno ispunjavaju obavezu dostavljanja izvještaja o prihodima i imovini.

Agencija je u ovom segmentu otišla i korak dalje uvođenjem elektronskog prijavljivanja imovine i povećanjem kategorija i broja javnih funkcionera čije je izvještaje ove godine detaljno provjeravala.

Posebnu novinu u ovoj oblasti predstavlja saglasnost za pristup podacima sa bankarskih računa u zemlji i inostranstvu. Pristup bankarskim podacima tokom ove godine omogućilo je preko 70 odsto javnih funkcionera.

Primjenom svih ovlašćenja datih kroz zakone koji regulišu sprječavanje sukoba interesa i prijavljivanje imovine, postupanje po prijavama zviždača, integritet i etiku u organima vlasti i kontrolu poslovanja političkih subjekata, Agencija je pružila snažan doprinos rastu transparentnosti u radu državnih institucija, javnih funkcionera i političkih subjekata.

Kroz zakonima garantovanu transparentnost, odnosno obavezu blagovremenog i tačnog izvještavanja, produkuje se postepen rast odgovornosti u vršenju javnih funkcija i poslovanju institucija i političkih subjekata. Podaci koje je pribavila i objavila Agencija, u više navrata su bili osnov za postupanje tužilaštva i drugih nadležnih organa.

Zadovoljni smo što je EK u svom Izvještaju prepoznala napore koje smo od početka rada Agencije uložili, iznijela niz pozitivnih ocjena. Posebno značajnim smatramo i to što je EK iznijela neke konstruktivne sugestije o unapređenju rada ovog organa, koje ćemo sigurno uzeti u obzir prili kom izrade plana aktivnosti za sljedeću godinu.

Svjesni smo da prema istraživanjima Transparency International-a, veliki broj građana vidi korupciju kao jedan od ključnih problema sa kojima se naša država suočava, ali i zadovoljni zbog pada tog procenta u odnosu na raniji period i u odnosu na zemlje regiona, čak i neke države EU. To je jasan pokazatelj da svi akteri uključeni u borbu protiv korupcije moraju nastaviti sa efikasnim sprovođenjem antikorupcijskih nadležnosti u cilju daljeg smanjenja tog procenta koji je u ovom trenutku najniži od svih država u regionu. To će, kako očekujemo, biti prepoznato u narednim izvještajima relevantnih međunarodnih institucija.

Preporučujemo za Vas