Pravo na penziju - Vijesti.me
STAV

Pravo na penziju

starost, penzioner
starost, penzioner (Foto: Shutterstock.com)

Uvjereni u saznanju da su Nacrt zakonskog projekta o inovacijama sistema penzijskog i invalidskog osiguranja radili najpoznatiji crnogorski eksperti iz tog resora i u najboljoj i najplemenitijoj namjeri stvarajući pretpostavke za finansijsku stabilnost sistema, ipak smatram da su rješenja Nacrta Zakona u pogledu sticanja uslova za ostvarivanje subjektivnog prava na penziju u pogledu kumulacije godina staža osiguranja i gornje starosne granice korisnika osiguranja - odiozno i rigorozno stipulisane, pa se ipso facto pretvaraju iz teze u antitezu, a to znači iz afirmacije u negaciju ostvarivanja prava na mirovinu sa penzijom kao naknadom za minuli rad, što u osnovi znači ipso iure negaciju mogućnosti ostvarivanja prava na penziju s obzirom na prosječne godine života, kasnog uključivanja korisnika prava na tržište rada, ili u krajnjem na minorni period uživanja prava na mirovinu, jer uslovi za njeno ostvarivanje prema načelima Svjetske zdravstvene organizacije treba da su sve više liberalniji, u skladu sa proporcijom ostvarivanja ekonomskog i socijalnog napretka.

Predlažem da shodno principu pravde - nad zakonskim nepravom vlada nadzakonsko pravo (Radbruh), a shodno ustavnim načelima države Crne Gore o pravdi i pravičnosti u svim oblastima društvenog života, kako u stvaranju tako i korišćenju subjektivnih prava, jer bez pravde i pravičnosti nijedan izvor prava nije legitiman, da prihvatite sugestije i prijedloge dvije sindikalne crnogorske centrale vezane za Nacrt ovog zakonskog projekta ili pak da u velikoj mjeri ublažite uslove u pogledu sticanja prava na penziju kao i daljeg korišćenja ustanove penzijskog osiguranja, uvjeren da može doći do konsenzusa između vašeg resora i prijedloga koje zajednički konstituišu dvije sindikalne centrale.

Na kraju, ekonomska i finansijska stabilnost sistema penzijsko-invalidskog osiguranja postiže se sistemom ekonomskih i fiskalnih reformi, a ne faktičkom negacijom ključnih subjektivnih prava ovog sistema kao ljudskih prava uređenih univerzalnim izvorima međunarodnog prava - sistemom konvencija i preporuka MOR-a (ILO).


Najčitanije iz sekcije Kolumne