Arhitektura

Pljuvanje u pljat

I sve to (skoro sve, pardon) u skladu sa Zakonom, pomenutim planskim dokumentom i, naravno - Rješenjem o saglasnosti na idejno rješenje budućeg objekta - koje je potpisao niko drugi do li Filip - Fićko/Ćkofi - Aleksić, glavni gradski arhitekt Podgorice (GGAPG) - a ujedno i predsjednik Saveza arhitekata Crne Gore - jedna otvorena, višestruko nadarena, šali vrlo sklona i u društvu omiljena osoba

8732 pregleda 8 komentar(a)
Filip Aleksić, glavni gradski arhitekt Podgorice, Foto: Youtube printscreen
Filip Aleksić, glavni gradski arhitekt Podgorice, Foto: Youtube printscreen

Šetajući pored Ljubovića, zaljubi se cura u mladića...

I uzeše se, nedugo zatim. Njegovi prodadoše komad zemlje u Bjelopavlićima, njeni podigoše kredit - taman koliko je bilo dovoljno da se mladom bračnom paru kupi stan. I potrefiše, kao za inat, baš u ganc-novoj stambenoj zgradi - Tip S4, Su(Po)+P+4+Pk - podignutoj na Urbanističkoj parceli 81, KP 3842/1, KO Podgorica III, Podgorica, u zahvatu DUP-a Zabjelo - Ljubović, Izmjene i dopune.

Supružnici su polagali nade u dug život ispunjen srećom - ali ne lezi vraže - ipak je ovo Crna - i svakim danom sve crnja - Gora. Nadviše se zloslutni oblaci i zakloniše supružnicima sunce. Pojaviše se bageri pod njihovim prozorima - i otpoče kopanje tzv. temeljne jame za novu četvorospratnicu - Tip S4, Su(Po)+P+4+Pk - na susjednoj UP 82, KP 3826/1, KO Podgorica III, Podgorica, u zahvatu DUP-a Zabjelo - Ljubović, Izmjene i dopune.

I sve to (skoro sve, pardon) u skladu sa Zakonom, pomenutim planskim dokumentom i, naravno - Rješenjem o saglasnosti na idejno rješenje budućeg objekta - koje je potpisao niko drugi do li Filip - Fićko/Ćkofi - Aleksić, glavni gradski arhitekt Podgorice (GGAPG) - a ujedno i predsjednik Saveza arhitekata Crne Gore - jedna otvorena, višestruko nadarena, šali vrlo sklona i u društvu omiljena osoba.

OK, pomenuću, podsjećanja radi, da je Rješenje “o saglasnosti na idejno rješenje kolektivnog stambenog objekta”, projektovanog na pomenutoj UP 81, pomenutog DUP-a Zabjelo - Ljubović, Izmjene i dopune - baš tog kolektivnog stambenog objekta u kojem će naši supružnici kupiti stan - potpisao niko drugi do li Dušan Vuksanović, naš dobri čika Duško - i to 7. decembra davne 2017. godine, u vrijeme kada je bio VD glavnog državnog arhitekta (GDA) - a na zahtjev “LEPONT INŽINJERING” D.O.O. PG.

U to ime, čika Duško je uspio da iskopa ne jednu - nego čak dvije rečenice iz DUP-a Zabjelo - Ljubović, Izmjene i dopune - koje su toliko besmislene, imajući u vidu kontekst, da se čak pet puta pominju u tom planskom dokumentu: “Objekat oblikovati u skladu sa pozicijom, namenom i okruženjem, u izgradnji koristiti prirodne materijale, kose krovne ravni i dr. Nagib korova prilagoditi odabranom materijalu”.

Nakon što je bez greške citirao te dvije rečenice, dobrome čika Dušku nije preostajalo ništa drugo osim da konstatuje da je “izvršio uvid u idejno rješenje predmetnog objekta”, te da je “našao da su se stekli uslovi za davanje saglasnosti u smislu arhitektonskog oblikovanja i materijalizacije objekta”. Nego da vidimo mi što aktuelni Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata kaže o idejnom rješenju...

“Idejnim rješenjem se utvrđuje”, veli član 76, stav 1 pomenutog Zakona, “generalna koncepcija za izgradnju objekta, a naročito: uklapanje objekta u prostor; položaj objekta u okviru lokacije i prema susjednim objektima (aha! - op.a); 3D vizuelizacija objekta; uslovi i rješenja priključenja objekta na saobraćajnu, instalacionu i drugu infrastrukturu i uređenje lokacije”.

Pomenuti Zakon, nažalost, ne daje za pravo gospodinu GDA da se bavi položajem objekta u okviru lokacije i prema susjednim objektima - ne daje mu za pravo, konkretno, da izrazi svoje neslaganje sa činjenicom da se lako može desiti, na primjer, da stanar buduće stambene zgrade - višespratnice koja će se graditi na susjednoj UP - pljune pravo u pljat stanaru višespratnice kojoj je prethodno, dajući saglasnost na njeno idejno rješenje - kumovao - a nekmoli da konstatuje problem i da predloži način da se taj problem preduprijedi.

Konkretan problem - pljuvanje u pljat - generiše obrađivač planskog dokumenta - a u slučaju DUP Zabjelo - Ljubović, Izmjene i dopune - to je “URBANPROJEKT” AD Čačak. Kako se desilo - pitamo se sad mi - i to s punim pravom - da pomenuti planski dokument, koji je usvojen davne 2009. godine (i to sa rokom važenja od pet godina - po tada važećem Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata), još u fazi nacrta dobije pozitivno mišljenje od MORiT i svih nadležnih organa državne uprave redom, te čitave serije “nadležnih pravnih lica” - da ne pominjem javnu raspravu i raspravu u Skupštini GGPG prije usvajanja - a da baš niko ne primijeti da su planirane višespratnice na UP 81 i susjednoj UP 82 - ipak preblizu - što će reći da je pljuvanje u pljat jedna od mogućih opcija.

Minimalna udaljenost novog objekta od susjedne parcele je tri metra - veli DUP Zabjelo - Ljubović, Izmjene i dopune - ukoliko novi objekat kontaktira sa parcelama na kojima je predviđena izgradnja objekta Tipa S4 - što je naš slučaj.

Imamo, dakle, tri metra sa jedne strane i tri metra sa druge strane - jednako je šest metara. Sve uredno i po slovu planskog dokumenta, molim lijepo.

Postupajući pak po zahtjevu “GRADNJA PROMET” D.O.O. Danilovgrad - a po pitanju saglasnosti na idejno rješenje objekta kolektivnog stanovanja sa djelatnostima - tip S4, na UP 82 - naš GGAPG (pomenuti Fićko/Ćkofi), zorno je, za razliku od čika Duška, demonstrirao sposobnost da tačno potrefi mjesto u planskom dokumentu DUP Zabjelo - Ljubović, Izmjene i dopune, gdje lijepo piše “Oblikovanje prostora i materijalizacija” - a zatim je zorno demonstrirao i zavidnu vještinu u korišćenju copy & paste funkcije.

Ako se ponovo pozovemo na član 76, stav 1 aktuelnog Zakona - primijetićemo da prilog koji bi ilustrovao “uklapanje objekta u prostor; položaj objekta u okviru lokacije i prema susjednim objektima” ne postoji ni u idejnom rješenju stambene zgrade na UP 81, na koje je saglasnost dao dobri čika Duško 7. decembra 2017 - ni u idejnom rješenju stambene zgrade na UP 82, na koje je Čkofi dao saglasnost 20. januara ove godine. Dakle, ne preostaje nam ništa drugo - uz ogradu da je riječ o idejnim rješenjima koja su dostupna javnosti (na Internet stranicama mrt.gov.me, odnosno podgorica.me) - osim da zaključimo...

OK, zaključak ostavljam vama.

I za kraj, savjetovao bih svima koji namjeravaju da se upuste u avanturu kupovanja stana - i to na cijeloj teritoriji CG, majke naše - da prethodno posjete nadležni organ državne uprave ili pak lokalnih samouprava - i da provjere da li planski dokument u zahvatu kojega se nalazi stambeni objekat u kojem žele da kupe stan - predviđa stambene objekte u blizini - i na kom međusobnom rastojanju.

Da ne bi poslije bilo...

Predložio bih i da se otvori kancelarija - u okviru novoformiranog DOO “Zaštita prostora Crne Gore” - gdje bi se građanima - kupcima stanova - pružala stručna asistencija vezano za tumačenje tzv. planske i tehničke dokumentacije. Da ne bi bilo poslije...

A morali bismo, bojim se, i temeljito prekrojiti Zakon - uključujući i sve podzakonske akte redom - ali o tome u nekom od narednih brojeva.