ODLUKA OMBUDSMANKE

Djelimično usvojena žalba NVO CAZAS i Juventas

Podnosioci žalbe nalaze da su u tekstu, kao i u njegovoj opremi, prekršena načela Kodeksa novinara i novinarki Crne Gore (KNCG) i to načelo 1. KNCG – nepotpunim i senzacionalističkim izvještavanjem, dok je načelo 2. KNCG prekršeno izostankom odgovarajućeg konteksta, odnosno izostankom dužne novinarske pažnje kontaktiranjem izvora i svih relevantnih strana pomenutih u predmetnom tekstu

2011 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Nevladine organizacije Juventas i CAZAS podnijele su žalbu na tekst ”Hrapović nezakonito dijelio stotine hiljade eura nekim NVO” objavljen u štampanom izdanju i na portalu Vijesti 17.03.2021.

Podnosioci žalbe nalaze da su u tekstu, kao i u njegovoj opremi, prekršena načela Kodeksa novinara i novinarki Crne Gore (KNCG) i to načelo 1. KNCG – nepotpunim i senzacionalističkim izvještavanjem, dok je načelo 2. KNCG prekršeno izostankom odgovarajućeg konteksta, odnosno izostankom dužne novinarske pažnje kontaktiranjem izvora i svih relevantnih strana pomenutih u predmetnom tekstu.

Naime, u teksu su prenijeti djelovi izvještaja Komisije Ministarstva zdravlja koja je provjeravala dokumentaciju ovog ministarstva u ranijem periodu, uključujući dokumentaciju vezanu za javni konkurs za projekte u oblasti HIV/AIDS i konstatovala niz propusta prethodne administracije. U ovom su kontekstu pomenute i NVO Juventas i CAZAS od kojih novinarka nije tražila izjavu ili komentar. Nakon neuspješne medijacije, odlučila sam da žalbu djelimično usvojim jer sam saglasna sa podnosiocima žalbe da je došlo do kršenja načela 1, njegovih smjernica 1.2. Tačnost i 1.3. Postupanje sa izvorima, kao i načela 2, odnosno njegove smjernice 2.1. koja se odnosi na obavezu stavljanja činjenica u pravilan kontekst. Istovremeno, ne smatram da je prekršena smjernica 1.1. Opšti standardi.

Obrazloženje

Nakon dopune žalba je kao formalno ispravna dostavljena uredništvu na izjašnjenje. Podnosioci žalbe su kao predlog poravnanja iznijeli objavljivanje odgovora kojeg su priložili uz žalbu, u skladu sa zakonom i uz ”push” notifikaciju za čitaoce koji koriste aplikaciju (imajući u vidu da je isti metod korišćen kod objavljivanja inicijalnog teksta). Uredništvo je promptno odgovorilo na žalbu odbijajući njene navode i napomenuvši da su novinari na konferenciji za medije postavili pitanje predstavnicima ovih NVO ”da se odrede prema pojedinim djelovima izvještaja koji smo prenijeli”, a da im je odgovoreno da ”to nije pitanje za njih, već za Komisiju za raspodjelu sredstava Ministarstva zdravlja”. U svom odgovoru uredništvo je dalo i drugi predlog poravnanja – objavljivanje odgovora, ali ne na naslovnoj strani i bez ”push” notifikacije. Ovaj predlog podnosioci žalbe nisu prihvatili jer su bili nezadovoljni izjašnjenjem uredništva i u odgovoru na ovo izjašnjenje još jednom ponovili ključne navode žalbe i naglasili da pitanje konferencije za medije treba posmatrati odvojeno od teksta na koji su uložili žalbu i samog žalbenog procesa. Takođe, naglasili su i spremnost da se odgovor na tekst objavi bez ”push” notifikacije, ali u skladu sa zakonom – dakle i na naslovnoj strani, kao što je to bio slučaj sa inicijalnim tekstom. Budući da se predlog poravnanja uredništva prema čl. 8 Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca Vijesti (Poslovnik) može u cjelini samo prihvatiti ili odbiti, medijacija je završena bez uspjeha.

NVO Juventas i CAZAS smatraju da je u predmetnom tekstu došlo do povrede načela 1. KNCG, odnosno tri njegove smjernice: 1.1. Opšti standardi, 1.2. Tačnost i 1.3. Postupanje sa izvorima, kao i načela 2. KNCG, smjernice 2.1. Komentar. Načelo 1. prekršeno je prvenstveno izostankom dužne novinarske pažnje, odnosno objavljivanjem nepotpune informacije, budući da od ovih organizacija, kao od aktera pomenutih u tekstu u negativnom kontekstu nije tražena izjava niti komentar, kao i senzacionalističkim izvještavanjem koje je posebno naglašeno u opremi teksta, odnosno u njegovom nadnaslovu: ”Odabranima i šakom i kapom”. Ovo je, tvrde podnosioci žalbe, rezultiralo i formiranjem nepravilnog odnosno neodgovarajućeg konteksta čime je prekršeno i načelo 2, njegova smjernica 2.1. Komentar: ”Činjenice su neprikosnovene, komentari su slobodni. Komentar ne smije da bude prezentovan tako da stvara utisak da se radi o utvrđenoj činjenici.”

Saglasna sam sa podnosiocima žalbe da je došlo do kršenja smjernice 1.2. koja obavezuje na tačno i cjelovito informisanje, budući da je izostalo njihovo viđenje cijele situacije, a da su direktno pomenuti u negativnom kontekstu, te da ”nepotpunim i senzacionalističkim izvještavanjem javnost nije adekvatno informisana, a organizacijama civilnog društva nanijeta je šteta, jer se ovakvim sadržajima smanjuje povjerenje javnosti u nevladin sektor i unižava važna uloga koju ove organizacije imaju.” Takođe, saglasna sam i da je došlo do kršenja smjernice 1.3. Postupanje sa izvorima, jer nije korišteno onoliko izvora koliko je potrebno da bi se pružila tačna i potpuna informacija što ova smjernica nalaže. Istovremeno, ne slažem se sa podnosiocima žalbe da je došlo do kršenja smjernice 1.1. Opšti standardi jer nije objavljena lažna i zlonamjerna već nepotpuna informacija, niti je objavljena neosnovana optužba sa nesumnjivim ciljem da ugrozi njihovu reputaciju. Ovo u izvjesnom smislu potvrđuje i njihov odgovor na izjašnjenje uredništva u kome navode: ” Vjerujemo da namjera „Vijesti“ nije bila da nanese štetu programu odgovora na HIV i našim organizacijama, ali je zbog činjenice da nam u tom tekstu nije dat prostor, došlo do takvih posljedica, što se moglo vidjeti po reakciji određenih političkih partija, pojedinaca i dijela javnosti.”

Konačno, saglasna sam sa podnosiocima žalbe da je došlo i do povrede načela 2 KNCG, smjernice 2.1. Komentar, i to prvenstveno u opremi teksta, odnosno u senzacionalističkom nadnaslovu: ”Odabranima i šakom i kapom” koja komentar predstavlja kao činjenicu i upućuje čitaoce na formiranje neadekvatnog, nepravilnog i osuđujućeg konteksta koji rad nevladinih organizacija može samo da oteža kroz njihovu paušalnu negativnu medijsku reprezentaciju.

Moja je preporuka uredništvu objavljivanje odgovora podnosioca žalbe u skladu sa zakonom, unatoč tome što je značajan dio navoda iz odgovora već bio naknadno objavljen u Vijestima.

Paula Petričević

Ombudsmanka ND Vijesti