APELACIONI SUD U BEOGRADU

Ukinuta presuda za ubistvo Ćuruvije: "Prekoračena optužba uvođenjem NN lica u slučaj"

Za učešće u ubistvu Ćuruvije, koje se dogodilo, 11. aprila 1999. godine, na ukupno 100 godina zatvora bili su osuđeni tadašnji šef Resora državne bezbjednosti Radomir Marković, tadašnji šef beogradskog centra DB Milan Radonjić, kao i pripadnik rezervnog sastava DB Miroslav Kurak i operativac DB-a Ratko Romić

18500 pregleda 5 komentar(a)
Ćuruvija, Foto: Screenshot/Youtube
Ćuruvija, Foto: Screenshot/Youtube
Ažurirano: 07.09.2020. 19:10h

Apelacioni sud saopštio je danas da je ukinuo prvostepenu presudu za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije i vratio je prvostepenom sudu na ponovno suđenje, ukazujući da je prekoračio optužbu i uvođenjem NN lica kao neposrednog izvršioca izmenio činjenično stanje opisano u optužnici.

Za učešće u ubistvu Ćuruvije, koje se dogodilo, 11. aprila 1999. godine, na ukupno 100 godina zatvora bili su osuđeni tadašnji šef Resora državne bezbjednosti Radomir Marković, tadašnji šef beogradskog centra DB Milan Radonjić, kao i pripadnik rezervnog sastava DB Miroslav Kurak i operativac DB-a Ratko Romić.

"Po nalaženju Apelacionog suda, osnovano se izjavljenim žalbama prvostepena presuda pobija zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, ukazivanjem da je prvostepeni sud izrekom presude povredio objektivni i subjektivni identitet optužnice i prekoračio optužbu čime je učinio bitne povrede odredaba krivičnog postupka, budući da je izreka presude nerazumljiva, razlozi presude protivrečni izreci, kao i da u presudi nisu navedeni razlozi o činjenicama koje su predmet dokazivanja a dati razlozi su potpuno nejasni i u znatnoj meri protivrečni, zbog čega nije moguće ispitati zakonitost i pravilnost presude", navedeno je u odluci Apelacionog suda.

Kako je rečeno, "u konkretnom slučaju, ovlašćeni tužilac je do kraja glavnog pretresa ostao pri činjeničnom opisu iz optužnice, a prvostepeni sud je nakon toga, izmijenio činjenični opis iz optužnog akta, tako što je u činjenični opis prvostepene presude dodao odredjene činjenice i okolnosti koje nisu bile sadržane u optužnici".

"Na ovaj način su, po nalaženju Apelacionog suda, okrivljeni oglašeni krivim za nove činjenice i ranje, koje optužba ne sadrži i o kojima, u toku postupka, nisu izvođeni dokazi. Naime, uvođenjem "NN lica" u izreku presude, a koje je, prema utvrđenju prvostepenog suda, učestvovalo u radnji izvršenja krivičnog djela zajedno sa okrivljenima i to kao neposredni izvršilac i dodavanjem novih radnji okr. Radonjiću, Kuraku i Romiću prvostepeni sud je, kada je riječ o načinu izvršenja krivičnog djela značajno izmijenio činjenično stanje koje je po sopstvenoj oceni utvrdio, u odnosu na činjenično stanje opisano u optužnici", zaključio je ovaj sud.

Pri tome se, navedeno je u odluci, u presudi "ne navodi nijedan dokaz na osnovu kog bi prvostepeni sud utvrdio sa nesumnjivom izvjesnošću prisustvo još jednog lica na licu mjesta i to neposrednog izvršioca, niti na osnovu kojih dokaza je utvrdio da je NN lice postiglo dogovor o lišenju života oštećenog, a na šta se osnovano ukazuje žalbom Tužilaštva za organizovani kriminal, zbog čega se u žalbenom postupku, u tom dijelu, ne može ispitati pravilnost zaključivanja prvostepenog suda".

Istovremeno, "uvođenjem NN lica u činjenični opis radnje krivičnog djela, na više mjesta, u različitim segmentima, izreka presude je učinjena nerazumljivom, jer najprije ostaje nejasno da li se u konkretnom slučaju radi o jednom NN licu ili su u pitanju više NN lica, da li je isto NN lice nalogodavac, lice sa kojim okrivljeni postižu prethodni dogovor, a takođe i neposredni izvršilac krivičnog djela, ili se radi o različitim NN licima".

Takođe, "po nalaženju Apelacionog suda, prvostepeni sud u izreci, a i kasnije u obrazloženju presude, nije uopšte naveo na koji način su okrivljeni Kurak i Romić omogućili NN licu da izvrši ovo krivično djelo, što njihove radnje čini nejasnim i nerazumljivim".

"Ovo stoga, što se iz izreke prvostepene presude ne vidi i ostaje nejasno gdje su se u momentu izvršenja krivičnog djela nad oštećenima, nalazili okr. Romić i Kurak, da li su bili zajedno ili su bili razdovojeni, dalje nejasno je na koji način i kojom svojom radnjom su omogućili NN licu izvršenje krivičnog djela i time kao saizvršioci učestvovali u izvršenju ovog krivičnog djela", kaže se u odluci.

Apelacioni sud, između ostalog, "nalazi da se osnovano žalbama ukazuje da u obrazloženju presude nisu dati dovoljno jasni razlozi o odlučnim činjenicama na osnovu kojih je prvostepeni sud utvrdio postojanje prethodnog dogovora između svih okrivljenih, a posebno dogovora sa NN licem".

"U prilog činjenici da je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka, te da nedostaju razlozi za odlučne činjenice je i to što prvostepeni sud ne daje razloge za postojanje zajedničkog umišljaja na strani okrivljenih, niti dogovora, niti navodi iz čega zaključuje da su okr. Radonjić, Kurak i Romić postupali kao izvršioci", naveo je Apelacioni sud.

U ponovnom postupku, dodaje se u odluci, prvostepeni sud će otkloniti nedostatke i povrede na koje je ukazano u ovoj odluci i postupiti po primedbama Apelacionog suda, a izvedene dokaze će na pravilan način izložiti, analizirati i oceniti, kako pojedinačno tako i u međusobnoj povezanosti i u sklopu sa odbranama okrivljenih.

Prvostepeni sud treba i da "pozove stranke da predlože izvođenje drugih dokaza za kojima se ukaže potreba, nakon čega će donijeti pravilne činjenične i pravne zaključke i za iste dati jasne, konkretne i argumentovane razloge, koje će na valjan način izložiti i obrazložiti i donijeti pravilnu i zakonitu odluku", saopštio je Apelacioni sud.