RAD DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA U PREDMETIMA PREMA MALOLJETNICIMA

Iz đačke klupe na robiju

U 2020. godini postupak je vođen protiv 565 maloljetnika kao izvršilaca krivičnih djela

52509 pregleda 16 komentar(a)
Foto: shutterstock.com
Foto: shutterstock.com

U 2020. godini državnim tužiocima prijavljeno je 410 maloljetnika, pa uz neriješene krivične prijave iz ranijeg perioda protiv 155 maloljetnika postupak je vođen protiv 565 maloljetnika kao izvršilaca krivičnih djela, podaci su Državnog tužilaštva.

Postupajući po podnijetim krivičnim prijavama, državni tužioci su donijeli rješenja o odbacivanju krivične prijave prema 172 maloljetnika, a pokrenut je pripremni postupak prema njih 167.

“Sud je izrekao prema 24 maloljetnika vaspitnu mnjeru, prema dva maloljetna učinioca izrečena je kazna zatvora i prema pet maloljetnih učinilaca postupak je obustavljen, dok su prema 166 maloljetnika krivične prijave ostale neriješene na kraju izvještajnog perioda”, navodi se u godišnjem Izvještaju o radu Tužilačkog savjeta.

Postupajući po naredbama za pripremni postupak, piše u tom dokumentu, državni tužioci su u izvještajnom periodu vodili pripremni postupak prema 167 maloljetnika.

“Prema 17 maloljetnika postupak je obustavljen, prema 197 maloljetnika podnijet je predlog za izricanje krivične sankcije. Na kraju izvještajnog perioda, prema 10 maloljetnika pripremni postupak je ostao neriješen. U izvještajnom periodu kod suda je bilo u radu predloga za izricanje krivičnih sankcija prema 197 maloljetnika, pa je sa neriješenim predlozima iz ranijeg perioda prema 86 maloljetnika, kod suda bilo u radu predloga za izricanje krivičnih sankcija prema 253 maloljetnika. Sud je prema 7 maloljetnika izrekao: vaspitnu mjeru ukor, prema 67 maloljetnika vaspitnu mjeru posebne obaveze, prema 22 maloljetnika vaspitnu mjeru pojačan nadzor od strane zakonskog zastupnika, prema 75 maloljetnika pojačan nadzor od strane organa starateljstva, prema jednom maloljetniku pojačan nadzor u ustanovi, prema 13 maloljetnika upućivanje u vaspitnu ustanovu vanzavodskog tipa, prema 8 maloljetnika upućivanje u vaspitnu ustanovu zavodskog tipa, prema dva maloljetnika kaznu maloljetnog zatvora, prema 5 maloljetnika postupak je obustavljen. Na kraju izvještajnog perioda, kod suda je ostalo neriješeno predloga za izricanje krivičnih sankcija prema 74 maloljetnika”, stoji u tekstu.

Od 14 do 17 godina

U izvještaju se objašnjava da je jedan maloljetnik učinio dva krivična djela - nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti: “Za kojeg je Stručna služba preporučila jedinstveni vaspitni nalog, što je prihvaćeno od strane državnog tužioca za maloljetnike (ODT Kolašin)”...

Nalaz Stručne službe zatražen je za 15 maloljetnika i dva mlađa punoljetna lica, koji su izvršili ukupno 18 krivičih djela.

“Uočava se da je nalaz Stručne službe uglavnom zatražen kod izvršenja krivičih djela sa elementima nasilja i to za deset maloljetnika i dva mlađa punoljetna lica, dok je za krivično djelo - teška krađa i krivično djelo - omogućavanje uživanja opojnih droga, zatražen nalaz za po jednog maloljetnika, a za dva maloljetnika u vezi krivičnog djela - teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i za dva maloljetnika u vezi krivičnog djela - nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti”.

Navodi se da je raspon godina maloljetnih učinilaca krivičnih djela od 14 do 17 godina, a najviše maloljetnika je bilo na uzrastu od 17 (šest) i 15 godina (pet).

Troja maloljetnika, kako piše, terete se za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, nasilničko ponašanje, te teško djelo protiv bezbjednosti saobraćaja...

Dva mlađa punoljetnika osumnjičena su za krivično djelo kriminalno udruživanje u cilju krijumčarenja ljudima (pomaganje).

U redovnom obrazovnom procesu

“Uočava se da je većina maloljetnika u vrijeme izvršenja krivičnog djela u redovnom obrazovnom procesu (13) i to: 11 maloljetnika pohađa srednju školu, dva maloljetna lica pohađaju 9. razred osnovne škole; a dva mlađa punoljetna lica su studenti”, piše u Izvještaju.

Samo dvoje maloljetnika, kako se navodi, nisu bili u sistemu redovnog obrazovanja u vrijeme izvršenja krivičnog djela - jedan je prekinuo školovanje nakon završenog šestog razreda, a jedan maloljetnik nakon devetog razreda osnovne škole.

Krivične sankcije, inače, mogu se primjenjivati samo prema učiniocima koji su u vrijeme izvršenja krivičnog djela navršili 14 godina.

Lica mlađa od 14 godina u krivičnom pravu se smatraju djecom i njima se, u slučaju izvršenja krivičnog djela, bez obzira na njihovu prirodu i težinu, ne može izreći nijedna sankcija predviđena zakonom.

Pomoć češće tražena za djevojčice

U 2020. godini, zahtjevi za procjenu i pomoć Stručne službe odnosili su se na 42 maloljetnih oštećenih i deset maloljetnih svjedoka.

“Kod kategorije - maloljetni oštećeni, nalaz i pomoć Stručne službe u 2020. godini češće je zatražen za djevojčice (30), nego za dječake (12), a raspon uzrasta maloljetnika u vrijeme izvršenja krivičnog djela na njihovu štetu bio je od 6 do 17 godina”, piše u Izvještaju.