Agencija produžila dozvolu “Deponiji”

Integrisana dozvola je „Deponiji“ izdata 14. marta 2013. godine, sa rokom važenja od pet godina. „Deponija“ je osnovana odlukom Skupštine Glavnog grada od 27. decembra 2006. i upisana u Centralni registar Privrednog u aprilu naredne godine
97 pregleda 0 komentar(a)
Deponija, Foto: Deponija.me
Deponija, Foto: Deponija.me
Ažurirano: 09.12.2018. 08:23h

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine produžila je integrisanu dozvolu za rad preduzeću “Deponija” iz Podgorice za rad postrojenja regionalne deponije za komunalni otpad i obavljanje aktivnosti odlaganja neopasnog otpada na deponiji Livade u Podgorici.

Tim rješenjem produžen je rad “Deponiji” na period od šest godina.

Integrisana dozvola je „Deponiji“ izdata 14. marta 2013. godine, sa rokom važenja od pet godina. „Deponija“ je osnovana odlukom Skupštine Glavnog grada od 27. decembra 2006. i upisana u Centralni registar Privrednog u aprilu naredne godine.

Osim izgradnje, korišćenja i održavanja deponije komunalnog otpada, “Deponija” se bavi i recikliranjem metalnog i nemetalnog otpada i ostataka i prometom sekundarnih sirovina. Pored Opštine Podgorica, „Deponija“ ima sklopljene ugovore o pružanju usluga odlaganja neopasnog otpada sa opštinama Cetinje i Danilovgrad.

Projektovani kapacitet jedne sanitarne kade je oko 480.000 kubika otpada, a planirani obim prijema čvrstog komunalnog otpada za 2017. bio je 72.000 tona. Trenutno, komunalni otpad se deponuje u tijelo deponije 3 dok su deponije 1 i 2 privremeno zatvorene. Deponija 3 stavljena je u funkciju odlaganja komunalnog otpada 10. novembra 2016. Planirani period eksploatacije je šest godina. “Deponija” ima 29 zaposlenih.

Na deponiji je udio papira i kartona 17,4 odsto, plastike devet, stakla 8,4, metala 1,2, tekstila 2,3, organskog materijala 36,7, dok je ostalog otpada 24,7.

“Ukoliko se na deponiji pojavi opasan otpad on se ne može odlagati na sanitarnoj kadi, već se privremeno skladišti u nepropusnim posudama (zavisno od vrste i karakteristika opasnog otpada) i predaje ovlašćenom sakupljaču. “Deponija” se ne bavi sakupljanjem i transportom otpada, koji se sakuplja i prevozi vozilima koja su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, odnosno komunalnih preduzeća”, piše u dozvoli.

Rješenjem se obavezuje “Deponija” da razvrstava otpad prema porijeklu, kategoriji i karakteru na mjestu nastajanja otpada i predviđenom načinu postupanja sa istim. Nakon razvrstavanja je dužna da otpad predaje ovlašćenim preduzećima.

“Zabranjeno je na deponiji odlaganje otpada u suprotnosti sa planovima upravljanja otpadom, u tečnom stanju, koji ima eksplozivna, oksidirajuća, veoma zapaljiva ili zapaljiva svojstva, neobrađeni medicinski ili veterinarski otpad, koji čine otpadne automobilske i industrijske baterije i akumulatori, ako otpad čini cijela ili zdrobljena otpadna guma, osim gume od bicikla i gume sa spoljnim prečnikom većim od 400 milimetara, koji je nastao kao rezultat naučnog istraživanja, čije svojstvo nije poznato ili je novo i njegov uticaj na ljude ili životnu sredinu nijesu poznata i otpad na području koji može imati uticaj na površinske i podzemne vode”, piše u dozvoli.

Preporučujemo za Vas