Ukinuto rješenje Višeg suda o puštanju Medenice na slobodu

Apelacioni sud donio rješenje kojim je uvažio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva

81755 pregleda 70 komentar(a)
Medenica, Foto: Luka Zeković
Medenica, Foto: Luka Zeković

Apelacioni sud prihvatio je žalbu tužilaštva i ukinuo rješenje o puštanju Vesne Medenice na slobodu.

"Apelacioni sud je nakon sjednice vijeća od 20. 11. 2022. godine, donio rješenje Kvsž. br. 256/2022, kojim je uvažio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva i povodom te žalbe i po službenoj dužnosti ukinuo rješenje Višeg suda u Podgorici Kvs. br. 532/22 od 11. 11. 2022. godine i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. Rješenjem Višeg suda u Podgorici Kvs. br. 532/22 od 11. 11. 2022. godine odbijen je predlog Specijalnog državnog tužilaštva za produženje pritvora i ukinut je pritvor okrivljenoj Vesni Medenici", navodi se u saopštenju Apelacionog suda.

Odlučujući o žalbi Specijalnog državnog tužilaštva, vijeće Apelacionog suda je, kako se dodaje, utvrdilo da je pobijano rješenje zahvaćeno bitnim povredama odredaba krivičnog postupka, jer prvostepeni sud nije ispoštovao naloge iz prethodnog ukidnog rješenja Apelacionog suda Kvsž.br. 240/22 od 10. 11. 2022. godine, a bio je dužan da raspravi sva sporna pitanja na koja je ukazao drugostepeni sud u ukidnom rješenju.

"Prethodno je Apelacioni sud Crne Gore rješenjem Kvsž.br. 240/2022 od 10. 11. 2022. godine ukinuo rješenje Višeg suda u Podgorici Kvs.br.482/22 od 17. 10. 2022. godine, u dijelu u kojem produžen pritvor okrivljenoj Vesni Medenici po pritvorskom osnovu iz čl. 175 st. 1 tač. 1 ZKP-a, cijeneći da nisu dati relevantni i dovoljni razlozi za produženje pritvora ovoj okrivljenoj, budući da je prvostepeni sud razloge za produženje pritvora isključivo zasnovao na dvije okolnosti koje je navelo Specijalno državno tužilaštvo u predlogu za produženje pritvora nakon podizanja optužnice, odnosno činjenici da je okrivljena Medenica na svom telefonu u „Google“ pretrazi nekoliko dana prije lišenja slobode pretraživala biografiju advokata iz Beograda i da je kupila kartu u jednom pravcu. Navedene okolnosti, po nalaženju Apelacionog suda, same po sebi, bez drugih razloga, nisu dovoljne da bi ukazivale na konkretnu opasnost od bjekstva okrivljene za slučaj da se nađe na slobodi. Ovakav zaključak Apelacioni sud je izveo na osnovu stanja u spisima predmeta, navoda žalbi, te i Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 655/22 od 12. 10. 2022. godine, koja je donijeta po ustavnoj žalbi branilaca okrivljene podnijetoj protiv rješenja Vrhovnog suda Crne Gore Kr-S.br. 12/22 od 15. 7. 2022. godine u kojoj je Ustavni sud doslovno naveo: 'Naime, sama činjenica da se nekom licu može izreći relativno visoka kazna zatvora, koja ga ne može ostaviti ravnodušnim u odnosu na dostupnost tužilaštvu i sudu, kao i to da je nekoliko dana prije lišenja slobode pretraživala biografiju svog punomoćnika-advokata, kojeg je kasnije angažovala da je zastupa u predmetnom krivičnom postupku i kupljena karta za Beograd u jednom pravcu, ne mogu biti same po sebi razlog za produženje pritvora. Osim toga, Ustavni sud ukazuje da je u trenutku kada je u „Google“ pretrazi podnositeljka pretraživala biografiju advokata Zdenka Tomanovića, bila „slobodan građanin“, odnosno zvanično protiv nje nije bio pokrenut nijedan krivični postupak, a koje okolnosti se odnose i na samu kupovinu karte u jednom pravcu. Ovdje treba istaći i činjenicu da Specijalno tužilaštvo, prilikom podnošenja predloga za određivanje pritvora (kao i kasnije, prilikom prvog produženja pritvora) nije predlagalo pritvorski osnov iz čl. 175 st. 1 tač.1 ZKP-a, iako su sve ove okolnosti postojale i u tom periodu, već naprotiv, za to se odlučilo prvi put nakon tri mjeseca od početka istrage, prilikom produženja pritvora Vrhovnom sudu'", piše u saopštenju.

Dodaje se da imajući u vidu navedeno, Apelacioni sud je tada ukinuo rješenje Višeg suda i dao nalog prvostepenom sudu da prilikom ponovnog odlučivanja da relevantne, jasne i dovoljne razloge za svoju odluku.

"Prilikom ponovnog odlučivanja, prvostepeni sud je u rješenju Kvs. br. 532/22 od 11. 11. 2022. godine, koje se pobija žalbom Specijalnog državnog tužilaštva, cijeneći iste okolnosti (pretraga na Google pretraživaču biografije advokata i kupljena karta za Beograd u jednom pravcu), izveo drugačiji zaključak da više ne stoje procesno-pravni razlozi za produženje pritvora okrivljenoj Medenici po pritvorskom osnovu iz čl. 175 st.1 tač. 1 ZKP-a, a da nije dao detaljnu analizu svog zaključka, iako je bio u obavezi da odluku donese na osnovu analize cjelokupnih spisa predmeta. Kako nedostaju razlozi o odlučnim činjenicama, predmetno rješenje je zahvaćeno bitnom povredom odredaba krivičnog postupka zbog čega je isto moralo biti ukinuto. U žalbi protiv pobijanog rješenja, Specijalno državno tužilaštvo je navelo nove okolnosti-činjenice koje se tiču ovog pritvorskog osnova (pri tom ne navodeći razloge zbog kojih ih do sada nije iznosilo), a koje se odnose na postupanje okrivljene prilikom lišenja slobode, njen socijalni i porodični status, koje drugostepeni sud u postupku odlučivanja po žalbi ne može da cijeni, jer nisu bile predmet ocjene u pobijanom rješenju, niti je drugostepeni sud ovlašćen da sam utvrđuje činjenično stanje, zbog čega je prvostepeno rješenje moralo biti ukinuto i po ovom osnovu. Predmetnim rješenjem Apelacionog suda Kvsž.br. 256/2022 od 20. 11. 2022. godine, naloženo je prvostepenom sudu da prilikom ponovnog odlučivanja otkloni bitne povrede na koje je ukazano navedenim rješenjem Apelacionog suda i donese novu i na zakonu zasnovanu odluku", zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: