KRALJIČINA PLAŽA

Simović: Tumačenja Ugovora izvučena iz konteksta

Simović je podsjetio i na tvrdnje da su se Vlada i opštine Budva i Bar obavezale da usvoje takve urbanističke planove koji će u potpunosti odgovarati projektima i zahtjevima investitora
2 komentar(a)
Kraljičina plaža, Foto: Anto Baković
Kraljičina plaža, Foto: Anto Baković
Ažurirano: 11.12.2014. 19:31h

Tumačenja odredbi Ugovora o prodaji Kraljičine plaže, koje se posljednjih dana objavljuju u pojedinim medijima, u najmanju ruku su izvučena iz konteksta Ugovora kao pravne cjeline, tvrdi predsjednik Tenderske komisije, Dragan Simović. On je, povodom tvrdnje da se Ugovorom „daje kupcu pravo da piše propise“, naglasio da shodno Ugovoru kupac ima pravo i obavezu, a ne nadležnost, da uvodi pravila za područje na kojem će razvijati investiciju, koja obuhvata lokaciju i zonu morskog dobra. To, kako je naveo, znači da su Ugovorom precizno definisana prava i obaveze ugovornih strana. „Povodom više puta ponovljene tvrdnje da se odredbama Ugovora Crna Gora u potpunosti odriče prava upravljanja dijelom svoje teritorije, odnosno da se Ugovorom uvodi ekstrateritorijalnost, neophodno je naglasiti da se ektrateritorijalnost u međunarodnom pravu ustanovljava međunarodnim ugovorima“, kazao je Simović. U ovom slučaju, tvrdi on, ne postoji namjera ni jedne ugovorne strane da se navedeni prostor izuzme od jurisdikcije Crne Gore, niti je odredba takve sadržine dio Ugovora, bez obzira na metod tumačenja i interpretacije u medijima. „Takođe, odredbama Ugovora Vlada nije garantovala da neće usvajati ili mijenjati zakone i propise čija primjena može ugroziti investitora i njegove interese“, kazao je Simović. Prema njegovim riječima, postoji obaveza podržavanja projekta, koja predstavlja osiguranje kupca da se u budućnosti projekat razvija kako je i planirano, kao Klub hotel rizort, što je bio najznačajniji zahtjev investitora saopšten na početku pregovora. „Kao što je i definisano, ova odredba predstavlja ugovornu obavezu i ni na koji način ne ograničava prava niti nadležnosti državnih organa, već ona samo osigurava kupca, odnosno, daje mu pravo da Ugovor raskine ukoliko bi određenim propisom bilo ukinuto ili derogirano pravo kupca da razvija i upravlja Klub hotel rizortom“, precizirao je Simović. Komentarišući izjave da se Ugovorom zemljište i akvatorijum izuzimaju iz režima zaštite obaveza je koju je Crna Gora preuzela potpisivanjem međunarodnih sporazuma, kao što su Barselonska i ostale konvencije kojima se štiti priobalje, on je kazao da su „u najmanju ruku neistinite i ukazuje na nepoznavanje i zlonamjerno interpretiranje sadržine Ugovora“. Simović je podsjetio i na tvrdnje da su se Vlada i opštine Budva i Bar obavezale da usvoje takve urbanističke planove koji će u potpunosti odgovarati projektima i zahtjevima investitora. On je podsjetio da su u vrijeme raspisivanja Javnog poziva za to područje donijeti planovi višeg reda, i da su predmetni lokaliteti su kroz Prostorni plan opštine Budva i Generalno urbanistički plan opštine Bar, opredijeljeni za razvoj turizma visoke kategorije, odnosno za namjene turističko stanovanje i izgradnju turističkog kompleksa visoke kategorije. Simonović je kazao da su, prije sprovođenja tenderskog postupka, bili izrađeni Nacrti detaljnih planskih dokumenata – Urbanistički projekat Dubovica (opština Bar) I Lokalna studija lokacije Dubovica I – opština Budva, kao i Nacrti Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja za oba planska dokumenta. „U objavljenom Javnom pozivu i Instrukcijama za ponuđača, kao sastavnim dijelom tenderske dokumentacije, Tenderska komisije je pozvala ponuđače da u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom dostave ponude, za izgradnju turističkog kompleksa mješovite namjene visoke klase i najvišeg kvaliteta koji bi uključivao: hotelske i objekte za odmor, stambene vile i apartmane, plažne sadržaje i usluge, kao i privezište za jahte“, rekao je Simović. Od ponuđača je, kako je naveo, zahtijevano da prilikom pripreme ponuda koristi najsavremenije međunarordne standarde i stilove u arhitekturi, projektovanju i tehnologiji ,koji su u skladu sa prirodnim okruženjem, pri čemu se čuva mogućnost za sadašnje i buduće generacije da uživaju u ovom okruženju i raznovrsnosti njegove flore i faune. „To znači da nije investitor zahtijevao, niti definisao parametre u planskim dokumentima, kako se ovih dana može čuti u nekim tumačenjima, već je ponudu, poslovni plan, investicioni program i druga neophodna dokumenta prilagodio uslovima definisanim u tenderu i planskim dokumentima u koja je imao uvid“, kazao je Simović. Prem,a njegovim riječima, detaljni planski dokumenti su u fazi izrade „i naravno da je investitor upoznat sa njihovom sadržinom, imajući u vidu da je tu mogućnost imala cjelokupna javnost jer je javna rasprava za oba planska dokumenta održana, u skladu sa zakonom – javno i transparentno“. Simović tvrdi da ne postoje nezakonitosti u do sada sprovedenom postupku izrade planskih dokumenata. „Kao ni smetnje da se investitor upozna sa njihovom sadržinom, da da komentare i sugestije na planove, i da se ona uvaže, imajući u vidu da će ih realizovati, u skladu sa zakonom“, precizirao je on. Simović je, komentarišući navode da se prava investitora ne vezuju samo za lokaciju već i na širi prostor, odnosno da se na bilo kojem zemjištu na udaljenosti od kilometar od granica lokacije ne postoji dozvola za kamenolome, rudnike ili iskopavanja minerala ili drugih projekata koji bi mogli negativno da utiču na sposobnost kupca da realizuje projekat, kazao da su to zaštitne odredbe uobičajene u ugovorima te vrste. Nije prihvatljivo razvijati ekskluzivni turistički rizort u čijoj su neposrednoj blizini kamenolomi ili rudnici. On je podsjetio i da je Zakonom o turizmu i podzakonskim aktima predviđena mogućnost izgradnje i poslovanja ugostiteljskog objekta koji usluge pruža samo određenoj grupi gostiju - članovima kluba. „Članstvo u klubu je dostupno svima pod jednakim uslovima, a uslove za pristup članova kluba propisuje vlasnik Klub hotel rizorta, u skladu sa zakonom, ovim Ugovorom i uz primjenu najboljih međunarodnih praksi. Nijedna osoba nije diskriminisana u odnosu na pravo da bude član kluba, jer je ponavljam, to pravo dostupno svima pod jednakim uslovima“, Naveo je Simović. Komentarišući ocjene da je Ugovor „konstrukcija“ ili „skalamerija“, on je Simović je kazao da je njegov naziv - Ugovor o kupoprodaji sa investicionim ulaganjem. „Čitav pravni posao se odnosi na kupoprodaju zemljišta u svojini opština Budva i Bar, dugoročni zakup zone morskog dobra i komunalno opremanje lokacije do granica lokacije što je obaveza opština Budva i Bar, dok je izgradnja infrastrukture na lokaciji obaveza investitora“, kazao je Simović. Predmet Ugovora su, kako je naveo, kupoprodaja budvanskog zemljišta i barskog zemljišta i uslovi za razvoj i izgradnju lokacije i zone morskog dobra, dok su Ugovor o dugoročnom zakupu morskog dobra, Ugovor o komunalnom opremanju i drugi relevantni ugovori od centralnog značaja za uspješnu realizaciju Projekta. Simović je rekao da je Tenderska komisija pozvala renomirane domaće i međunarodne investitore, sa finansijskim kredibilitetom i iskustvom u projektovanju, gradnji i poslovanju velikim i složenim turističkim kompleksima, na podnošenje ponuda za razvijanje lokaliteta „Kraljičina plaža“ kao ekskluzivnog turističkog kompleksa. Cilj je, kako je naveo, izgraditi turistički kompleks mješovite namjene visoke klase i najvišeg kvaliteta koji bi uključivao hotelske i objekte za odmor, stambene vile i apartmane, plažne sadržaje i usluge i privezište za jahte. O svim pitanjima su, kazao je Simović, vođeni pregovori sa renomiranim pravnim timom investitora, sa dužnom pažnjom članova Tenderske komisije i nadležnih opštinskih i državnih organa, a sve sa ciljem izgradnje turističkog kompleksa koji će dugoročno donijeti korist opštinama i državi. „Namjera ugovornih strana jeste realizacija investicije koja će, s jedne strane, investitoru omogućiti raspolaganje prestižnim rizortom visoke klase, a opštinama i državi valorizaciju prostora i značajne dugoročne ekonomske benefite“, naglasio je Simović i poručio da ovim saopštenjem zaključujem polemiku na tu temu jer, kako je naveo, smatra da su sve eventualne nejasnoće koje se odnose na predmetni ugovor razjašnjene.