NEDOVOLJNO INFORMACIJA

CGO: Budžet Glavnog grada mora biti jasan građanima

CGO je detaljno ukazao na nejasnoće u pogledu namjene određenih sredstava
127 pregleda 1 komentar(a)
Podgorica, panorama, Foto: Shutterstock
Podgorica, panorama, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 29.11.2014. 12:34h

Centar za građansko obrazovanje CGO uputio je Sekretarijatu za finansije Glavnog grada komentare na Nacrt odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2015. godinu, shodno programu javne rasprave.

Koordinator programa Nikola Đonović saopštio je da se “u komentarima posebno ukazuje na činjenicu da program javne rasprave, karakter prezentacije Nacrta budžeta, kao i prateće obrazloženje ne daju potrebne i dovoljne informacije na osnovu kojih bi se sa sigurnošću moglo znati na koji način će biti utrošena budžetska sredstva”. Samo obrazloženje, kako je rekao, je puko prepričavanje tabelarnog prikaza budžeta, što ne daje nijedno detaljno pojašnjenje ili mogućnost građaninu/ki da sazna za koje će se konkretno namjene potrošiti određena sredstva, osebno kada se radi o stavci ugovorenih usluga.

“Dodatno, odnos tekućeg i kapitalnog budžeta trebalo bi da bude obrnuto proporcionalan. Naime, kapitalni budžet bi trebalo izjednačiti sa tekućim budžetom. Pojedinačne stavke u kapitalnom budžetu trebalo je kroz akt obrazloženja precizno objasniti u kontekstu opravdanosti inicijative, projektnog riješenja i mogućih posljedica. Samo tim pristupom bi građani/ke mogli da formiraju mišljenje o kapitalnim investicijama, zasnovano na objektivnim pokazateljima, što bi doprinijelo povećanju povjerenja građana/ki u lokalnu upravu i predstavljalo jedan od jakih antikorupcijskih mehanizama. Takođe, u Nacrtu budžeta nijesu jasno naznačeni rizici za punjenje budžeta, od toga koji su to lako naplativi porezi, preko obrazloženja teško naplativih poreza i prezentiranja problema koji otežavaju naplatu, do procjene o mogućnostima ubiranja budžetskih sredstava po drugim osnovama”, saopštio je Đonović.

CGO je detaljnije ukazao na sljedeće nejasnoće u pogledu namjene određenih sredstava:

- Pod ekonomskom klasom 414 Rashodi za usluge, predviđena je cifra od 2,837,460.00 eura, i ista je podijeljena na osam podklasa. Sporna je osma stavka -4149 ostale usluge, koja iznosi 2,316,450.00 eura, što građanima/kama onemogućava da jasno vide koje su to ostale usluge, a zahvataju preko 90 odsto ove ekonomske klase budžeta i što otvara isuviše širok prostor za netransparentno trošenje.

- Pod ekonomskom klasom 417 Renta, predviđena je cifra od 54,100.00 eura, gdje je predviđen zakup objekata 4147, a nema objašnjenja za koju namjenu i zašto se u konkretnom slučaju ne koristi prostor u vlasništvu Glavnog grada.

- Pod ekonomskom klasom 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, predviđeno je 1,745,300.00 eura, razbijeno je pet podstavki, a pod šestom stavkom 4318 ostali transferi je predviđen iznos od 574,300.00 eura, što je skoro 30 odsto “zamagljenosti”predviđenih budžetskih sredstava po ovom osnovu.

- Posebno se mora detaljno objasniti stavka ekonomske klase 432 Ostali transferi, sa podstavkom transferi privrednim društvima pod brojem 4326 u iznosu od 6,779,000.00 eura što čini više od 12 odsto budžeta. Mora se jasno znati osnov, namjena i subjekat kome se transferišu sredstva. Mišljenja smo da bi se to moglo naći u samoj strukturi budžeta sa uputima na pravni osnov.

“CGO cijeni je Nacrt budžeta Centar nepotrebno i neprihvtljivo netransparentan i ‘zamagljen’ u velikom procentu od 20 odsto i izražava nadu da će ovaj dio pretpjeti adekvatne promjene u konačnoj verziji”, ističe Đonović.