SAVJET AEM

Konkurs za dodjelu prava na emitovanje radijskih programa

Prvim konkursom je, kako je saopšteno, raspisano 26 frekvencija za FM radio u opštinama Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Podgorica, Rožaje, Ulcinj i Žabljak
200 pregleda 1 komentar(a)
Ranko Vujović, Foto: Luka Zeković
Ranko Vujović, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 31.10.2014. 17:27h

Savjet Agencije za elektronske medije (AEM) raspisao je javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje radijskih programa i prava na pristup multipleksu za prvu mrežu sa pokrivanjem cjelokupne teritorije Crne Gore.

Prvim konkursom je, kako je saopšteno, raspisano 26 frekvencija za FM radio u opštinama Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Podgorica, Rožaje, Ulcinj i Žabljak.

Predsjednik Savjeta AEM, Ranko Vujović, rekao je da je to tijelo, na sjednici održanoj u četvrtak, usvojilo i Odluku o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu prava na pristup multipleksu za prvu mrežu sa pokrivanjem cjelokupne teritorije Crne Gore (prvi multipleks / MUX 1).

„On obuhvata sve četiri alotment zone za DVB-T/DVB-T2 koje su definisane Planom raspodjele radio frekvencija za digitalnu zemaljsku radio-difuziju i to na kanalu 43 u alotmenutu Bjelasica, kanalu 35 u alotmentu Lovćen, kanalu 24 u alotmentu Podgorica i kanalu 49 u alotmentu Tvrdaš“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, realizacijom tog javnog konkursa, pravo pristupa kapacitetima prvog multipleksa i prenos na televiziji slobodnog pristupa (Free-to-Air) može ostvariti devet emitera televizijskih programa.

„Operator prvog multipleksa je privredno društvo „Radio-difuzni centar“ d.o.o. iz Podgorice, koje je dužno da obezbijedi pokrivenost 85 odsto stanovništva Crne Gore najkasnije do 17. decembra. Pristup prvom multipleksu već imaju dva televizijska i dva radijska programa nacionalnog javnog servisa „Radio televizija Crne Gore“, čije je programe Radio-difuzi centar dužan da distribuira bez naknade putem slobodnog pristupa“, kaže se u saopštenju.

Za oba javna konkursa Savjet Agencije je usvojio pojedinačne odluke o kriterijumima i metodologiji bodovanja prijava.

Kako je saopšteno, tekst javnih konkursa biće objavljen u Službenom listu Crne Gore, na veb sajtu AEM www.ardcg.org i u sjutrašnjem izdanju dnevnih novina.

„Prijave na konkurs se dostavljaju svakog radnog dana, zaključno sa 1. decembrom do 16 sati neposredno predajom na arhivi Agencije ili poštom. Pitanja u vezi oba javna konkursa mogu se uputiti Agenciji za elektronske medije poštom, faksom ili elektronskom poštom (tel: +382 20 201 430, fax: +382 20 201 440, e-mail: ard@ardcg.org)“, dodaje se u saopštenju.

Savjet AEM je na sjednici usvojio i dva podzakonska akta kojima se zaokružuje pravni okvir neophodan za punu harmonizaciju sa Direktivom u audiovizuelnim medijskim uslugama.

„Usvojenim Pravilnikom o uslovima za ostvarivanje minimalnih programskih kvota za evropska audiovizuelna djela propisuju se uslovi za povećavanje obima učešća ovih djela u godišnjem vremenu emitovanja TV emitera sa nacionalnim pokrivanjem i promociju proizvodnje i pristupa evropskim djelima kroz audiovizuelne medijske usluge na zahtjev“, saopštio je Vujović.

Kako se navodi, Zakonom o elektronskim medijima propisano je da je emiter dužan da obezbijedi da evropska audiovizuelna djela čine najmanje 51 odsto njegovog godišnjeg vremena emitovanja.

„Takođe je propisano da je emiter, koji ne postigne navedeni obim učešća evropskih djela, dužan da svake godine poveća učešće tih djela u odnosu na prošlu godinu, pri čemu najmanji početni obim ovih djela ne može biti manji od pet odsto godišnjeg vremena emitovanja“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, slično, Pravilnikom o uslovima za ostvarivanje minimalnih programskih kvota za audiovizuelna djela nezavisnih proizvođača propisuju se uslovi za povećavanje obima učešća ovih djela u godišnjem vremenu emitovanja TV emitera sa nacionalnim pokrivanjem.

„Zakonom o elektronskim medijima propisano je da njihovo učešće mora iznositi najmanje deset odsto, te da je emiter, koji ne postigne navedeni obim učešća ovih djela, mora svake godine povećavati to učešće u skladu sa uslovima koje propisuje Savjet Agencije“, kaže se u saopštenju.

Kako je Savjetu Agencije Zakonom propisano pravo da definiše bliže uslove za povećavanje obima učešća obje vrste pomenutih djela, usvajanjem ova dva pravilnika definisani su minimalni uslovi koje TV emiteri moraju ispuniti kako bi postigli definisane kvote u roku od pet godina.

Pravilnici će biti objavljeni na veb sajtu Agencije kao i u Službenom listu Crne Gore.