ŠIROK STRATEŠKI PLAN

CEMI: Nedostaju konkretni koraci u borbi protiv korupcije

Nedostaju konkretni koraci koji bi spriječili korupciju u procesima javnih nabavki, distribuciji i registraciji ljekova, kao i u odnosu doktor – pacijent
50 pregleda 0 komentar(a)
Ana Selić, Foto: Savo Prelević
Ana Selić, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 22.07.2013. 12:07h

Akcioni plan (AP) za borbu protiv korupcije u zdravstvu ne tretira adekvatno oblasti zdravstvenog sistema koje su najpodložnije koruptivnim radnjama, kao što su javne nabavke i registracija i distribucija ljekova, ocijenjeno je iz Centra za monitoring i istraživanje (CEMI). Ta nevladina organizacija (NVO) predstavila je danas izvještaj o sprovođenju nacionalnog i sektorskog AP za borbu protiv korupcije u zdravstvu, u kojem je konstatovano da su neki ciljevi djelimično, neki potpuno ispunjeni, ali da njihovi rezultati nijesu značajni ni opipljivi. Direktor Odjeljenja za istraživanje javnih politika CEMI-ja, Ana Selić, kazala je da nedostaju konkretni koraci koji bi spriječili korupciju u procesima javnih nabavki, distribuciji i registraciji ljekova, kao i u odnosu doktor – pacijent.„Činjenica je da nam nedostaju konkretni rezultati i da su mjere strateških planova široko postavljene, zbog čega smo u izvještaju predložili set mjera za njihovo unaprjeđenje“, rekla je Selić.U izvještaju se navodi da pitanja hitnih javnih nabavki, zaključenih specifikacija, odnosa cijene i kvaliteta, i povlaštenih dobavljača, koja predstavljaju gorući problem zdravstvenog sistema Crne Gore, nijesu ni dotaknuta sektorskim AP. Iz CEMI-ja podsjećaju da bi nacionalni AP trebalo da predstavlja krovni dokument, dok je sektorski trebalo da razradi opšte ciljeve i mjere do najsitnijih detalja. Prema njihovim riječima, sektorski AP je, međutim, u najvećoj mjeri, preuzet dio nacionalnog, sa manjim dodatnim mjerama. U izvještaju se navodi da su sektorskim AP obrađene oblasti za koje postoji osnova za pojavu koruptivnih radnji, kao što je zaklučivanje ugovora između Fonda za zdravstveno osiguranje sa zdravstvenim ustanovama, način i kriterijumi nagrađivanja zdravstvenih radnika, isplativost odnosnih javnih nabavki i tome slično.„Međutim, sektorski AP ne tretira na adekvatan način one oblasti zdravstvenog sistema koje su najpodložnije koruptivnim radnjama, kao što su registracija i distribucija ljekova i javne nabavke“, zaključuje se u izvještaju. U CEMI-ju smatraju da pri pisanju novog sektorskog AP za borbu protiv korupcije u zdravstvu treba konsultovati stručnjake iz oblastim farmakoekonomike, javnih nabavki i antikorupcionih politika.„Kako bi sadržao konkretnije mjere, jasnije indikatore i organizacione jedinice direktno odgovorne za njihovu implementaciju“, pojasnili su iz te NVO. Među mjerama koje CEMI predlaže je pojačanje inspekcijskih kontrola najvećih ugovora o javnim nabavkama, uređaja, roba i usluga u JZU, kao i objavljivanje izvještaja o kvalitetu javnih nabavki u zdravstvenom sistemu Crne Gore. Predlažu i da se razmotri mogućnost uvrštavanja službenika za javne nabavke i članova Komisije za otvaranje i vrjednovanje ponuda na evidenciju javnih funkcionera sa obavezom prijavljivanja imovine. Potrebno je, kako navode, donijeti pravilnik kojim se precizno definiše odnos zdravstvenih radnika i farmaceutskih kuća i definisati nja osnovu kojih se kriterijuma ljekovi stavljaju na pozitivnu listu. CEMI predlaže i donošenje smjernica dobre proizvođačke prakse, kao i da treba uraditi analizu rizika od korupcije u procesu registracije, promocije i distribucije ljekova i kreirati elektronsku bazu podataka o dobavljačima ljekova i medicinskih sredstava. U izvještaju je ocijenjeno i da treba promovisati Kodeks etike i deontologije zdravstvenih radnika i učiniti ga dostupnim korisnicima zdravstvenih usluga, kao i da je potrebno uvesti mehanizme redovnog ispitivanja zadovoljstva korisnika kvalitetom zdravstvenih usluga. U CEMI-ju smatraju i da treba obezbijediti povećanje učešća organizacija civilnog društva i korisbnika zdravtsvenih usluga u radu upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova (JZU) na svim nivoima. Potrebno je, kako navode, utvrditi procedure za stavljanje na liste čekanja za medicinske intervencije i usvojiti adekvatne podzakonske akte za implementaciju Zakona o zaštiti prava pacijenata. Iz te NVO preporučuju i da treba usvojiti i jasne i transparentne procedure funkcionisanja Mreže zdravstvenih ustanova i uključivanje privatnih zdravstvenih ustanova u nju, i evidentirati svo medicinsko osoblje koje radi paralelno u državnim i privatnim ustanovama. Izvještaj je urađen u okviru projekta Borba protiv korupcije u zdravstvenom sektoru Crne Gore, koji je podržala njemačka Ambasada.

Preporučujemo za Vas