Praćenje pregovora

Koalicija NVO uputila vladi više od 200 zahtjeva za poboljšanje pravosuđa

U NVO smatraju da je potrebno da se obezbijedi izbor članova Tužilačkog i Sudskog savjeta, van redova sudija, odnosno tužilaca
0 komentar(a)
Ažurirano: 14.12.2012. 14:08h

Koalicija nevladinih organizacija (NVO) za praćenje pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja 23. pravosuđe i temeljna prva, uputila je Vladi više od 200 zahtjeva za poboljšanje stanja u oblasti reforme pravosuđa, zaštite ljudskih prava, sprječavanja korupcije i održivosti civilnog društva.

Na konferenciji za novinare, predstavnici 15 NVO koje čine koaliciju, naveli su da je im namjera da podsjete i opomenu da je neophodno realizovati mjere i preporuke sadržane u nacionalnim strateškim dokumentima i zakonodavstvu i izvještajima međunarodnih organizacija.

Predstavnik Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) Marina Vuković kazala je da u kolaciji NVO smatraju da se najveći broj zahtjeva može realizovatoi tokom prvih sto dana rada Vlade, kao i da se implementacija manjeg broja mora početi odmah jer nema vremena za odlaganje.

Izvršni direkotr Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc Prelević kazala je da su neki od ključnih zahtjeva izrada nove Strategije reforme pravosuđa i omogućavanje uključivanja predstavnika NVO sektora, koji nijesu isključivo udruženja sudija, tužilaca i Advokatske komore, u radno tijelo zaduženo za kontinuirano praćenje primjene Strategije.

Zahtijeva se i hitno sprovođenje započete ustavne reforme, ukidanje ovlašćenja Sudskog i Tužilačkog savjeta da privremeno, bez sprovedenog konkursa za izbor, upućuju sudije i tužioce na rad u sud višeg stepena.

U NVO smatraju da je potrebno da se obezbijedi izbor članova Tužilačkog i Sudskog savjeta, van redova sudija, odnosno tužilaca, kako bi se obezbijedilo da to budu pravnici koji nijesu politički angažovani niti u sukobu interesa.

Predstavnik Centra za demokratiju i ljudska prava Marija Vuksanović navela je da je neophodno dopuniti Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći kako bi se obezbijedila besplatna pravna pomoć i u upravnom postupku, kao i žrtvama mučenja, diskriminacije, i izmijeniti pretjerano limitirajući zakonski imovinski minimum.

Izvršni direktor CRNVO Ana Novaković predstavila je zahtjeve iz oblasti sprječavanja korupcije, navodeći da je neophodno unaprijediti institucionalni okvir za kontrolu finansiranja političkih partija, s predlogom da se formira nezavisna Agencija za borbu protiv korupcije.

“Koja bi objedinila nadležnosti za najmanje pet važnih pitanja - finansijsko poslovanje partija, sprječavanje sukoba interesa, zloupotrebu državnih resursa, lobiranje kao i preventivne antikorupcijske resurse. Potrebno je uvesti i mogućnost administrativne istrage institucije koja kontroliše finansiranje partija”, rekla je ona.

U oblasti poštovanja ljudskih prava, između ostalog, zahtijeva se obavještavanje javnosti o napretku u istragama o nasilju protiv novinara, kao i dopuna informacija o istragama tih slučajeva koji nijesu dospjele do suda.

Traži se da Ustavom bude predviđeno da se Ombudsman bira kvalifikovanom većinom, da se toj instituciji unaprijede kapaciteti, poveća samostalnost u upravljanju finansijama ali i da se obezbijedi jedan zamjenik Zaštitnika koji će se baviti samo ženskim ljudskim pravima.

U oblasti prava korisnika droga i osuđenika zahtijava se osnivanje multidisciplinarne grupe za rješavanje pitanja tretmana bolesti zavisnosti i koinfekcija osuđenika u Podgorici i Bijelom Polju, kao i za izradu strateškog dokumenta o alternativnim kaznama počinioca krivičnih djela koji su zavisnici od psihoaktivnih supstanci, po ugledu na zemlje Evropske unije i Hrvatsku.

Predstavnik Instituta socijalne inkluzije Biljana Alković predstavila je zahtjeve za prava manjina, navodeći da je neophodno započeti proces standardizacije romskog jezika kao i obezbijediti da obrazovanje na manjinskom jeziku bude dostupno u okviru školskog programa za Bošnjake/Muslimane i Hrvate, bez obzira na to što su ti jezici dio jedinstvenog jezičkog sistema.

“Potrebno je osnažiti kontinuitet materijalne podrške obrazovanju Roma i Egipćana ali i omogućiti im da ostvare pravo na lična dokumenta. Takođe je potrebno unaprijediti rad institucija na sprječavanju prosjačenja djece pripadnika ovih manjinskih naroda”, kazala je ona.

Izvršni direktor LGBT Forum Progres Zdravko Cimbaljević rekao je da je neophodno završiti implementaciju svih preporuka koje je kreirala Stručna radna grupa Vlade, u Krivični zakonik dodati član Povreda slobode izražavanja rodnog identiteta i seksualne orjentacije, ali i dati podršku radu skloništa za LGBT osobe.

Predstavnik Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić navela je da je, između ostalog, neophodno sprovesti Strateši plan za osiguranje pristupačnosti objekata i površina u javnoj upotrebi osobama sa invaliditetom, poboljšati primjenu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju tih osoba ali i omogućiti im afirmativnu akciju prilikom upisa na fakultet.

U oblasti razvoja civilnog društva navodi se da je potrebno hitno uskladiti Zakon o igrama na sreću sa Zakonom o NVO i raspodijeliti 200 hiljada EUR namijenjenim za finansiranje projekata NVO za ovu godinu.

Predsatvnici NVO naveli su da im je cilj prvenstveno dostizanje minimuma ljudskih prava, navodeći da ih ohrabruje to što je novi ministar ljudskih prava kazao da će Vlada biti posvećenja dostizanju najvećeg nivoa ljudskih prava.

Galerija

Preporučujemo za Vas