kvalitet posla

Unutrašnjoj kontroli fali službenika: Policajci neće da istražuju rad kolega

Odjeljenju unutrašnje kontrole MUP-a fali službenika ali uprkos tome tvrde da posao ne trpi
245 pregleda 4 komentar(a)
Ažurirano: 13.12.2012. 20:36h

Odjeljenju unutrašnje kontrole (OUK) Ministarstva unutrašnjih poslova fali službenika, jer policajci nerado prihvataju da istražuju rad svojih kolega.

Iako je aktom o sistematizaciji službeničkih mjesta MUP-a, predviđeno da u OUK-u radi 23 službenika, u tom odjeljenju sada posao završavaju sa sedam službenika manje.

“Dešava se da se ljudi koji ispunjavaju kriterijume za rad u Unutrašnjoj kontroli, libe da počnu sa radom. To je vjerovatno iz razloga što neće baš oni da budu ti koji će kolegu poslati kod tužioca. Sa druge strane, oni koji se nude, uglavnom nam ne odgovaraju”, kazao je “Vijestima” šef Odjeljenja Veselin Šaranović.

Uprkos tome, tvrdi da rade kvalitetno: “Sa ovim potencijalom možemo kvalitetno da odradimo posao, ali u planu je da ispunimo kvotu koja je predviđena pravilnikom o sistematicizaciji".

Službenik policije ima osjećaj da se neko iz njegovog ambijenta bavi nečim nezakonitim i stavi nam to do znanja. Međutim, teško je obezbijediti dokaze, jer oni koji su prijavili neće da se pojavljuju kao svjedoci

“Na primjer, službenik policije ima osjećaj da se neko iz njegovog ambijenta bavi nečim nezakonitim i stavi nam to do znanja. Međutim, teško je obezbijediti dokaze, jer oni koji su prijavili neće da se pojavljuju kao svjedoci”, objasnio je Šaranović.

Zakonom o unutrašnjim poslovima, predviđeno je da poslovi unutrašnje kontrole policije obuhvataju kontrolu zakonitosti vršenja policijskih poslova, naročito u pogledu poštovanja i zaštite ljudskih prava prilikom izvršavanja zadataka i primjeni policijskih ovlašćenja...

Za razliku od 2011. godine, kada su se građani OUK-u najviše žalili na policajce zadužene za javni red i mir, do novembra ove godine najviše pritužbi bilo je na saobraćajne policajce.

“Za 10 mjeseci, na rad policijskih službenika dostavljeno je 47 pritužbi. Na službenike saobraćajne policije odnoslilo se 25 pritužbi, a najveći broj se odnosio na neuljudan i neprofesionalan odnos prilikom kontrole u saobraćaju, zatim na osporavanje počinjenih saobraćajnih prekršaja, oduzimanje vozačkih dozvola.

Evidentiran je znatno manji broj pritužbi na policijske službenike zadužene za održavanje javnog reda i mira - 13, od kojih je najveći broj bio na neadekvatno postupanje po prijavama podnosioca pritužbi”, kazao je Šaranović.

Tokom 2012. unutrašnja kontrola sprovedena je ukupno u 70 slučajeva - 47 po pritužbi građana i 23 na osnovu operativnih i drugih saznanja.

Za razliku od 2011. godine, kada su se građani OUK-u najviše žalili na policajce zadužene za javni red i mir, do novembra ove godine najviše pritužbi bilo je na saobraćajne policajce

Od 11 osnovanih pritužbi, za tri su spisi predati državnim tužicima na dalju nadležnost, u četiri slučaja naloženo je da rukovodioci dostave predlog za pokretanje disciplinskog postupka protiv 10 policijskih službenika, zbog osnovane sumnje da su počinili teže disciplinske prekršaje. U jednom od tih slučajeva spisi su dostavljeni i Etičkom odboru Uprave policije na ocjenu etičnosti postupanja za još jednog službenika, a u jednom tužiocu, u cilju utvrđivanja postojanja elemenata krivične odgovornosti u radnjama i postupanju policijskih službenika...

Prošle godine OUK je dobio 79 pritužbi.

I ove i prethodne godine, građani su se najviše žalili na službenike PJ Podgorica, kojoj pripadaju ispostave policije Kolašin, Cetinje i Danilovgrad.

Šaranović je pojasnio da službenici tog odsjeka postupaju po sopstvenoj inicijativi, na osnovu prikupljenih obavještenja i saznanja, pritužbi građana ili drugih izvora i saznanja o mogućim nepravilnostima ili nezakonitistima u radu policijskih službenika...

Istakao je da im ne treba nalog ili prijava da bi reagovali.

Takmičenje ministra i šefa policije uticalo na rezultate

U OEBS-ovoj analizi Reforma policije 2006 - 2011, piše da je rad Odjeljenja unutrašnje kontrole (OUK) tokom 2009. bio paralisan zbog neslaganja ministra (Brajović) i šefa policije (Veljović) oko pitanja ko treba da kontroliše unutrašnju kontrolu.

“Takmičenje za nadležnost nad OUK, značajno je usporilo rad i smanjilo rezultate u periodu 2009 - 2010, tokom kojih je odjeljenje premješteno u MUP.

Načelnik OUK sada odgovara ministru, nalazi OUK-a se takođe daju ministru, koji ih pak prosleđuje direktoru policije, u čijoj nadležnosti je pokretanje disciplinskih postupaka”, piše u analizi. Navodi se i da su mogućnosti Odjeljenja unutrašnje kontrole (OUK) ipak trpjele, uprkos tome što njihove nadležnosti nijesu promijenjene prelaskom pod okrilje MUP-a.

“Isključeni su iz telekomunikacione mreže Uprave policije. Povrh toga, osoblje OUK nema više neposredan pristup policijskim bazama podataka u realnom vremenu”, stoji u analizi.

Sada mogu da vide dosijea

Unutrašnja kontrola sada ima diretan uvid u dosijea službenika Uprave policije. To pitanje riješeno je odlaskom Veselina Veljovića sa čela policije. On je dugo, mimo Zakona, unutrašnjoj kontroli uskraćivao pristup elektronskim bazama policijskih podataka – evidencijama zaposlenih.

Službenici OUK-a, shodno Zakonu, imaju ovlašćenja da ostvare uvid u spise, dokumentaciju i zbirke podataka koje pribavlja ili izdaje policija, uzmu izjave od policije i oštećenih, zahtijevaju od policije dostavljanje drugih podataka i informacija potrebnih za vršenje unutrašnje kontrole...

Takođe, ovlašćeni su i da izvrše uvid u službene prostorije koje koristi policija, zahtjevaju ateste i tehničke podatke o tehničkim sredstvima koja koristi policija ali i dokaze o osposobljenosti policijskih službenika.

Ne znaju ko je od policajaca osuđivan

Šaranović je rekao da Odsjek unutrašnje kontrole ne raspolaže podacima da li među policajcima ima onih koji su osuđivani zbog krivičnih djela za koja se goni po službenoj dužnosti Ipak, za svakog policajca za kog dobiju informacije da je osuđivan, rade provjeru.

“U Članu 109 Zakona o unutrašnjim poslovima, između ostalog utvrđeno je da policijskom službeniku prestaje radni odnos po sili zakona u slučajevima ako mu je izrečeno 5 disciplinskih mjera za lakše povrede službene dužnosti u periodu od dvije godine, odnosne dvije disciplinske mjere za teže povrede službene dužnosti u periodu od jedne godine.

Policijskom službeniku po sili zakona prestaje radni odnos, ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, osim za krivična djela koja se odnose na bezbjednost saobraćaja”, rekao je Šaranović.

Galerija