ČETVRTA BLOKADA

Mještani ponovo na deponiji Vasove vode, traže kontrolu skladištenja otpada

"Ovdje se otpad skladišti "privremeno" već sedam godina, i time ozbiljno ugrožava životna sredina"
62 pregleda 1 komentar(a)
Ažurirano: 22.07.2012. 14:32h

Mještani Beransela, koji već treći dana blokiraju gradsku deponiju na Vasovim vodama, obratili su se danas komunalnoj policiji za zahtjevom da izvrše inspekcijski nadzor, odnosno kontrolu skladištenja otpada na ovoj lokaciji i preduzmu mjere iz njihove nadležnosti.

Oni su se pri tome pozvali na Zakon o inspekcijskom nadzoru, kao i na Zakon o upravljanju otpadom.

"Predstavnici Mjesne zajednice Beranselo posjeduju video zapise i fotografije koji potvrđuju da se na utvrđenoj lokaciji komunalni otpad ne skladišti u skladu sa Zakonom o otpadu, koji u članu 15 zabranjuje miješanje različitih vrsta otpada i miješanje opasnog sa neopasnim otpadom, ali ni u skladu sa Krivičnim zakonikom, koji u glavi XXV propisuje djela protiv životne sredine i nepreduzimanje mjera zaštite životne sredine", navodi se u dopisu mještana Beransela.

 Dodaje se i da postoje dva zapisnika ekološkog inspektora koji potvrđuju prisustvo medicinskog otpada na ovoj lokaciji.

"Na pomenutoj lokaciji se otpad skladišti "privremeno" već sedam godina, i time ozbiljno ugrožava životna sredina imajući u vidu činjenicu da se na lokaciji nalazi izvor pitke vode koji je sada neupotrebljiv, da tuda protiče i vodotok koji se u neposrednoj blizini, od trista metara, uliva u rijeku Lim", dodaje se u dopisu.

Mještani Beransela podsjećaju Komunalnu policiju da Zakon o upravljanju otpadom u članu 88 propisuje ovlašćenja i obaveze komunalnog inspektora, i između ostalog propisuje da komunalni inspektor kontroliše da li imalac komunalnog otpada upravlja komunalnim otpadom u skladu sa ovim zakonom, planovima i programima upravljanja komunalnim otpadom i zahtjevima zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, zatim da kontroliše ispunjenost uslova i prati aktivnosti privrednog društva ili preduzetnika koje se bavi sakupljanjem, odnosno transportom komunalnog otpada, kontroliše ispunjenje obaveze proizvodjača komunalnog otpada da vrši selekciju otpada radi recikliranja u skladu sa ovim zakonom, da provjerava da li se postupci upravljanja komunalnim otpadom vrše u skladu sa izdatim dozvolama i saglasnostima, da je radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti komunalni inspektor dužan da subjektu nadzora naredi zabranu sakupljanja i transporta komunalnog i gradjevinskog otpada u skladu sa zakonom, kao i da naredi naredi otklanjanje nedostataka u sakupljanju i transportu.

"Prema odredbama ovog istog zakona, član 78, jedinice lokalne samouprave koje nemaju izgrađenu deponiju u skladu sa zakonom mogu komunalni otpad privremeno skladištiti prije nego otpad predaju na obradu privrednom društvu ili preduzetniku. Privremeno skladištenje može se vršiti najduže godinu dana od dana prijema otpada. Prema članu 4 citiranog zakona lokacija za privremeno skladištenje komunalnog otpada mora da bude ograđena, kako bi se spriječilo prisustvo neovlašćenih lica, domaćih i divljih životinja i nekontrolisano odlaganje otpada, i da bude opremljena vagom za mjerenje količine otpada koji se privremeno skladišti", podsjeća se u zahtjevu koji je Koordinacioni odbor za zaštitu životne sredine MZ Beranselo uputio Komunalnoj policiji.

Sekulić odbio da popije vodu sa Vasovog izvora >>>

Mještani Beransela su četvrtu blokadu gradskog smetlišta na Vasovim vodama započeli prošlog petka, i od tada nijedan kamion komunalnog preduzeća nije uspio da prođe prema deponiji.

Oni traže hitnu sanaciju Vasovih voda na kojima je do sada lagerovano preko pola miliona tona opasnog otpada, i iznalaženje druge lokacije za izgradnju regionalne sanitarne deponije.

Iako se grad polako zatrpava smećem i kontejneri ne prazne, njima se do sada nije niko obratio, ali im je stigla podrška mnogih građana Berana i Crne Gore.

Podrška iz Pozitivne CG

Pozitivna Crna Gora pozvala je nadležne državne organe i gradske vlasti u Beranama da sprovedu mjere i aktivnosti na sprječavanju daljeg odlaganja otpada na vodoizvorištu "Vasove vode" i time dosljedno primijene Zakon o upravljanju otpadom i druge podzakonske akte.

"Nadležne institucije treba da budu svjesne da postoje izrazito negativni rezultati nastali nepoštovanjem predloženih mjera za odlaganje otpada. Naime, podaci pokazuju da danas, praktično, više ne postoji poštovanje zabrane odlaganja medicinskog otpada.

Mi u Pozitivnoj snažno se protivimo daljem nepoštovanju zakona i pridružujemo se apelima stanovnika MZ Beranselo da Opština Berane i nadležne ustanove konačno pokažu odgovoran odnos prema problemu koji su u dobroj mjeri sami prouzrokovali

Podsjeća se da dešavanja u Beranselu daleko prevazilaze lokalne okvire i da će, kada se uređenje sanitarne deponije bude realizovalo pod prihvatljivim uslovima i uz primjenu standarda utvrđenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje ova oblast - svi građani Crne Gore koji se suočavaju sa ovim i sličnim problemima moći da žive bez bojazni za svoje i zdravlje svoje djece.

"Mi u Pozitivnoj snažno se protivimo daljem nepoštovanju zakona i pridružujemo se apelima stanovnika MZ Beranselo da Opština Berane i nadležne ustanove konačno pokažu odgovoran odnos prema problemu koji su u dobroj mjeri sami prouzrokovali. Na taj način svi bi bili na dobitku, a posebno građanke i građani Berana", zaključuje se u pismu podrške koje je Inicijalni dobor Pozitivne Crne Gore uputio mještanima Beransela.

Galerija

Preporučujemo za Vas