Ljudska prava

Zakon i dalje nije isti za sve

Istraživač Građanske alijanse registrovao devet slučajeva o navodima građana koji se odnose na neki oblik zlostavljanja ili nehumanog postupanja
0 komentar(a)
Romi Nikšić, Foto: Ivan Petrušić
Romi Nikšić, Foto: Ivan Petrušić
Ažurirano: 31.03.2012. 07:38h

U Crnoj Gori u prvom kvartalu ove godine ostvaren je nedovoljan napredak u poštovanju i zaštiti ljudskih prava, a zabrinjava i selektivan pristup i nedovoljni napori vlasti u poštovanju prava.

To piše u redovnom kvartalnom izvještaju nevladine organizacije Građanske alijanse (GA), gdje se ističe da su na zabrinjavajućem nivou oblasti - suočavanje sa prošlošću, tortura, pravo na pravično suđenje, sloboda izražavanja, okupljanja i udruživanja, diskriminacija manjina, prava djeteta, položaj raseljenih i interno-raseljenih lica i ekonomsko–socijalna prava i slobode.

"Proces povratka protjeranih Muslimana iz Bukovice ne sprovodi se transparentno i na principima koji bi osigurali pomirenje u Bukovici"

"Nadležne institucije su sprovele veći broj istraga nego u prethodnom periodu, ali je neophodno da se istrage sprovedu u svim slučajevima iznijetih navoda o kršenju ljudskih prava".

Ocijenjeno je i da zbog pasivnog odnosa nadležnih državnih institucija, kada je u pitanju proces suočavanja sa prošlošću, zakašnjelih i neefikasnih istraga, kao i loše pripremljenih optužnica, ni poslije skoro dvije decenije nema pravosnažnih presuda u procesuiranju ratnih zločina:

"Proces povratka protjeranih Muslimana iz Bukovice ne sprovodi se transparentno i na principima koji bi osigurali pomirenje u Bukovici. Neophodno je da proces bude transparentan i u interesu prognanih. Učestala skrnavljenja spomenika civilnim žrtvama su rezultat neadekvatnog odnosa države prema ratnim zločinima koji su se dogodili početkom 90-ih godina. Neophodno je da nadležni učine maksimum i da identifikuju učinioce ovih nedjela".

Krivične prijave protiv službenika policije

U izvještaju se navodi kako je istraživač GA registrovao devet slučajeva o navodima građana koji se odnose na neki oblik zlostavljanja ili nehumanog postupanja: “U šest slučajeva navodi se odnose na fizičko zlostavljanje a u tri se radi o ponižavajućem postupanju”.

"Podnijete su četiri krivične prijave protiv službenika policije, a nije bilo presuda protiv policajaca zbog zlostavljanja", piše u izvještaju.

Glavni problem u ZIKS-u, kako ocjenjuju u GA, i dalje je pretrpanost zatvora koja je iznad 40 odsto propisanih kapiciteta

Iako je od početka godine uveden institut besplatne pravne pomoći, značajan broj građana i dalje nema adekvatan pristup sudu, dodaje se u izvještaju.

"Građani nijesu dovoljno informisani o postojanju besplatne pravne pomoći i procedure su spore što u praksi dovodi da se građani pojavljuju na sudu bez advokata iako su na vrijeme aplicirali za besplatnu pravnu pomoć. Advokatske tarife su previsoke, ne odgovaraju aktuelnoj socio–ekonomskoj situaciji i treba naći način za njihovo korigovanje".

Osobe sa invaliditetom, LGBT osobe i žene i dalje najdiskriminisaniji

Glavni problem u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS), kako ocjenjuju u GA, i dalje je pretrpanost zatvora koja je iznad 40 odsto propisanih kapiciteta. Zbog toga, smatraju u GA, Ministarstvo pravde treba da ubrza donošenje regulative o alternativnim sankcijama.

Navodi se i da pravo na pravično suđenje nije zadovoljavajuće, uprkos tome što je od početka godine uveden institut besplatne pravne pomoći

Neophodno je, smatraju u GA, donijeti novi Zakon o vjerskim zajednicama, a u taj proces uključiti sve zainteresovane strane.

"Vlada treba da preispita ugovore koje je potpisala sa vjerskim zajednicama, a naročito djelove koji mogu dovesti do ozbiljnih ograničenja u poštovanju ljudskih prava", piše u izvještaju GA.

Navodi se i da pravo na pravično suđenje nije zadovoljavajuće, uprkos tome što je od početka godine uveden institut besplatne pravne pomoći: “Značajan broj građana i dalje nema adekvatan pristup sudu”.

U GA ocjenjuju da su pripadnici manjinskih naroda, osobe sa invaliditetom, LGBT osobe i žene i dalje najdiskriminisaniji u društvu.

Preispitati odluke o dodjeli socijalnih stanova

Aktivisti GA pišu da je u ovom kvartalu problematizovano pitanje stanovanja za lica u stanju socijalne potrebe. Iz GA su zato pozvali lokalne samouprave da preispitaju dosadašnje odluke o dodjeli socijalnih stanova i da razviju druge mehanizme, koji će, kako se navodi, obezbijediti stanove za lica koja su u stanju socijalne potrebe.

"Prava djeteta ni u ovom kvartalu nijesu na zadovoljavajućem nivou. I dalje dolazi do kršenja prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka djece u medijima. GA je registrovala i prijavljene incidente sa navodima o fizičkom zlostavljanju djece. Neophodno je da nadležne državne institucije sprovedu hitne i efikasne istrage u konkretnim slučajevima", dodaje se u izvještaju.

Troškove života mnogi ne mogu platiti

Ekonomska i socijalna prava, kako piše u izvještaju, i u prvom kvartalu 2012. su na veoma zabrinjavajućem nivou. Veliki broj građana, navodi se, nije u mogućnosti da plaća troškove života, prije svega račune za struju zbog čega je EPCG utužila značajan broj njih i isključila sa mreže.

"Sa druge strane, država plaća subvencije za struju KAP-u i otplaćuje kredite u milionskim iznosima", piše u tekstu.