bezbjedni saobraćaj

Ko tri puta ne položi vozački ispit, moraće na dodatne časove

Osposobljavanje kandidata za vozače može početi najranije šest mjeseci prije nego što kandidat ispuni starosni uslov
211 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 18.12.2011. 12:54h

Kandidat koji tri puta na praktičnom dijelu ne položi vozački ispit, mora ići na dodatnu obuku od najmanje pet časova, predviđeno je Predlogom zakona o bezbjednosti na putevima.

Osposobljavanje kandidata za vozače može početi najranije šest mjeseci prije nego što kandidat ispuni starosni uslov.

“Auto škola ne smije početi sa praktičnom obukom kandidata za vozača koji nema ljekarsko uvjerenje, odnosno početi ili obavljati praktičnu obuku ako je od izdavanja uvjerenja proteklo više od godine”, kaže se u zakonskom obrazloženju.

Predviđeno je da Auto škola mora da ima najmanje jednu opremljenu školsku učionicu za teorijsku obuku, poslovni prostor za administrativne poslove, nastavna sredstva, uređen poligon za praktičnu obuku vozača.

“Auto škola mora imati najmanje dva vozila kategorije B, koja ne mogu biti starija od osam godina i najmanje po jedno vozilo ostalih kategorija koja ne mogu biti starija od 20 godina”, kaže se u predloženom zakonu.

Obavezna dva instruktora

Auto škola je dužna dužna da obezbijedi najmanje dva instruktora vožnje za vozila kategorije B i najmanje jednog instruktora za ostale kategorije vozila za koje vrši osposobljavanje kandidata, predavača teorijske nastave i prve pomoći.

Predavač teorijske nastave mora da ima najmanje visoku ili višu stručnu spremu saobraćajne, mašinske struke - oblast drumski saobraćaj, motori i vozila ili završen Pravni fakultet i najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti bezbjednosti saobraćaja

Predavač mora imati i vozačku dozvolu B kategorije, najmanje tri godine.

Zakonom je predviđeno da nastavu iz prve pomoći izvodi doktor medicine.

Instruktor vožnje mora da ima licencu koja se izdaje ako je položio ispit, da je zdrastvstveno sposoban i da u posljednje tri godine nije pravosnažno osuđivan za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, ili protiv njega za takvo krivično djelo nije pokrenut krivični postupak.

Licenca važi pet godina

Instruktor vožnje može da ima najviše sedam školskih časova praktične obuke kandidata u toku radnog dana. “Školski čas traje 60 minuta”.

“Instruktor vožnje između časova praktične obuke mora imati odmor najmanje deset minuta, osim kada sa istim kandidom ima dva spojena časa, kad mora imati odmor najmanje 20 minuta”, navodi se u zakonu.

Predviđeno je da se vožački ispit polaže pred ispitnim komisijama za teorijski i za praktični ispit, koje obrazuje organ državne uprave nadležan za poslove obrazovanja.

Komisiju čine tri člana - predstavnik organa državne uprave nadležnog za poslove obrazovanja, Ministarstva i auto škole.

Član Komisije iz organa državne uprave nadležnog za poslove obrazovanja i Ministarstva mora da ima visoku stručnu spremu, najmanje 23 godine, vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije za koju se vrši polaganje i najmanje pet godina za upravljanje vozilom B kategorije.

Predstavnik Auto škole mora da ima dozvolu za instruktora vožnje za sve kategorije za koje ima licencu najmanje 23 godine i da mu u posljednje dvije godine nije izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom.

Galerija