TOKOM VLADAVINE DPS-A U BERANAMA

Novac „ispario”, beranski penzioneri još bez stanova

“U decembru 2008. godine potpisan je ugovor o sufinansiranju stambenog objekta za dvanaest stanova u Beranama za potrebe korisnika penzije republičkog Fonda PIO. Potpisnici tog ugovora su bili tadašnje Ministarstvo zdravlja, rada i socijalnog staranja, Opština Berane i Fond PIO”, podsjeća Šekularac
2565 pregleda 0 komentar(a)
Zgrada Opštine Berane, Foto: Tufik Softić
Zgrada Opštine Berane, Foto: Tufik Softić
Ažurirano: 19.07.2019. 21:18h

Specijalno tužilaštvo još nije odgovorilo Udruženju penzionera iz Berana da li je optužnicom protiv bivših funkcionera Demokaratske partije socijalista iz ovog grada obuhvaćen i predmet koji se tiče „zagubljenog“ novca namijenjenog za izgradnju zgrade za penzionere.

Predsjednik Udruženja Ivan Šekularac objašnjava da je predmet obuhvaćen krivičnim prijavama koje su ranije podnijete.

„Mi smo obezbijedili materijal i ustupili sve podatke kako bi krivična prijava koja je još prije pet godine podnijeta protiv bivšeg gradonačelnika i drugih funkcionera iz DPS-a bila potkrijepljena dokaznim materijalom i u slučaju novca za zgradu za penzionere“, kaže Šekularac.

On dodaje da udruženje na čijem je čelu neće odustati ni od izgradnje zgrade, ni od otkrivanja istine o tome gdje je i kako završio taj novac za koji, kako tvrdi, zna da je svojevremeno legao na račun Opštine Berane.

“U de­cem­bru 2008. go­di­ne pot­pi­san je ugo­vor o su­fi­nan­si­ra­nju stam­be­nog objek­ta za dvanaest stanova u Be­ra­na­ma za po­tre­be ko­ri­sni­ka pen­zi­je re­pu­blič­kog Fon­da PIO. Pot­pi­sni­ci tog ugo­vo­ra su bili ta­da­šnje Mi­ni­star­stvo zdra­vlja, ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, Op­šti­na Be­ra­ne i Fond PIO”, podsjeća Šekularac.

Prema njegovim riječima, ugo­vo­rom su se sve tri stra­ne oba­ve­za­le da za re­a­li­za­ci­ju tog pro­jek­ta ulo­že po 120.000 eura.

“Opština je svoj dio trebalo da obezbijedi kroz plac i komunalnu infrastrukturu, dok su drugi trebali da uplate novčana sredstva”, kaže Šekularac.

Ras­po­lo­ži­va do­ku­men­ta­ci­ja, u koju su “Vijesti” imale uvid, po­ka­zu­je da su Mi­ni­star­stvo zdra­vlja, ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja i Fond PIO već u star­tu iz­mi­ri­li svoj dio oba­ve­za i upla­ti­li po 120 hiljada eura na ži­ro-ra­čun Op­šti­ne Be­ra­ne.

To po­tvr­đu­ju i iz lo­kal­ne upra­ve, ali is­ti­ču da im ni­je po­zna­to na šta je pret­hod­no op­štin­sko ru­ko­vod­stvo po­tro­šilo ta sred­stva. “Po­sto­je ja­sni do­ka­zi da je Mi­ni­star­stvo zdra­vlja, ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja na­kon pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra na ži­ro-ra­čun Op­šti­ne Be­ra­ne upla­ti­lo jed­nom dvadeset hiljada eura, a dru­gi put sto hiljada. Ta­ko­đe, ima­mo do­ka­ze da je Fond PIO na ži­ro-ra­čun Op­šti­ne Be­ra­ne 5. ok­to­bra 2009. go­di­ne upla­tio sto dvadeset hiljada eura za iz­grad­nju zgra­de za pen­zi­o­ne­re, ali na­ma ni­je po­zna­to šta se s tim nov­cem de­si­lo. Zna­mo sa­mo da ni­je usmje­ren za iz­grad­nju te zgra­de”, kažu u lokalnoj upravi.

Oni is­ti­ču da se u mo­ru na­sli­je­đe­nih pro­ble­ma su­o­ča­vaju i sa pro­ble­mom ko­ji se ti­če iz­grad­nje zgra­de za po­tre­be pen­zi­o­ne­ra i tvr­de da će u na­red­nom pe­ri­o­du po­ku­ša­ti da ini­ci­raju re­a­li­za­ci­ju tog pro­jek­ta. Iz koa­li­ci­je koja vrši vlast u Beranama, a koju čine SNP, DF i Demokrate, po­zva­li su biv­še funkcionere koji su obavljali taj posao od 2006. do 2014. go­di­ne, da sa­op­šte za­što za vri­je­me njiho­vog man­da­ta ni­je na­pra­vlje­na zgra­da za pen­zi­o­ne­re. “Po­sli­je sve­ga, po­sto­ji oprav­da­na sum­nja da su namjenska novčana sredstva, koja nijesu mala, po­tro­še­na nenamjenski. Za­to i mi postavljamo pitanje gdje je potrošen taj novac. Naravno da zah­ti­je­va­mo da se na od­go­vor­nost po­zo­vu svi oni ko­ji su iz­vr­ši­li zlo­u­po­tre­bu sred­sta­va namijenjenih penzionerima”, kažu u lokalnoj upravi. Predsjednik Udruženja penzionera kaže da je u toj asocijaciji računica jasna, odnosno da je bilo sve po planu, danas bi, kako tvrdi, u Beranama bilo izgrađeno ne dvanaest, nego sedamdeset stanova. On objašnjava da je te već daleke 2008. godine bilo obećano da se u Beranama i Nikšiću prave zgrade za penzionere sa po dvanaest stanova.

“U Nikšiću je napravljena najprije jedna mala zgrada sa dvanaest stanova. Pa se nije stalo na tome, nego je napravljena još jedna zgrada za penzionere sa sedamdeset i pet stanova, a sada se gradi još jedna. U Beranama od svega nije bilo ništa” – kaže Šekularac. Prema njegovim riječima sramota je što se neko usudio da nenamjenski potroši novac koji je namijenjen beranskim penzionerima.

“Od ukupnog broja penzionera u ovom gradu, naše su procjene da njih oko stotinu i dvadeset nemaju riješeno stambeno pitanje. Toliko je izrazilo interesovanje za stan. Neko bi morao da odgovara zašto je projekat koji je bez problema zaživio u Nikšiću, propao u Beranama”, kaže Šekularac.

On dodaje da su se u to vrijeme interesovali i da su skoro svakodnevno čekali ispred kancelarija u lokalnoj upravi.

“To je jedino što smo tada mogli da radimo. Oni su nas, međutim, samo lagali. Kada god smo ih podsjećali i postavljali pitanje gdje je novac, govorili su nam da je tu i da zgrada samo što nije počela da se gradi. Onda su izgubili lokalnu vlast, i novcu se izgubio trag”, priča Šekularac.

Ministarstva ćute, ne interesuje ih šta je sa njihovim parama

U Beranama, prema posljednjim procjenama, živi oko pet i po hiljada penzionera.

Prosječna penzija je daleko ispod državnog prosjeka i eko­nom­ska kri­za po­seb­no ne­ga­tiv­no uti­če na stan­dard te populacije. Ve­ći­na njih suočava se sa teškim eg­zi­sten­ci­jal­nim pro­ble­mi­ma.

“Zar nije žalosno dočekati starost kao podstanar i zar nije bilo grijeh taj namjenski novac potrošiti na nešto drugo”, kaže Šekularac. Zato u Udruženju penzionera gaje nadu da će se, u okviru procesa koji se protiv bivših beranskih funkcionera iz redova DPS-a i njima bliskih osoba koji se vodi u Višem sudu u Podgorici, u Specijalnom tužilaštvu pozabavaiti i prijavom vezanom za nenamjensko trošenje penzionerskog novca.

Nadaju se i da bi neko makar pod pritiskom morao da kaže gdje je novac.

“Ako je preusmjeren, neka tadašnji funkcioneri kažu gdje su ga preusmjerili i čijom odlukom. Malo li je 240 hiljada eura”, kaže Šekularac.

On smatra da bi pitanje koje oni postavljaju, morali da postave i u Ministarstvu rada i socijalnog staranja kao i u Fondu PIO, jer su novac oni uplatili. “Iz tih institucija niko se svih ovih godina nije oglasio zbog toga što je sa njihovim novcem”.

Preporučujemo za Vas