"NIJESU REALNO PLANIRALI PRIHODE"

DRI: Bilo i nezakonitih nabavki budvanskog Doma zdravlja

Revizori konstatovali da u ovoj ustanovi nisu realno planirali prihode u prošloj godini
1647 pregleda 0 komentar(a)
Pruža usluge za oko 30.000 osiguranika: Dom zdravlja Budva, Foto: Dzbudva.com
Pruža usluge za oko 30.000 osiguranika: Dom zdravlja Budva, Foto: Dzbudva.com

Budvanski Dom zdravlja nije realno planirao prihode u prošloj godini, a nije obezbijedio ni saglasnost Ministarstva zdravlja i Fonda za zdravstveno osiguranje na finansijski plan za 2018. To piše u nalazima Državne revizorske institucije (DRI), koja je dala pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijski izvještaj Doma zdravlja, ali uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti te primorske zdravstvene ustanove.

Utvrđeno je i da je bilo nabavki koje nisu u skladu za zakonom. 

U izvještaju DRI piše da su poslovne aktivnosti, koje se prije svega odnose na procedure i pravila donošenja odluka, u velikoj mjeri zasnovane na zakonskim propisima. Međutim, konstatovane su i neusklađenosti podzakonskih akata sa zakonima. 

Budvanski dom zdravlja pruža usluge za oko 30.000 osiguranika, a u svom sastavu ima zdravstvenu stanicu u Petrovcu “Doktor Vojislav Franićević”, ambulantu opšte medicine u Pržnom, kao i turističku ambulantu u Rafailovićima. 

Revizori su, između ostalog, utvrdili nepravilnosti prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki:

“Upoređujući sprovedene (97.816,95 eura) i planirane nabavke roba (25.970,00 eura) je utvrđeno da je subjekt revizije u izvještaju iskazao nabavku roba u iznosu od 71.846,95 eura koje nisu planirane, što nije u skladu sa Zakonom, kojim je propisano da naručilac može da sprovede nabavku samo ako su obezbijeđena finansijska sredstva budžetom ili na drugi način u skladu sa zakonom i ako je nabavka predviđena planom javnih nabavki naručioca”.

Utvrdili su da su se neplanirane nabavke odnosile na kupovinu medicinskog materijala za dijalizu od dva dobavljača.

Revizori su konstatovali da je Fond za zdravstveno osiguranje lani opredijelio oko 1,5 miliona eura za finansiranje doma zdravlja, a da su sopstveni prihodi iznosili oko 595.000 eura, što je za oko 280.904 eura više od planiranih. “Rashodi su ostvareni u iznosu od 1.983.368,53 eura, što je za 152.667,93 eura više od planiranih, to jest 8,34 odsto”, piše u izvještaju. DRI je zbog toga konstatovala da Dom zdravlja u finansijskom planu nije realno planirao prihode od obavljanja sopstvene djelatnosti i dobio saglasnost od nadležnih kako bi se obezbijedila zakonski utvrđena namjena za korišćenje sopstvenih prihoda.

“U postupku revizije je utvrđeno da je vrijednost imovine u glavnoj knjizi na dan 31.12. 2019. godine iznosila 2.451.746,52 eura, dok je vrijednost iskazana u analitičkoj evidenici 2.364.742,49. Odstupanja u iznosu od 87.004 eura se odnose na zalihe ljekova u iznosu od 29.995 i sanitetskog materijala - 57.008 eura”, navodi se u izvještaju.