VLADA USVOJILA NACRT STUDIJE

Otpad sa sjevera ići će na Čelinsku kosu

Lokacija je u jugozapadnom dijelu opštine Bijelo Polje, na granici sa Mojkovcem
2675 pregleda 0 komentar(a)
Lokacija na kojoj je predviđena deponija, Foto: Studija
Lokacija na kojoj je predviđena deponija, Foto: Studija

Vlada je usvojila Nacrt studije izmjene i dopune lokalne studije lokacije (LSL) regionalne sanitarne deponije “Čelinska kosa”, čijom bi se izgradnjom riješio problem deponovanja otpada opština sa sjevera države, a planirana je i izgradnja postrojenja za neškodljivo uklanjanje nusproizvoda životinjskog porijekla.

Lokacija „Čelinska kosa“ nalazi se, kako se navodi u dokumentu, u jugozapadnom dijelu opštine Bijelo Polje, u katastarskoj opštini Majstorovina, na samoj granici sa opštinom Mojkovac. Udaljena je oko 15 kilometara od Bijelog Polja, od čega je 11 kilometara dionica magistralnog puta Bijelo Polje - Mojkovac, dok oko četiri kilometra otpada na pristupni put do same lokacije. Smještena je na oko kilometar južno od sela Lisičine i isto toliko jugozapadno od sela Gornja Rakita.

“U toku formiranja koncepta Plana formirana je precizna granica u površini od oko 23 hektara”, navodi se u nacrtu LSL.

Inicijativu za izradu Izmjena i dopuna LSL iz 2009. podnijela je opština Bijelo Polje krajem prošle godine. Regionalni centar upravljanja otpadom za sjeverni region planiran je u skladu sa Državnim planom upravljanja otpadom.

“Kako usvojenim planskim dokumentom nije prepoznat objekat postrojenja, a postoji obaveza njegove izgradnje koji će se finansirati kroz projekat MIDAS 2 (investiciona vrijednost projekta je pet miliona eura). U inicijativi nema podataka o potrebama ili nekom dogovoru niti Odluci o izboru lokacije”, piše u inicijativi.

deponija
Prostor planiran za preradu životinjskog otpada(Foto: Studija)

Pored bjelopoljske, opština Mojkovac je dala predlog da se planskim dokumentom predvidi pristup deponiji preko teritorije te opštine. Obrazloženo je da je prostorno-urbanističkim planom opštine Mojkovac planirana izgradnja lokalnog puta Krstac-Bojna Njiva-Medeno Guvno- Rikalovine- Vragodo, koji je zbog konfiguracije terena manjim dijelom trase planiran na teritoriji opštine Bijelo Polje, i to zapadno od Sjeverovca, a udaljenost planoranog puta od planirane deponije je oko 1,5 kilometara.

Takođe, Sekretarijat za ruralni razvoj u Bijelom Polju naveo je da ne raspolaže podacima u vezi s količinom čvrstog otpada i količinom nusproizvoda životinjskog porijeka.

“Sekretarijat za vodoprivredu ne raspolaže podacima u vezi s mogućnošću vodosnabdijevanja lokacije deponije, broju manjih vodotoka i vodoizvorišta kao ni podacima o njihovim kapacitetima. Napomena: za izdatu energetsku dozvolu za mHe na Čelinskoj rijeci i da se Rakitska Rijeka nalazi u Katastru malih vodotoka za izgradnju mHe”, piše u Nacrtu.

Na teritoriji opštine Bijelo Polje nalazi se deponija - “Kumanica” koja je udaljena od centra grada 17 kilometara, sa lijeve strane magistralnog puta ka Srbiji. Deponija je smještena na padini brda, u tri kaskade u opštinama Mojkovac, Kolašin, Berane sa Petnjicom, Pljevlja, Rožaje, Plav, Gusinje, Žabljak postoje privremene deponije. Osim toga, evidentiran je veliki broj nelegalnih odlagališta za koje se sprovode aktivnosti sanacije. Sve ove deponije će biti zatvorene nakon izgradnje i stavljanja u funkciju regionalne deponije.

0,86 kilograma je vrijednost dnevne produkcije otpada po prosječnom stanovniku, procijenjena prije više od deset godina za tadašnje prilike stanovništva, privrede i teritorije Crne Gore, a prema izvještaju iz 2013. godine u Crnoj Gori je generisana ukupna količina otpada od 243.941 tona. Stepen skupljanja otpada je najveći u primorskim opštinama, Podgorici, Kolašinu, Šavniku, Nikšiću i Pljevljima, dok se sakupljanje najmanje odvija u Plavu, Rožajama, Andrijevici, Danilovgradu i Mojkovcu.

Prostorni plan Crne Gore Koncept upravljanja otpadom u Prostornom planu Crne Gore do 2020. godine definisao je osam međuopštinskih deponija.

Prema Prostornom planu Crne Gore u Bijelom Polju je predviđen međuopštinski reciklažni centar, centar za kompostiranje, deponija opasnog otpada iz domaćinstava, građevinskog otpada, šuta i materijala iz otkopa, kao i deponovanje mulja iz fekalnih otpadnih voda, deponovanje vozila van upotrebe i deponovanje životinjskog otpada.

Preporučujemo za Vas