KOPMPANIJA PREKRŠILA ODREDBU ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE

U kopilote MA ne može vojni pilot jer ima više od 30 godina

Kancelarija ombudsmana ocijenila da Montenegro erlajns nije postupao kako treba tokom konkursa
6528 pregleda 4 komentar(a)
Zaštitnik: MA ubuduće da ne diskriminiše, Foto: Planes.cz
Zaštitnik: MA ubuduće da ne diskriminiše, Foto: Planes.cz

Kompanija “Montenegro erlajns” (MA) diskriminisala je kandidata koji se prijavio za školovanje profesionalnih pilota za kopilota na putničkom avionu “embrajer” 195, jer ima više od 30 godina.

To je ocijenio zamjenik zaštitnika ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković, postupajući po pritužbi kandidata iz Podgorice koji se žalio na diskriminaciju po osnovu starosne dobi.

Iz institucije ombudsmana preporučili su nacionalnom avioprevozniku da ubuduće, prilikom određivanja kriterijuma za školovanje, ne krši odredbe Zakona o zabrani diskriminacije. “Odnosno, da se suzdrži od pravljenja razlike ili nejednakog postupanja i propuštanja (isključivanja, ograničavanja ili davanja prvenstva), u odnosu na lica ili grupe lica, koje se zasniva na starosnom dobu ili bilo kom drugom ličnom svojstvu, a koje nema uporište u jasno ustanovljeno, kriterijumu propisanom zakonom ili opštim aktom”, piše u mišljenju zaštitnika.

Kandidat je u pritužbi naveo da se blagovremeno javio na konkurs iz januara ove godine i priložio svu potrebnu dokumentaciju, kao i da je u aprilu pismeno obaviješten od komisije da ne ispunjava jedan od uslova. Riječ je o kriterijumu da kandidat nije stariji od 30 godina do isteka roka za prijavu na konkurs.

On je kazao da je preko 20 godina obavljao poslove vojnog pilota na raznim tipovima aviona kao i poslove instruktora letjenja vojnih pilota, pa je uz prijavio priložio i ljekarsko uvjerenje... Ukazao je i da u prethodnom konkursu, iz februara prošle godine, nije zahtijevano da kandidat nije stariji od 30 godina.

“Montenegro erlajns” je naveo da je u martu 2019. konstatovano da je na arhivu u predviđenom roku pristiglo 10 prijava i da dokumentacija pet učesnika nije bila potpuna. Sa druge strane, troje je dostavilo dokumentaciju koja nije bila validna, dok dva učesnika nijesu ispunjavala uslove u pogledu starosne dobi.

“Komisija je u izvještaju konstatovala da nijedan od učesnika konkursa nije ispunio uslove za kandidata za školovanje...te ugovor nije zaključen ni sa jednim učesnikom”, kazali su iz aviokompanije, istakavši da su imali pravo da po konkursu ne izaberu nikoga. Ombudsman je nacionalnog avio-prevoznika pitao da li je nekim opštim aktom i kojim “Montenegro erlajnsa” propisano da lice koje se školuje za “sticanje ovlašćenja” pilota ili kopilota ne može biti starije od 30 godina, ali im nije konkretno odgovoreno, već su se pozvali na međunarodne standarde i praksu, kao i na značajno ulaganje novca u obuku kandidata i očekivanja da što duže rade u Sektoru letačke operative.

Zaštitnik je procijenio da je nesporna činjenica da kandidati koji ispunjavaju uslov u pogledu godina nijesu primljeni jer ne ispunjavaju formalne uslove konkursa. Iz toga je, tvrde, očigledno da postojanje starosnog uslova u konkursu kandidata koji je podnio pritužbu stavlja u nepovoljniji položaj zbog godina u odnosu na druge kandidate koji nemaju to lično svojstvo.

“Kao diskriminatorni osnov javlja se starosna dob podnosioca pritužbe. Navedeni diskriminatorni osnov je Zakonom o zabrani diskriminacije eksplicitno predviđen kao jedan od osnova u odnosu na koji je zabranjen svaki oblik diskriminacije”, zaključili su u instituciji zaštitnika.

Preporučujemo za Vas