OTVORENO PISMO DIREKTORA "KIPSA" GRADONAČELNIKU PODGORICE

Drekalović Vukoviću: Zbog čega u slučaju 'Kipsa' radite suprotno preporukama Vlade

"Zbog čega ne sprovodite presudu Evropskog suda za ljudska prava (predstavka br. 28766/06) kojom je obavezana Država ne samo da isplati presuđeni iznos iz presude, nego prvenstveno da, u skladu sa donijetim presudama sprovede zakonsku obavezu i zaustavi dalje kršenje Konvencije ili njenih protokola i obezbijedi pravo podnosiocima predstavke da mirno uživaju svoju imovinu"

6625 pregleda 6 komentar(a)
Risto Drekalović, Foto: Arhiva Vijesti
Risto Drekalović, Foto: Arhiva Vijesti

Izvršni direktor preduzeća “Kips” Risto Drekalović uputio je danas otvoreno pismo gradonačelniku Podgorice Ivanu Vukoviću, u kome traži da javno odgovori na postavljena pitanja, u vezi zemljišta tog preduzeća na Zabjelu, koje su kupili da bi izgradili novi trgovački centar.

“ 'Kips' se na osnovu kupoprodajnog ugovora zaključenim sa privrednim društvima 'Cijevna komerc' i 'Tacom' 22.01.2019. godine uknjižio kao vlasnik 14.828 metara kvadratnih zemljišta u Podgorici na Zabjelu, preko puta 'Volijevog' - 'Našeg diskonta'. 'Kips' je zemljište kupio radi izgradnje novog trgovačkog centra. Urbanističkim planom je na kupljenom zemljištu planirana gradnja na četiri spojene urbanističke parcele, pri čemu je Glavni grad vlasnik 4.249 metara kvadratnih dijela kupljenih urbanističkih parcela, a 'Kips' vlasnik 4.277 m2 zemljišta van urbanističkih parcela na kome su planirane javne saobraćajnice”, navodi Drekalović.

Kako je naglasio jasno je da Glavni grad ne može da izgradi javne saobraćajnice prije nego što otkupi zemljiste od “Kipsa”, a ni to preduzeće ne može da gradi objekte na svojim urbanističkim parcelama prije nego što otkupi zemljište od Glavnog grada.

“Skupština Glavnog grada je 28.12.2018. godine donijela Program uređenja prostora za 2019. godinu (prije nego što se 'Kips' uknjižio kao vlasnik), kojim je predviđeno da Glavni grad riješi imovinsko pitanje vezano za pomenute javne saobraćajnice, i za tu namjenu Glavni grad je planirao određena sredstva. Odmah posle uknjižbe zemljišta “Kips” se 23.01.2019. godine obratio Glavnom gradu sa zahtjevom za razmjenu nepokretnosti na način da Glavni grad prenese 'Kipsu' u svojini zemljište površine 4.249 metara kvadratnih za kompletiranje urbanističkih parcela, u zamjenu za zemljište od 4.277 , koje je dio planiranih javnih saobraćajnica, i koje bi 'Kips' kao vlasnik prenio u svojinu Glavnom gradu. 'Kips' se u zahtjevu pozvao na Program uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu. Jasno je da je razmjena povoljnija opcija za Glavni grad nego kupovina”, navodi Drekalović.

Posle više od osam mjeseci čekanja, kako navode, “Kips” je na kraju dobio obavještenje od Direkcije za imovinu da se zahtjevu ne može udovoljiti.

“Posle 'Kipsovog' obraćanja Upravnom sudu, isti je u svojoj odluci: naveo da se pitanje razmjene treba riješiti ugovorom. A ugovor podrazumijeva volju obje strane, s pozivom na član 27 ZUP-a koji propisuje da se između javno pravnog organa i stranke može zaključiti upravni ugovor kad je zaključivanje takvog ugovora u javnom interesu. Nakon odluke Upravnog suda 'Kips' se 21.04.2020. godine ponovo obratio Glavnom gradu sa zahtjevom sklapanja ugovora o razmjeni zemljišta, jer je očigledno da je razmjena zemljišta u javnom interesu. Poštovani gradonačelniće, Vi ste Vašim dopisom od 18.05.2020. godine, obavijestili mene lično da Glavni grad neće da razmijeni zemljište, jer Vas na to ne obavezuje ni presuda Upravnog suda niti bilo koji drugi propis. Međutim, činjenica je da Vam ni presuda Upravnog suda niti jedan drugi propis ne zabranjuje da sklopite ugovor, kada je sklapanje ugovora u javnom interesu. A da je sklapanje ugovora u javnom interesu potvrđuje Program uređenja prostora kojim je planirano da Glavni grad riješi imovinska pitanja vezano za pomenute saobraćajnice. Jer, Programom uređenja prostora se iskazuje javni interes, a organi uprave Glavnog grada na čelu sa gradonačelnikom vrše poslove od javnog interesa za lokalno stanovništvo. Dakle, poštovani gospodine Vukoviću, Vi imate pravo da odbijate da sklopite ugovor o razmjeni zemljišta kao fizičko lice ili zastupnik nekog drugog pravnog lica, ali nemate na to pravo kao javni funkcioner koji zastupa javni interes”, istakao je Drekalović.

Pošto je realizacija Programa koji je usvojila Skupština Glavnog grada u javnom interesu, Drekalović je poručio Vukoviću da je dužan da postupa u skladu sa usvojenim Programom, i kao javni funkcioner koji štiti javni interes da sprovede razmjenu zemljišta sa “Kips-om”.

“Poštovani gradonačelniće postavljam Vam pitanja:

  1.  Zbog čega uporno odbijate da u skladu sa javnim interesom iskazanim kroz Program uređenja prostora razmijenite zemljište sa preduzećem 'Kips'?
  2.  Zbog čega u slučaju 'Kipsa' radite suprotno preporukama Vlade da lokalne samouprave treba da kreiraju programe olakšica na lokalnom nivou u cilju privlačenja investitora ?
  3. Zbog čega ne sprovodite presudu Evropskog suda za ljudska prava (predstavka br. 28766/06) kojom je obavezana Država ne samo da isplati presuđeni iznos iz presude, nego prvenstveno da, u skladu sa donijetim presudama sprovede zakonsku obavezu i zaustavi dalje kršenje Konvencije ili njenih protokola i obezbijedi pravo podnosiocima predstavke da mirno uživaju svoju imovinu”, navodi Drekalović.
Preporučujemo za Vas