usovac traži saglasnost odbornika za potpisivanje ugovora o vodosnabdijevanju

Tivat: Mnogo glavobolje za samo 4.000 eura mjesečno

Tim ugovorom, gotovo polovina prečišćenih otpadnih voda iz postrojenja na Klačini bila bi korištena za zalivanje trave i ostalih zelenih površina na kompleksu golf terena na Luštici

16930 pregleda 10 komentar(a)
Postrojenje na Klačini u Krtolima kod Tivta, Foto: Siniša Luković
Postrojenje na Klačini u Krtolima kod Tivta, Foto: Siniša Luković

Administracija gradonačelnika Tivta Siniše Kusovca (DPS) traži od odbornika u lokalnom parlamentu da joj da saglasnost na potpisivanje ugovora o snabdijevanju otpadnim vodama sa kompanijom Luštica Development iz Tivta, radi navodnjavanja kompleksa budućeg velikog golf igrališta u turističkom resortu Luštica Bay u Krtolima.

Tim ugovorom, gotovo polovina prečišćenih otpadnih voda iz postrojenja na Klačini bila bi korištena za zalivanje trave i ostalih zelenih površina na kompleksu golf terena na Luštici.

Ugovor sa Lušticom development potpisaće Opštine Tivat i Kotor kao suosnivači preduzeća Postrojenje za prečišćavanja otpadnih voda (PPOV) koje upravlja PPOV vrijednim skoro 11 miliona eura, a koje je prije četiri godine sagrađeno na lokalitetu Klačina u Krtolima.

U to postrojenje pristižu otpadne vode iz većeg dijela opština Tivat i Kotor, a one se sada nakon tretmana u PPOV, ispuštaju u more podmorskim ispustom u zalivu Trašte. Ubuduće će po ugovoru koji je definisan sa Lušticom Development, gotovo polovina tih prečišćenih otpadnih voda biti korištena za zalivanje trave i ostalih zelenih površina na kompleksu golf terena na Luštici. Po ugovoru, PPOV, odnosno dvije opštine koje će solidarno odgovarati za njegove obaveze po tim aranžmanu, snabdijevaće Lušticu Development sa do 4.500 kubika prečišćenih otpadnih voda dnevno, odnosno garantovati da količina vode koja će se iz PPOV davati za navodnjavanje golf terena, neće nikad biti manja od 2.500 kubika dnevno. Ugovorena cijena ove vode koju će Luštica plaćati PPOV-u je samo tri centa po kubiku, “uključujući sve takse i namete koji su ili mogu biti na snazi s vremena na vrijeme”.

Tu vodu PPOV će Luštici predavati na posebnoj prijemnoj tački koja će se postaviti na najvećoj mogućoj nadmorskoj visini iza PPOV, kako bi Luštica tu vodu sa što manjim troškovima struje zbog prepumpavanja, mogla da uključi u svoj već isprojektovani kompleksan sistem za irigaciju golf terena koji se proteže na površini od preko milion kvadrata sada bezvodnog zemljišta na tivatskom dijelu tog poluostrva. U ugovoru je precizno navedeno čak 11 mjerila za očekivani standard kvaliteta prečišćenih otpadnih voda koji se moraju zadovoljiti da bi one bile prihvatljive za Lušticu da njima zaliva travu golf terena, pri čemu u njima ne smije uopšte biti koliformnih baktrerija, hlorina i teških metala. Ugovoren je i nivo maskimalnog saliniteta niži od 1.500 ppm-a, a što PPOV trenutno ne može da ispuni, pa je stoga u aražmanu predviđena obaveza tivatskog preduzea Vodovod i kanalizacija (ViK) da Luštici isporučuje pitku vodu iz svog vodovodnog sistema koja će se miješati sa previše zaslanjenom prerađenom otpadnom vodom.

Ugovoreno je da Tivat Luštici tako isporučuje prosječno 110 kubika vode na dan sa najvećom dnevnom potražnjom do 350 kubika na dan do februara 2023. godine, odnosno prosječno 190 kubika na dan sa najvišom dnevnom potražnjom od 350 kubika dnevno, od februara 2023. pa nadalje. U tom intervalu PPOV će nastojati da kroz izmjene svojih tehnoloških postupaka postigne zadate parametre maksimalnog saliniteta prerađene otpadne vode, dok će Luštica Development tvatskom ViK-u za pitku vodu kojom razblažuje visok salinitet otpadne, plaćati samo cijenu koji ViK Tivat plaća preduzeću Regionalni vodovod, kupujući tu vodu od njega, uvećanu samo za trokove njenog transporta sa PDV-om, a koje ViK ima do priključka na Luštici.

Po istoj cijeni, Luštica će ViK-u plaćati i pitku vodu iz tivatskog vodovodnog sistema u minimalnoj garantovanoj količini od 2.500 kubika dnevno u slučaju kada zbog havarija ili drugih vanrednih okolnosti PPOV na Klačini ne bude moglo da joj isporuči ovoliku količinu prečišćene otpadne vode. Takav prekid, ili dostavljanje prečišćene vode koja ne zadovoljava ugovorene minimalne standarde kvaliteta, može trajati maksimalno do 72 sata, nakon čega Luštica Development može početi da uzima pitku vodu iz tivatskog vodovoda, a Opštine Tivat i Kotor su u takvom slučaju dužne da joj nadoknade troškove u razlici između cijene te vode koju ViK Tivat plaća Regionalnom vodovodu uvećane za troškove njenog trasprta do Luštice, u odnosu na ugovorenu cijenu za prečišćenu otadnu vodu koju bi Luptica preuzimala sa PPOV od samo tri centa.

Budući da tivatski ViK trenutno kubik pitke vode iz Regionalnog vodovoda tom preduzeću plaća po cijeni od 37 centi, šteta koju bi tada snosili građani Tivta i Kotora bila bi nesrazmjerno velika (12 puta veća) u odnosu na finansijsku korist koju PPOV ostvaruje od ovog aranžmana sa kompanijom Luštica development. U svakom slučaju, izvjesno je da će od ovog aranžmana sa Lušticom u početku (dok PPOV ne postigne zadate standade kvaliteta prečišćene otpadne vode) odnosno tokom svake havarije na njemu, najviše koristi imati upravo JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje koji može računati na osjetno povećanje potrošnje pitke vode iz tog sistema, za zalivanje trave na golf igralištu u Krtolima.

U tom kontekstu zanimljivo je napomenuti da su koordinatori ispred centrale partije za DPS Tivta, a koji je na vlasti u ovom gradu, upravo čelni ljudi dviju kompanija koje po ovom aražmanu izvlače najveću korist Predrag Nenezić, član Borda direktora Luštice Development i Goran Jevrić, direktor Regionalnog vodovoda.

Ako bude restrikcija, Luštica mora dobiti minimalne količine pitke vode za zalivanje

U ugovoru piše i da ako ViK Tivat dođe u situaciju da svoje obaveze prema Luštici Development ne može izvršiti bez restrikcija u vodosnabdijavanju građana Tivta, dužan je o tome odmah obavijestiti tu kompaniju. ViK tada ima pravo da izmijeni i minimalno ugovoreni režim snabdijevanja Luštice pitkom vodom za zalivanje golf terena, koji podrazumijeva obavezu isporuke minimum 2.500 kubika dnevno, na način što će u svakom slučaju morati da Luštici i u takvim okolnostima isporuči minimum 500 kubika dnevno, odnosno najmanje duplo toliko nakon isteka prve četiri godine važenja ovog ugivora.

Opština Tivat, po ugovoru, dužna je da kod Regulatorne agencije za energetiku dobije saglasnost na ovakve uslove i cijene za korišćenje vode iz javnog tivatskog vodovodnog sistema, a što je uslov da čitav ovaj pravni posao sa Lušticom Developmet i stupi na snagu. RAE treba da formalno da i saglasnost na cijenu prerađene otpadne vode iz PPOV koju će Luštica plaćati u iznosu od samo tri centa, uključujući sve poreze i takse. Ova cijena, inače, biće fiksna u prvih pet godina važenja ugovora, nakon čega će biti uvećana, na godišnjem nivou, “na osnovu Harmonizovanog indeksa potrošačkih cijena objavljenih od strane Eurostata”. Po ovoj cijeni, PPOV će za isporučenih teoretskih 4.500 kubika dnevno, odnosno 135.000 kubika mjesečno, dobijati samo 4.050 eura mjesečno od Luštice Development, a ugovor se sklapa sa rokom važenja od 20 godina