Prvo konkurs pa tek onda gradnja

Daka Davidović odbijen u Kotoru: Ništa od rekonstukcije sjedišta Jugopetrola u hotel sa četiri zvjezdice

Kako je istaknuto u dokumentu, Ministarstvo je obavijestilo “Neksan“ da je važećim planskim dokumentom definisana obaveza izrade idejnog arhitektonskog rješenja koje se treba dobiti putem javnog konkursa i zatražio izjašnjenje firme, “na rezultate ispitnog postupka u ovako utvrđenom stanju”.

39181 pregleda 99 reakcija 26 komentar(a)
Nekadašnje sjedište “Jugopetrola” u Kotoru, Foto: Arhiva Vijesti
Nekadašnje sjedište “Jugopetrola” u Kotoru, Foto: Arhiva Vijesti

Glavni državni arhitekta odbio je zahtjev preduzeća “Neksan“, biznismena Miodraga Dake Davidovića, za davanje saglasnosti na idejno rješenje za rekonstrukciju nekadašnjeg sjedišta “Jugopetrola“ u Kotoru u hotel sa četiri zvjezdice.

“Odbija se zahtjev ‘Neksana’ iz Nikšića za davanje saglasnosti na idejno rješenje za rekonstrukciju postojećeg poslovnog objekta u postojećim horizontalnim i vertikalnim gasbaritima sa prenamjenom u hotel sa 4 zvjezdice, na dijelu urbanističke parcele 1769... u zahvatu DUP-a ‘Dobrota - izmjene i dopune’“, navodi se u rješenju.

Kako je istaknuto u dokumentu, Ministarstvo je obavijestilo “Neksan“ da je važećim planskim dokumentom definisana obaveza izrade idejnog arhitektonskog rješenja koje se treba dobiti putem javnog konkursa i zatražio izjašnjenje firme, “na rezultate ispitnog postupka u ovako utvrđenom stanju”.

“U traženom izjašnjenju, ‘Neksan’, između ostalog, navodi da se ne osporava odlučna činjenica da je urbanističko-tehničkim uslovima od 12. decembra 2016. godine, izdatim od Ministarstva održivog razvoja i turizma, predviđeno da se gradnja objekta centralnih djelatnosti uslovljava izradom idejnog arhitektonskog rješenja putem javnog konkursa. Međutim, kako napominju, upućuju da je riječ o gradnji novih, budućih objekata u zahvatu predmetnog planskog dokumenta, dok se navedeno ne može odnositi na rekonstrukciju postojećeg objekta - zgrada ‘Jugopetrola’, za koji važe posebna pravila gradnje koja se ogledaju u tome da sa ovim Planom za ovaj objekat, dozvoljava njegova rekonstrukcija, adaptacija i restauracija sa uslovom održavanja postojećih horizontalnih gabarita”, piše u dokumentu.

Nadalje, kako ističu, iz “Neksana” tvrde da je obaveza raspisivanja javnog konkursa za predmetno idejno rješenje u suprotnosti sa članom 54 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, u kojem je propisano da sa javni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja obavezno raspisuje za objekte za potrebe državnih organa, lokalne samouprave, zdravstvenih, prosvjetnih, naučnih, kulturnih, sportskih i objekata socijalne zaštite koji su u državnoj svojini, te da isti raspisuje i sprovodi Ministarstvo.

“Kako se u predmetnoj stvari radi o idejnom rješenju za rekonstrukciju objekta koji je u privatnoj svojini, to se kako ističu, citirani član ovdje ne može primijeniti“, navodi se u izjašnjenju “Neksana”.

Međutim, iz Ministarstva su istakli, da je važećim planskim dokumentom utvrđeno da je za predmetnu lokaciju obavezna izrada idejnog arhitektonskog rješenja koje se treba dobiti putem javnog konkursa, jer je planskim dokumentom namijenjena za centralne djelatnosti, a da tu već postoji objekat spratnosti podrum, prizemlje i pet spratova.

Preporučujemo za Vas