vlada objavila javni poziv za projekat hiljadu plus

Objavljen poziv za ponuđače stambenih objekata

Vlada je pozvala investitore, pojedince i preduzeća da u okviru projekta Hiljadu plus ponude građanima na prodaju izgrađene i individualne stambene objekte u izgradnji

3540 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Vlada je objavila javni poziv za ponuđače stambenih objekata za učešće u četvrtoj fazi projekta rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima, Hiljadu plus.

Ponude i dokumentacija za učešće u projektu podnose se u kancelarijama Procona, jedinice za implementaciju projekta, za stambene objekte u izgradnji do 18. septembra.

“Za izgrađene stambene objekte ponude i dokumentacija se dostavljaju do isteka roka važnosti svakog dodijeljenog vaučera korisnicima projekta, odnosno do završetka njegove realizacije“, navodi se u pozivu.

Vlada je pozvala investitore, pojedince i preduzeća da u okviru projekta Hiljadu plus ponude građanima na prodaju izgrađene i individualne stambene objekte u izgradnji.

Kupoprodajna cijena metra kvadratnog neto korisne površine individualnog stambenog objekta, koja se obezbjeđuje kreditnim sredstvima projekta ne može biti veća od 1,1 hiljadu eura.

Ponuđač stambenog objekta u izgradnji, između ostalog, treba da dostavi dokaz o registraciji preduzeća/investitora u Centralnom registru privrednih subjekata, listu izgrađenih objekata stambenog ili stambeno-poslovnog karaktera u posljednjih četiri godine, odnosno od dana registracije investitora, kao i pismo o namjeri finansijske podrške izgradnje objekta, izdato od banke.

Ponuđač bi trebalo da dostavi i tehničku dokumentaciju revidovani glavni projekat u elektronskoj formi i građevinsku dozvolu, odnosno prijavu građenja ili idejni projekat u elektronskoj formi i saglasnost glavnog gradskog arhitekte, odnosno glavnog državnog arhitekte na idejni projekat, sa dokazom o riješenim imovinsko-pravnim odnosima na zemljištu na kojem će se objekat graditi.

Od dokumentacije je potrebno dostaviti i garanciju ponude u visini od dva odsto od vrijednosti ponuđenih stanova, odnosno stambenih objekata, plativu na prvi poziv, bez prava prigovora, u korist Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa rokom važnosti od šest mjeseci od završetka trajanja javnog poziva za građane - korisnike projekta.

Za učešće u projektu mogu se ponuditi objekti koji su izgrađeni i/ili projektovani u skladu sa tehničkim propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta u oblasti izgradnje objekata kojim se razrađuju, odnosno propisuju uslovi za stabilnost i trajnost objekata, aseizmičko projektovanje i građenje objekata, zaštitu zdravlja, životne sredine i prostora, zaštitu od prirodnih i tehničkotehnoloških nesreća, požara, eksplozija i industrijskih incidenata, toplotnu zaštitu, racionalno korišćenje energije i energetske efikasnosti i zaštitu od buke i vibracija.

Mogu se ponuditi i objekti koji su izgrađeni i/ili projektovani u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izgradnja objekata, kojim su propisani uslovi za pristup i kretanje osoba smanjene pokretljivosti, i u skladu sa propisom kojim se uređuje izgradnja objekata i uslovi i način obezbjeđenja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osoba smanjene pokretljivosti i osoba sa invaliditetom.

Za učešće u projektu se mogu ponuditi i objekti u kojima su ugrađeni drveni parket minimum druge klase, keramika minimum druge klase, sigurnosna ulazna vrata, kao i osnovni sanitarni elementi. Kupoprodajni ugovori obavezno sadrže obavezu formiranja skupštine etažnih vlasnika.

Ponuđač izgrađenog stambenog objekta dostavlja, između ostalog, kopiju lične karte za građane ili izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata za preduzeća, ovjerenu izjavu ponuđača stambenog objekta o namjeri ostajanja pri ponudi, sa rokom važnosti od šest mjeseci od završetka trajanja javnog poziva za korisnike projekta, kao i ovjerenu izjavu bračnog supružnika ponuđača - građanina da je saglasan sa dostavljenom ponudom i prodajom stana, odnosno stambenog objekta.

Od dokumentacije je potrebno dostaviti i izvod iz katastra nepokretnosti u kojem nema evidentiranih tereta, kao i ponudu sa iznosom cijene stana po metro kvadratnom neto površine stana, odnosno stambenog objekta, strukturom i lokacijom objekta.