KCCG preporučeno da organizuje sastanak sa porodicom

Zub nisu smjeli vaditi bez pristanka

Zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda utvrdila je da je u slučaju pacijentkinje s autizmom KCCG povrijedio njena prava propisana Ustavom i Evropskom konvencijom

26212 pregleda 2 komentar(a)
Klinički centar Crne Gore (arhiva), Foto: Luka Zeković
Klinički centar Crne Gore (arhiva), Foto: Luka Zeković

Zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Nerma Dobardžić utvrdila je da je u slučaju pacijentkinje sa autizmom Klinički centar (KCCG) povrijedio njena prava propisana Ustavom Crne Gore i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

“Podsjećajući da pravo pojedinca da odbije liječenje ulazi u opseg člana 8 Konvencije, te da medicinska intervencija protiv volje pojedinca dovodi do miješanja u njegovo pravo na privatni život...”, navodi se, između ostalog, u zaključcima zamjenice zaštitnika o ovom slučaju.

Ustavom je propisano da svako ima pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života.

Podnosilac pritužbe je otac 28-godišnje pacijentikinje, koja je 3. marta imala stomatološku intervenciju na Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju KCCG. U pritužbi piše da ovaj vid intervencije za osobe sa posebnim potrebama podrazumijeva posebnu proceduru i da se radi u totalnoj anesteziji, da su joj izvađena tri zuba bez traženja saglasnosti njega ili njegove supruge, da prije intervencije nisu uradili RTG snimak, već da su ih ljekari izvadili na osnovu slobodne procjene...

Direktor KCCG je obavijestio kancelariju zaštitnika da su sve radnje u ovom slučaju odrađene po protokolima, kao i da u medicinskoj dokumentaciji postoji informisani pristanak majke na preduzete procedure.

Direktorka Stomatološke klinike je kancelariju zaštitnika obavijestila da je prilikom prvog pregleda pacijentkinje njenoj majci objašnjeno da postoje zubi koji bi trebalo da se izvade i oni koji bi mogli da se saniraju, što je ljekar specijalista potvrdio u svom izvještaju.

Nakon takvog objašnjenja, majka je po prijemu u Kliniku potpisala informisani pristanak na medicinsku proceduru, a navodi se da stomatološka intervencija “nije izvršena protivno majkinoj volji kada su u pitanju dva zuba”.

Ljekari specijalisti su naveli da su po uvođenju pacijentkinje u opštu anesteziju odradili detaljan klinički pregled usne duplje, s obzirom da je pregled ovakvih pacijenata u ambulantnim uslovima otežan, a često i nemoguć.

U dokumentu stoji da u ovom slučaju nije bilo moguće obaviti RTG snimanje zuba prije intervencije iz razloga nedostatka saradnje pacijenta usljed autizma. Prilikom pokušaja da spasu jedan od zuba, ljekari su primijetili gnoj i odlučili da ga izvade, pojasnivši kancelariji zaštitnika da svaka akutna zubna infekcija može ugroziti život pacijenta, naročito kod populacije kao što su osobe sa smetnjama u razvoju.

Ona je o vađenju trećeg zuba obaviještena nakon što joj se ćerka probudila iz opšte anestezije.

U odgovoru, zaštitnik prava pacijenata i pomoćnik direktora za kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga, između ostalog, navode da u “pisanoj saglasnosti nije naveden opis planirane medicinske procedure, upravo iz razloga što u tom trenutku nije bilo poznato šta će sve biti potrebno uraditi tokom intervencije u opštoj anesteziji, ali da je zbog toga u toku intervencije ispred operacionog bloka majci pacijentkinje dat detaljan opis aktivnosti koje se trebaju preduzeti“.

Ne umanjujući značaj odgovornosti majke koju je preuzela u ime ćerke potpisivanjem izjave o informisanom pristanku, zamjenica zaštitnika u mišljenju konstatuje da izjava ne sadrži niti jedan podatak koji je bio dužan da predoči ordinirajući ljekar saglasno Zakonu o pravima pacijenata.

Dobardžić bilježi da uvidom u izjavu o informisanom pristanku za primjenu medicinske procedure, koju je potpisala majka, utvrđuje se da osim imena pacijentkinje nije naveden, odnosno objašnjen niti jedan aspekt medicinske procedure.

“Osim toga, izjava ne sadrži ni potpis ordinirajućeg ljekara, koji je, kako je prethodno navedeno, detaljno popunjenim obrascem izjave trebalo da upozna pacijentkinju, odnosno njenu majku sa svim aspektima predložene procedure, uključujući posljedice i rizike”, piše zamjenica zaštitnika.

Piše i da su određene sumnje u pogledu preciznosti broja zuba koji se predlažu za liječenje, a posebno vađenje, morale biti sastavni dio popunjenog obrasca izjave, na koji način bi majka pacijentkinje bila na vrijeme upoznata i sa mogućim komplikacijama i neželjenim efektima, na osnovu kojih je mogla da donese odluku o intervenciji.

Iskaz ljekara da su pri izlasku iz operacione sale obavijestili majku da je sedam zuba sanirano, a da su tri izvađena, prema mišljenju zamjenice zaštitnika, upravo potvrđuje da majka pacijentkinje nije bila blagovremeno obaviještena o svim aspektima liječenja, mogućim komplikacijama i rizicima.

“Sve prednje iznijeto upućuje da preduzete medicinske mjere liječenja i vađenja zuba pacijentkinje X.Y. nijesu zasnovane na Zakonu, koji je jasan, precizan i predvidiv u praksi, jer njihovom preduzimanju nije prethodio informisani pristanak njene majke, zasnovan na pisanoj, blagovremenoj i potpunoj informaciji o planiranoj medicinskoj mjeri, koji je jasno definisan relevantnim odredbama Zakona o pravima pacijenata”, navodi se u mišljenju Dobardžić, gdje se dodaje da se formalistički pristup pitanju informisanog pristanka na predloženu medicinsku intervenciju kosi sa suštinom obaveze ljekara da licima sa invaliditetom pruže zaštitu istog kvaliteta koja se pruža i ostalim licima, na osnovu slobodnog i informisanog pristanka.

Stomatološka komora da ne odugovlači

Zamjenica zaštitnika je preporučila KCCG da pozovu na sastanak pacijentkinju, njene roditelje i predstavnike organizacija koje zastupaju prava OSI kako bi neposredno saznali sa kakvim se problemima suočavaju osobe sa invaliditetom u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu.

Takođe je preporučila da u svim budućim situacijama preduzima medicinske mjere samo na osnovu informisanog i slobodnog pristanka pacijenta, odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili staraoca, zasnovanog na blagovremenoj i potpunoj informaciji o planiranoj medicinskoj proceduri, kako je to i Zakonom definisano.

A Stomatološkoj komori preporučeno je da bez odugovlačenja postupi po zahtjevu za pokretanje postupka koji je podnio otac pacijentkinje protiv stomatologa koji su učestvovali u postupku liječenja.

Zahtjev je podnijet 23. marta i o njemu do donošenja mišljenja krajem jula nije odlučeno.

Kodeksom stomatološke zdravstvene etike konkretizovano je pravo pacijenta da odbije da se nad njim preduzme predložena medicinska mjera, čak i u situacijama kad je u pitanju spašavanje ili održavanje njegovog života. U tom smislu, obaveza je stomatologa da pacijentu ukaže na moguće posljedice i od pacijenta ili zakonskog zastupnika uzme pisanu izjavu da je odbio preduzimanje predložene medicinske mjere.