NA SUDU POTVRĐEN NEZAKONIT IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE NA BIOTEHNIČKOM FAKULTETU

UCG ignorisao pravosnažnu presudu 17 mjeseci

Sud je prije više od godinu poništio odluku UCG kojom je u akademsko zvanje na Biotehničkom fakultetu izabrana Gordana Šebek, jer nije ispunjavala uslove, za razliku od drugog kandidata Dušana Bugarina CGO podnio Upravnom odboru inicijativu za razrješenje rektora Danila Nikolića, jer je neizvršavanjem presude prekršio propise i Statut UCG, iz Rektorata poručili da NVO ne može tražiti smjenu rektora

31242 pregleda 83 reakcija 22 komentar(a)
Tek nedavno saznali za presudu: Rektorat UCG, Foto: Boris Pejović
Tek nedavno saznali za presudu: Rektorat UCG, Foto: Boris Pejović

Centar za građansko obrazovanje dostavio je Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore zahtjev za razrješenje rektora Danila Nikolića, jer 17 mjeseci nije postupio po zakonu i izvršio sudsku presudu kojom je potvrđen nezakonit izbor u akademsko zvanje na Biotehničkom fakultetu.

U dopisu UO, iz CGO poručuju da je Nikolić nepostupajući po pravosnažnoj sudskoj presudi „prekršio odredbe Statuta UCG,... jer je nestručno ili nesavjesno vršio svoju funkciju, nije izvršio zadatke predviđene zakonom i Statutom odnosno izvršio ih je protivno njima prekoračivši svoja ovlašćenja i nanoseći štetu UCG, a tim svojim ponašanjem je povrijedio i ugled funkcije koju vrši“.

Iz Rektorata UCG „Vijestima“ je odgovoreno da su za sudsku presudu saznali prije nekoliko dana, te da „shodno važećoj pravnoj regulativi nevladine organizacije nijesu nadležne za podnošenje zahtjeva za razrješenje rektora“. „Pri tome treba imati u vidu da se autonomija Univerziteta Crne Gore garantuje Ustavom Crne Gore, Zakonom o visokom obrazovanju i međunarodnim propisima, pa samim tim učestvovanje u postupku za izbor i razrješenje rektora, nijesu u nadležnosti nevladinih organizacija“, poručuju iz Rektorata. Sjednica Upravnog odbora, prema informacijama “Vijesti”, zakazana je za 27. januar.

Rektor Nikolić
Rektor Nikolićfoto: Savo Prelević

U zvanje izabrana i godinama radi kandidatkinja koja nije ispunjavala uslove

U zahtjevu za razrješenje rektora Nikolića, iz CGO navode da je presudom usvojen tužbeni zahtjev Dušana Bugarina, koji je pet godina bio honorarno angažovan kao asistent i dvije godine kao predavač na Biotehničkom fakultetu i Farmaceutskom fakultetu UCG.

Bugarin je tužio UCG zbog nezakonitog odlučivanja o izboru u akademsko zvanje kandidatkinje Gordane Šebek za predmete Biohemija biljaka, Biohemija životinja i Filozofija biljaka na Biotehničkom fakultetu i u dugom i iscrpnom postupku pred cnogorskim pravosuđem dobio presudu u svoju korist.

„Preciznije, sud je odlukom obavezao UCG da u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude izvrši ponovni izbor između prijavljenih kandidata po konkursu od 21.06.2014, a kako je sud poništio odluku kojom je Šebek izabrana ostalo je da se izabere neko od drugih kandidata koji su se prijavili tom prilikom na konkurs i koji su ispunjavali uslove. Rektor je dužan da poštuje zakonske propise i pravosnažne sudske presude. U ovom konkretnom slučaju to nije učinjeno već 17 mjeseci od njene izvršnosti, jer nije poništio odluku UCG br.08-1435/1 od 28.05.2015. godine o izboru kandidata po konkursu od 21.06.2014. godine za izbor u zvanje na Biotehničkom fakultetu kako je to sud eksplicitno naložio“, navodi se u zahtjevu CGO.

Iz te NVO naglašavaju da je poništenom odlukom Gordana Šebek na nezakonit način, odnosno ne ispunjavajući kriterijume za izbor u zvanje, izabrana za predmete iz konkursa, a da je drugi kandidat, Dušan Bugarin, ispunjavao sve predviđene zakonske uslove.

„Takođe, važno je napomenuti da Gordana Šebek radi nezakonito na tri predmeta od kada je navedena presuda postala izvršna, a to je od 01.08.2019, kada je i morao prestati njen dalji angažman na ovim predmetima shodno izvršnosti pravosnažne presude. Ove radnje su dovele do toga da je u proteklih 17 mjeseci nastupila neosnovana dobit Gordane Šebek, a na štetu Dušana Bugarina, koji je uz Šebek bio jedini kandidat za izbor u zvanje na konkursu za navedene predmete“, stoji u zahjetvu.

Iz CGO podsjećaju i da je presudom utvrđeno da Šebek nije ispunjavala uslove u dijelu objavljivanja radova iz oblasti biohemije za koju se bira u međunarodnim časopisima sa SCI liste i da nije imala odbranjenu doktorsku disertaciju iz odgovarajuće naučne oblasti (biohemija):„A to je automatski moralo eliminisati iz izbora u zvanje profesora. Ovdje otvara pitanje i štete nastale do izvršnosti presude, odnosno do avgusta 2019. godine. Umjesto da zapošljavanje na UCG pored opštih uslova prati kompetentnost kadra po predmetnom konkursu iz uske specijalističke oblasti za koju se neko bira, a koja je u ovom slučaju i deficitarna, pokazalo se da su prevagnuli neki drugi interesi a koji su na štetu UCG kao institucije“.

Rektorat: Nedavno smo saznali i preduzeli sve mjere, pokrenut i disciplinski postupak

Iz Rektorata, pak, tvrde da je uprava UCG o sudskoj odluci obaviještena tek prošle sedmice, i to nakon što je Bugarin uputio dopis Senatu ustanove.

„Nakon tog obavještenja, rektor je zakazao sjednicu Senata UCG koja je održana 21. januara. Senat je donio odluku da se izvrši ponovni izbor između prijavljenih kandidata po konkursu objavljenom iz 2014, tako da Biotehnički fakultet prvo predloži novu recenzentsku komisiju, nakon čega će se sprovesti procedura prema pravilima i mjerilima koja su tada važila. Zbog evidentnog administrativnog propusta rektor je pokrenuo disciplinski postupak protiv odgovornih lica u Rektoratu UCG“, kazali su „Vijestima“ iz Rektorata.

Podsjetili su da se radi o predmetu iz prethodnog vremena, kada je tadašnji saziv Senata, odlučujući po konkursu, onio odluku 28. maja 2015, kojom je Gordana Šebek, kao jedan od kandidata, izabrana u zvanje vanredni profesor.

„Po navedenoj odluci je vođen sudski postupak od strane Dušana Bugarina, koji je bio drugi prijavljeni kandidat na konkursu, a koji nije izabran u akademsko zvanje. Osnovni sud u Podgorici je donio presudu, kojom je poništio odluku Senata o izboru kandidata i obavezao UCG da izvrši ponovni izbor između prijavljenih kandidata...”, precizirali su iz Rektorata UCG. Tvrde i da štete po UCG nije bilo:

„Kako se od dana donošenja odluke Senata iz 2015. o izboru u zvanje Gordane Šebek vodio sudski postupak, pa nije bilo izvjesno da Ii će presuda suda biti poništena i odluka Senata ostati na pravnoj snazi, materijalna šteta po UCG nije pričinjena jer na tom radnom mjestu mora biti neko angažovan bilo to da je Šebek ili neko dugo lice“, zaključuje iz Rektorata.

Diskriminacija prilikom zapošljavanja na UCG

U Centru za građansko obrazovanje su zabrinuti „zbog činjenice da su organi UCG doveli u pitanje i autonomiju UCG jer nisu raspravljali o kvalitetu i izboru u zvanje u konkretnom slučaju“.

„Već je ključni dio obrazloženja sada već pravnosnažno sudski utvrđenog nezakonitog izbora Gordane Šebek bio njen gubitak radnog mjesta eventualnim neizborom. U konkretnom slučaju je njen protivkandidat Dušan Bugarin izgubio posao, a što ukazuje i na činjenicu da nadležni na UCG i kad sebe legitimišu kao socijalnu, a ne autonomnu akademsku ustanovu (što je vrlo sporno!) postupaju selektivno čime sami urušavaju autonomiju svog djelovanja zarad nekih drugih partikularnih interesa“, poručuju iz CGO. Iz te nevladine organizacihe ističu i da nepoštovanje pravosnažne presude suda ne može biti tolerisano.

„A to je jedan od brojnih primjera lošeg upravljanja na UCG, a u ovom slučaju i evidentan primjer selektivnog i diskriminatornog postupanja u zapošljavanju odnosno izbora u zvanje. Na ovaj način se krši temeljni princip autonomne akademske ustanove - da samo znanje donosi zvanje - i za to nesporno punu odgovornost mora podnijeti upravo rektor UCG“, zaključili su iz CGO.