REAGOVANJE

Bošnjačko vijeće: Neosnovani i tendenciozni navodi

Iz Bošnjačkog vijeća su kazali da su ispoštovali sve procedure koje su utvrđene Zakonom o manjinskim pravima i slobodama i Pravilima za izbor članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, a odnose se na izbor članova savjeta manjinskih naroda

2421 pregleda 77 reakcija 3 komentar(a)

Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori reagovalo je povodom poziva više od 40 građana ministru pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimiru Leposaviću i zaštitniku ljudskih prava i sloboda Siniši Bjekoviću, za pokretanje postupka za izmjene Zakona o ljudskim pravima i slobodama, te odlaganje započetih procedura oko izbora novih savjeta manjinskih naroda.

Reagovanje prenosimo integralno:

"U želji da demantujemo navode Šerba Rastodera vezane za rad i funkcionisanje Vijeća, i raspisivanje izbora pojasnićemo nekoliko detalja.

Bošnjačko vijeće je ispoštovalo sve procedure koje su utvrđene Zakonom o manjinskim pravima i slobodama i Pravilima za izbor članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, a odnose se na izbor članova savjeta manjinskih naroda. Prije nego se osvrnemo detaljno na proceduru raspisivanja i sprovođenja izbora za novi saziv Vijeća, podsjetićemo javnost na nekoliko činjenica.

Bošnjačko vijeće je u prethodnom mandatu osnovalo Bošnjačku biblioteku, prvu u Crnoj Gori, godinama unazad dodjeljivane su stipendije bošnjačkim studentima, obilježavani su nacionalni blagdani na visokom nivou organizacije i posjećenosti. Podržali smo rad brojnih bošnjačkih stvaraoca iz svih oblasti koji će se ovom prilikom prepoznati. Da je vijeće nadstranačka organizacija govori u prilog i činjenica da su svi zainteresovani Bošnjaci bili uključeni u rad Vijeća, kroz odbore i učešće na okruglim stolovima i seminarima koje smo organizovali. Poseban senzibilitet Vijeće je pokazalo prema osobama sa invaliditetom, koje su u ovoj instituciji dobile šansu da pokažu svoje znanje i sposobnosti. Da ne nabrajamo dalje, o radu vijeća u prethodnom periodu govore rezultati koji su mjerljivi za svakog dobronamjernog posmatrača i učesnika u procesu.

Što se tiče “bankomata” prije iznošenja ovako teških optužbi gospodin Rastoder je trebao da se informiše o važećoj legislativi kojom je regulisana ova oblast. Tako bi znao da savjeti od osnivanja podnose finansijske izvještaje resornom ministarstvu, Skupštini Crne Gore, a unazad 3 godine i izvještaj nezavisnog revizora takođe pomenutim institucijama sistema, dok uporedo sa svim resorno ministarstvo sprovodi reviziju izvještaja. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama ("Službeni list Crne Gore", br. 031/17 od 12.05.2017) savjetima manjinskih naroda je onemogućen pristup apliciranja za sredstva u državnim fondovima, između ostalog Fondu za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore. Tu mogućnost prema važećem Zakonu o manjinskim pravima i slobodama, imaju samo NVO i pojedinci. Iz ovog razloga neutemeljeni i zlonamjerni su navodi profesora Rastodera da ”je jedini smisao Vijeća da uzima grantove kod Fonda za manjine.“

Kada je u pitanju inicijativa za izmjene pravila o izboru savjeta, kao takva je legitimna, ima prostora za unaprijeđenje i procedure i načina funkcionisanja o čemu se raspravljalo i na sjednicama Vijeća.

Radi šire javnosti , kako bi imali istinitu sliku o sprovođenju izbora u Vijeću, pojasnićemo procedure i slijed koraka u sprovođenju izborne procedure Izborne komisije.

Na sjednici Bošnjačkog vijeća, koja je održana u Rožajama 14.11.2020.godine, donijeta je odluka o skraćenju mandata III sazivu i raspisivanju izbora za IV saziv Vijeća. Na pomenutoj sjednici je imenovana izborna komisiija, čiji je zadatak da u skladu sa važećim propisima sprovede izbore za članove IV saziva Bošnjačkog vijeća.

Prvi korak, kojim otpočinje proces za izbor članova novog saziva manjinskih savjeta, je upućivanje poziva funkcionerima za prihvatanje članstva.

Članom 4 Pravila za izbore članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice je regulisano: “ Savjeti su dužni da najmanje 45 dana prije isteka mandata savjeta, upute poziv pripadnicima manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice koji se nalaze na funkcijama iz člana 33 stav 5 Zakona o manjinskim pravima i slobodama, radi davanja izjave o prihvatanju članstva u savjetu”. Obzirom da je Bošnjačko vijeće donijelo odluku o skraćenju mandata i odluku o raspisivanju vandrednih izbora, nije postojala mogućnost da se poziv uputi minimum 45 dana prije isteka mandata. Poslije konsultacija sa resornim ministarstvom, odlučeno je da se poziv za prihvatanje članstva uputi funkcionerima i da im se da rok od 45 dana da odgovore na poziv. Poziv je upućen 21.11.2020.godine, a krajnji rok za odgovor na poziv za prihvatanje članstva je bio 04.01.2021. godine.

Članom 6 stav prvi Pravila za izbore članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice je regulisano : ”Poziv za prijavljivanje pripadnika manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice za učešće na elektorskoj skupštini za izbor članova savjeta, savjet objavljuje u medijima.” Bošnjačko vijeće je 05.01.2021. godine uputilo poziv za prijavljivanje za učešće na elektorskoj skupštini. Poziv je objavljen u medijima ( dnevni list Vijesti, televizija Rožaje, sajt i stranice Vijeća). Kandidatima za elektore je dat rok od mjesec dana da prikupe potpise podrške i iste dostave na adresu Vijeća. Poređenja radi, kandidati za elektore u prošlom sazivu su imali rok od tri sedmice da prikupe potpise, a poziv za učešće na elektorskoj skupštini je uputilo Ministartvo za ljudska i manjinska prava. Vijeće je, cijeneći trenutnu situaciju sa Korona virusom, ostavilo duži rok od roka koji je dalo ministartvo. Da ne bi došlo do zabune, Ministartvo za ljudska i manjinska prava je u junu 2017. godine uputilo poziv za učešće na elektorskoj skupštini jer su tada važila Pravilima za izbor članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice („Službeni list Crne Gore”, broj 012/13) po kojima je ovo bilo u nadležnosti resornog ministartva . Stupanjem na snagu novih Pravila za izbore članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice ( Službeni list Crne Gore, broj 58/2017" od 22.09.2017), objavljivanje poziva za učešće na elektorskoj skupštini je prešlo u nadležnost savjeta manjinskih naroda.

Gospodin Rastoder je u svojoj izjavi rekao sledeće, citiramo: “Sazivanje elektorske skupštine treba oglasiti 45 dana ranije” što je potpuni nonsens i sa regulativom i sa aktuelnom situacijom- elektorska skupština još uvijek nije sazvana, objavljen je poziv za učešće na elektorskoj skupštini.

Član 11 Pravila za izbore članova savjeta manjinskog naroda glasi : “ Izborna komisija će u roku od 10 dana od dana utvrđivanja spiska elektora, odlukom o sazivanju elektorske skupštine odrediti datum i mjesto održavanja te skupštine.

Rok za održavanje elektorske skupštine ne može biti kraći od 15 dana niti duži od 45 dana od dana donošenja odluke iz stava 1 ovog člana. “

Izborna komisija tek treba da donese odluku o održavanju elektorske skupštine. Poštujući prethodno citirani član elektorsku skupštinu ćemo zakazati nakon utvrđivanja konačnog spiska elektora.

Imajući u vidu sve prethodno navedeno nije teško zaključiti da su navodi uvaženog akademika u najmanju ruku neosnovani i tendenciozni, a u razloge za to nećemo ulaziti. Uvaženom prof.dr Šerbu Rastoderu, prvom predsjedniku Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, želimo dobro zdravlje, dug život i sreću u budućem radu, te da se suštinski posveti radu Vijeća kroz neposredno učešće na izborima, i legitimnim promjenama na sveopšte zadovoljstvo svih Bošnjaka", zaključuje se u reagovanju Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori.

Preporučujemo za Vas