Upozorenje Državne revizorske institicije

Lažni državni revizori šetaju državnim institucijama i traže dokumentaciju

Državni organi moraju tražiti od osoba koje se predstavljaju kao državni revizori da imaju punomoćje DRI za taj posao

33227 pregleda 115 reakcija 20 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Državna revizorska institicija (DRI) upozorila je sve državne organe da osobe koje se predstavljaju kao državni revizori i koje traže određene podatke legitimišu, odnosno da im traže pisano punomoćje koje je potpisano i ovjereno od strane DRI i za slučaj da ta osoba ne posjeduje punomoćje o tome obavjeste vrhovnu reviziju.

Ovo upozorenje je došlo nakon što je DRI došla do informacija da se pojedinci lažno predstavljaju i traže dokumentaciju od pojedinih državnih institucija.

"DRI obavještava javnost, subjekte revizije i medije da je nakon prijave određenog broja državnih organa i institucija (Univerzitet, Fond zdravstva ...) da se određeni broj osoba, koja nijesu izabrana u zvanje državni revizor u DRI u skladu sa zakonom, legitimiše kao državni revizor i zahtjeva dokumentaciju radi sprovodjenja postupaka revizije i da potpisuje zapisnike i vrši druge radnje sa potpisom državnog revizora. Članom 45 Zakona o DRI propisano je da poslove revizije obavlja državni revizor koji zasniva radni odnos na osnovu javnog oglašavanja isključivo u DRI. Stavom 3 istog člana zakona propisano je da za državnog revizora može biti izabrana osobaa koje, pored opštih uslova utvrđenih zakonom, ispunjava i sljedeće uslove- ima visoku stručnu spremu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen ispit za državnog revizora. Osobe koje su položile državni revizorski ispit, a nijesu svojstvo državnog revizora stekla shodno članu 45 Zakona o DRI nemaju pravo vršiti bilo koju radnju iz nadležnosti DRI, niti se potpisivati kao državni revizori, posebno ne na bazi zaključenih komercijalnih ugovora za pružanje usluga trećim licima. U vezi sa istim svi subjekti revizije dužni su da zatraže od lica koja se legitimišu kao državni revizori pisano punomoćje koje je potpisano i ovjereno od strane DRI i za slučaj da lice ne posjeduje isto da o tome obavjeste DRI", navodi se u upozorenju ove institucije.