Katnić ispituje odnose Opštine Tivat i Arsenala

Specijalno državno tužilaštvo istražuje moguće bespravno raspolaganje imovinom Opštine od rukovodstva fudbalskog kluba, sklapanje štetnih ugovora, kao i moguće nezakonito finansiranje iz budžeta Opštine

12318 pregleda 13 komentar(a)
Pomoćni teren FK "Arsenal", Foto: Opština
Pomoćni teren FK "Arsenal", Foto: Opština

Specijalno državno tužilaštvo istražuje potencijalne malverzacije u vezi sa imovinom Opštine Tivat koju je koristio Fudbalski klub Arsenal, kao i načinom na koji je klub poslovao novcem lokalne uprave Tivta, u vijeme dok su na čelu “Arsenala” bili bivši potpredsjednik Opštine i gradonačelnik Tivta Siniša Kusovac (DPS) i toj partiji bliski tivatski biznismen Rado Gago Arsić.

To je odgovoreno “Vijestima” iz SDT-a na pitanje da li su i šta do sada preduzeli u vezi sa medijskim objavama o nalazima interne revizije Opštine koja je provjeravala poslovanje FK Arsenal za 2018-2020. godinu, a u vezi sa moguće bespravnim raspolaganjem imovinom Opštine od strane rukovodstva fudbalskog kluba, eventualnim sklapanjem štetnih ugovora o izdavanju te opštinske imovine sa trećim licem, te u vezi sa mogućim nezakonitim finansiranjem kluba iz budžeta Opštine, mimo za tu svrhu, odlukom budžetu, predviđenih sredstva.

"Obavještavam Vas da su u Specijalnom državnom tužilaštvu formirani spisi predmeta, a u odnosu na događaj koji pominjete - nalaz interne rezivije Opštine Tivat u vezi sa poslovanjem FK Arsenal. U tom predmetu u toku je prikupljanje potrebnih obavještenja koje je traženo od Uprave policije i Specijalnog policijskog odjeljenja", kazala je "Vijestima" portparolka SDT-a, specijalna tužiteljka Sanja Jovićević.

Interna revizija konstatovala je ranije da nijesu uspostavljene adekvatne kontrole u sistemu upravljanja FK Arsenal, kao ni u postupku raspodjele sredstava za sport koji je vršila bivša administracija smijenjenog gradonačenika Kusovca. Interna revizija je u novembru pregledala finansijske knjige Arsenala, ali i arhivu tadašnjeg Sekretarija za mlade, sport i socijalna pitanja na čijem je čelu bila Darka Ognjanović (DPS).

Na čelu FK Arsenal nedavno je došlo do smjene jer je u fotelju predsjednika Upravnog odbora sjeo Krsto Bošković (SDP), bivši potpredsjednik Opštine i nekadašnji predsjednik tivatskog parlamenta. Bošković je na tom mjestu zamijenio biznismena Rada Arsića koji je nedavno podnio ostavku na mjesto predsjednika UO, a na kojem je Arsić bio od oktobra 2018.

O poslovanju FK Arsenal i kako se prema tom klubu odnosila administracija Kusovca, bilo je riječi i na sjednici lokalnog parlamenta sredinom decembra. Odbornici vladajuće građanske liste Narod pobjeđuje tada su, pored ostalog, prvi put javnosti saopštili da je FK Arsenal u protekle dvije godine, dobijao novac iz gradske kase i mimo budžetskih sredstva određenih za finansiranje sporta i da je bio u povlašćenom položaju u odnosu na sve ostale sportske klubove u Tivtu. Kako se čulo, Arsenal je od kraja 2017. do danas, umjesto budžetom predviđenih ukupno 325 hiljada eura, dobio čak 444 hiljade eura, od čega čak 138 hiljada iz tekuće budžetske rezerve, ali uprkos tome klub je sredinom decembra imao neizmirena dugovanja u iznosu od 108.525 eura.

"Na osnovu sagledanog stanja, interna revizija Opštine donosi mišljenje da nijesu uspostavljene adekvatne kontrole u sistemu upravljanja FK Arsenal, kao ni u postupku raspodjele sredstava za sport. Smatramo da klub ne upravlja rizikom likvidnosti i isti je doveden u stanje da su neizmirene obaveze duplo veće od iznosa budžeta odobrenog za 2018. godinu. Takođe smo mišljenja da je potrebno sazvati vanrednu Skupštinu i donijeti odluku o daljem načinu funkcionisanja kluba i strateškim ciljevima, uz obavezu donošenja osnivačkog akta na nekoj od narednih sjendica Skupštine opštine", piše u mišljenju u nacrtu izvještaja o internoj reviziji, u koji su "Vijesti" imale uvid.

Interna revizija je ušla u FK Arsenal na osnovu zahtjeva novog gradonačelnika Željka Komnenovića 30. oktobra. Reviziju su obavile rukovodilac Službe za internu reviziju Jela Mrdak i mlađi unutrašnji revizor Sunčica Krivokapić, a one su u tom postupku našle niz manjkavosti, počev od toga da ne postoji čak ni akt Opštine o osnivanju sportske organizacije FK Arsenal u skladu sa članom 50 Zakona o sportu, da takav akt nikada nije usvojio lokalni parlament, već se registracija Arsenala obavljala na osnovu nekakve izjave koju je jula 2014. potpisao tadašnji gradonačelnik Ivan Novosel (DPS). Ona se ne može smatrati osnivačkim aktom jer je Arsenal amaterski klub iz kojeg formalno pravno stoji udruženje građana koji se sportom namjeravaju baviti kao neprofitnom djelatnošću.

Pored ostaloga, piše u izvještaju, iz Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja revizorke nisu dobile svu traženu dokumnetaciju jer je "sekretarka (Darka Ognjanović - prim. aut.) zabranila samostalnom savjetniku za sport u tom sekretarijatu da daje dokumentaciju reviziji i informacije".

"To nas ne iznenađuje jer ista ni ranije na izvještaj o reviziji raspodjele sredstava za sport nije odgovarala o realizaciji datih preporuka, zbog čega ima odgovornost", piše u izvještaju.

Ognjanovićeva je u međuvremenu, razriješena dužnosti sekretarke za sport jer je taj organ ukinut novim odlukom o internoj organizaciji lokalne uprave u Tivtu. Revizija je konstatovala da Skupština FK u periodu od početka 2018. do sada nije usvajala programe rada kluba i finansijske izveštaje, koje joj je po Statutu, trebalo na usvajanje da podnese UO na čijem je čelu tada bio Arsić.

Po Statutu, predsjednik UO za svoj rad odgovara Skupštini kluba. Revizija je te programe i izvještaje, nepotpisane od Arsića, dobila od knjigovodstvene agencije koja je vodila poslovne knjige kluba. Na čelu Skupštine FK od oktobra 2018. je policajac Duško Obradović koji je istovremeno angažovan i kao tehnički direktor kluba, po ugovoru o djelu, za mjesečnu nadoknadu od 300 eura. Revizija je konstatovala da ovakav angažman Obradovića na te dvije funkcije nije bio legalan jer je riječ o nespojivim dužnostima.

Revizija je konstatvala da Skupština na čijem je čelu Obradović nije donosila ni odluke o visini naknada predsjednika i članova organa kluba, ali uprkos tome je UO Arsenala sa Arsićem na čelu dijelio novac ljudima koje je on angažovao na raznim funkcijama u klubu. U 2018. i 2019. na platnom spisku je bilo troje ljudi koji su tada dobili ukupno 7.800 eura (2018), odnosno 9.150 eura (2019).

U 2020. godini na platnom spisku u upravi Arsenala je čak šest ljudi i za njihova primanja će se potrošiti čak 17.600 eura. Obradović koji ove godine od Arsenala dobija ukupno 3.600 eura kao tehnički durektor po ugovoru o djelu koji je sklopio sa predsjednikom UO Arsićem, istovremeno kao predsjednik Skupštine kluba trebalo je da kontroliše rad Arsića kao predsjednika UO, što je revizija ocijenila neprihvatljivim konfliktom interesa.

Istovremeno, revizija je konstatovala da je predsjesnik UO Arsić po sopstvenom nahođenju određivao naknade sekretaru, tehničkom sekretaru i ostalom kadru u klubu, i da je to činio bez odluke Skupštine kluba kakvu zahtijeva Statut.

Revizori su utvrdili i da je 1. februara 2019. uprava Arsenala sklopila novi ugovor za pružanje knjigovodstvenih usluga po sedam puta većoj mjesečnoj cijeni u odnosu na onu koju je Arsenal istoj toj firmi plaćao godinama ranije. Nova cijena koju FK plaća firmi „Knjigovodstvene usluge doo“ Tivat, iznosi 350 eura mjesečno, a ranije su te usluge u peridu 2014-2016. plaćane samo po 50 eura mjesečno. Istovremeno, u finansijskom planu kluba je trošak za knjigovodstvo prikazan samo u iznosu od 100 eura mjesečno.

"Nije jasno zašto je prikazan netačan iznos. Skrećemo pažnju da je trošak knjigovodstvenih usluga posrastao u 2019-2020. sa 600 na 4.200 eura godišnje...", piše u nalazu revizora.

Revizori su konstatovali da izdvajanja iz budžeta Opštine za Arsenal rapidno rastu od 2018. kada na čelo Arsenala dolazi Arsić, a u fotelju gradonačenika sjeda Kusovac praćen podrškom sekretarke za sport Ognjanovićeve. Sa 57,5 hiljada eura koliko je Arsenal dobio iz gradske kase u 2017, uplate iz budžeta Opštine na račun FK u 2018. rastu na čak 118.550 eura, dok je plan bio da im se isplati samo 47,5 hiljada eura. Te godine je Arsenalu čak 60 hiljada eura uplaćeno iz tekuće budžetske rezerve. Novac iz budžetske rezerve dodjeljivan je samo na osnovu odluke Kusovca kao predsjednika Opštine, sa naznakom da će se on odbiti naredne godine od redovnih sredstava koje je Arsenal trebalo da dobije iz gradske kase.

Međutim, prema nalazu revizora, Arsenal i naredne, 2019. dobija znatno više novca u odnosu na plan budžeta Opštine gdje je bilo predviđeno da im se uplati 103.000 eura, a dobili su čak 162,1 hiljadu eura od čega opet još 57,1 hiljadu iz tekuće budžetske rezerve. Planom budžeta Opštine za 2020. za Arsenal je bilo predviđeno izdvajanje od ukupno 120.000 eura, a do sada su dobili 106.000 eura, od čega opet do odlaska Kusovca sa mjesta gradonačelnika, 21.000 eura iz tekuće budšetske rezerve. Revizori su konstatovali da je Kusovac Arsenalu davao opštinski novac i prije i mimo redovnih raspodjela te vrste budžetskih sredstava namijenjenih sportu, na osnovu nekompletne dokumentacije, bez detaljnih obrazloženja zašto se novac daje i bez mišljenja nadležnog sekretarijata.

Revizija je konsatovala da se ne slažu podaci o broju upisane djece u Arsenalovu školu fudbala sa podacima o prihodina kluba od članarine koju djeca za to plaćaju, te da su obaveze kluba prema sportskom direktoru po tom osnovu, trenutno 19.000 eura. Zanimljivo, prethodno je sa Antošom Golubom koji obavlja dužnost sportskog direktora Arsenala, potpisan ugovor da on, mimo redovne plate od 800 eura mjesečno, dobija još čak 1.400 eura mjesečno od članarine najmanje 70 djece koje je on dužan obezbijediti za školu fudbala. Po tome, sportski direktor je u svoj džep pokupio najveći dio zvanično ostvarenih prihoda kluba od članarine koji su po podacima knjigovođstva u FK Arsenal 2018. iznosili 16.905, naredne godine 18.565, a do početka novembra u 2020. su bili 11.190 eura.

"Obaveza prema sportskom direktoru (1.400 eura od prihoda od članarine mjesečno - prim. aut.) nije prikazivana kao planirani trošak u finansijskom planu koji je sastavni dio ugovora o sufinansiranju kluba. Takođe, nije definisano ko plaća poreske obaveze po osnovu ove isplate. Obaveze po ovom osnovu su 19.000 eura do 31.12.2020. prema izvještaju koji nam je dostavljen od kluba", konstatovali su revizori.

Utvrđeno je i da FK Arsenal već dvije godine nema nikakve prihode od sponzorstava ili donacija, da je veb sajt kluba održavala firma povezana sa licem zaposlenim u Sekretarijatu za sport koji je ujedno, bio i predsjednik Komisije za raspodjelu budžetskih sredstva sportskim klubovima, te da sada već bivša uprava Arsenala gradonačelniku Komnenoviću nije prijavila da klub, pored ostaloga, duguje 27,5 hiljada eura za struju, odnosno 19 hiljada eura sportskom direktoru Golubu po osnovu ugovora za školu fudbala. Konsatovano je da Arsenal duguje 45,7 hiljada eura na ime plata i honorara, odnosno da ima i nešto preko 14 hiljada eura neplaćenih dugova dobavljačima i pružaocima usluga.

Kusovac juče, kao ni ranije, nije odgovarao na ponudu za komentar, a Arsiću je ranije ponuđeno da iznese svoj dio priče vezan za nalaze revizije, što je on odbio.

Nezakonito izdata i imovina Opštine

Revizija je konstatovala da je UO Arsenala na čijem je čelu u tom momentu bio Kusovac, nezakonito izdavala imovinu Opštine - ogradni zid oko fudbalskog stadiona u gradskom parku.

Utvrđeno je da Kusovac nedugo prije dolaska Arsića na čelo kluba, jednostrano raskinuo saradnju FK sa Porto Montenegrom koji je, u zamjenu za brendiranje ogradnog zida oko stadiona svojim bojama i bez ispisivanja logoa te firme ili postavljanja bilo kakvih reklama na zidu koji je u kontakt zoni naselja Porto Montenegro, mjesečno klubu uplaćivao čak 12.000 eura. UO Arsenala je međutim, kako su utvrdili revizori, već 15. juna 2018. sklopio ugovor sa firmom Mediativa iz Tivta kojoj je dao u zakup ogradni zid gradskog stadiona za postavljenje reklamnih panoa na period od jedne godine i to po cijeni koja je 36 puta manja od one koju je klubu plaćao Porto Montenegro.

"Cijena zakupa za usluge koje su predmet ovog ugovora iznosi 333 eura na mjesečnom nivou, sa PDV-om. Nakon isteka ugovora o zakupu “Mediativa” se 18.5.2020. obratila FK “Arsenal” dopisom u kojem je navedeno da odustaje od daljeg korišćenja zakupljenog prostora na kojem su postavjeni reklamni panoi, u kojem je navedena i specifikacija radova koji nisu ugovoreni, u iznosu od 11.560 eura. Zatim predsjednik UO FK Arsenal (Rado Arsić - prim. aut.) 24.7.2020. donosi odluku kojom se prihvata akt i specifikacija. Sve ovo se navodi u obrazloženju odluke predsjednika UO kluba koja nije u skladu sa ugovorom ni po osnovu cijene mjesečno, ni radova izvedenih, ni datumski", piše u nalazu interne revizije.

Oni napominju i da "ne postoji zapisnik o izvršenim radovima ni primopredaja radova zakupca“, kao i da im nije dostavljen "izvještaj o ostvarenim prihodimma kluba po ovom osnovu za period od jula 2018. do jula 2020.godine." FK Arsenal nije imao pravni osnov da sklapa ugovor o izdavanju zida jer nije imao saglasnost Opštine", zaključili su revizori. Firma Mediativa je u većinskom vlasništvu Gordane Glavočić, sestre Rada Arsića, a Glavočićeva je i izvršna direktorica te kompanije.