utvrdili da ispunjava zakonske uslove

Hotu dodijeljen status zviždača u “Čistoći”

Agencija za sprečavanje korupcije po hitnom postupku odgovorila na zahtjev zaposlenog u podgoričkom komunalnom preduzeću

17499 pregleda 6 komentar(a)
Direktorica ASK Jelena Perović, Foto: SAVO PRELEVIC
Direktorica ASK Jelena Perović, Foto: SAVO PRELEVIC

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) dodijelila je Denisu Hotu iz Podgorice status zviždača, a poslodavcu, preduzeću “Čistoća” dala preporuku da omogući da se Hot rasporedi na radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi, radnim sposobnostima, znanju i iskustvu.

“Na osnovu dostavljenih informacija, stepena ugrožavanja i posljedica koje mogu nastupiti zbog ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije u ‘Čistoći’ d.o.o. Podgorica i činjenice da po zviždača postoji mogućnosti nastanka štete zbog prethodno podnijetih prijava nadležnim institucijama, utvrđeno je da podnosilac ispunjava zakonske uslove za zaštitu zviždača”, navodi se, pored ostalog, u mišljenju u koje su “Vijesti” imale uvid.

Hot se, kako se navodi, Agenciji obratio 20. maja. On je u zahtjevu za zaštitu naveo da štetu trpi 18 mjeseci u kontinuitetu, počev od 22. novembra 2019, kada je dobio otkaz, pa do dobijanja obavještenja o prestanku potebe za radom od 11. maja 2021.

“Vijesti” su ranije pisale da je Hot bio zaposlen u “Čistoći”, a da je po dobijanju otkaza 2019, sud u martu ove godine presudio u njegovu korist. Hot je vraćen na posao 11. maja, ali je raspoređen na drugo, već popunjeno radno mjesto. Istog dana kad je došao na posao, uručeno mu je obavještenje o prestanku potrebe za njegovim radnim angažmanom i rješenje o godišnjem odmoru.

Hot je, kako se navodi u obrazloženju Agencije, i Agenciji podnosio prijave protiv poslodavca “Čistoćaa” d.o.o. Podgorica, a u decembru 2020. godine, podnio je krivične prijave i Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

“Postupajući po zahtjevu Denisa Hota iz Podgorice, Agencija je u skladu sa odredbom člana 62 Zakona o sprečavanju korupcije, po hitnom postupku izvršila istinitosti navoda iz zahtjeva za zaštitu na osnovu dostavljene dokumentacije, za koju je ocijenila da potkrepljuje navode iz zahtjeva te da se na osnovu nje može utvrditi postojanje mogućnosti nastajanja štete po zviždača”, piše u obrazloženju.

Dodaje se i da je na osnovu sprovedenog postupka utvrđeno da je 23. aprila 2021. Osnovni sud u Podgorici donio rješenje kojim je odbio prigovor “Čistoće” na presudu tog suda da se Denis Hot vrati na posao, na neodređeno vrijeme i da se rasporedi na radno mjesto koje odgovara njegovim radnim sposobnostima i stručnoj spremi.

“Nakon ovoga, poslodavac ‘Čistoća’ d.o.o. Podgorica radi postupanja po pravosnažnoj presudi Osnovnog suda u Podgorici od 12. 10. 2020. dostavlja ponudu Denisu Hotu 5. 5. 2021. za zaključenje Aneksa I Ugovora o radu, koju imenovani prihvata 10. 5. 2021. a zatim istog dana zaključuju Aneks I Ugovora o radu od 18. 10. 2019. Iz dostavljenog Aneksa kontastuje se da se zaposlenom Denisu Hot iz Podgorice, VII-1 nivo kvalifikacije - dip. mašinski inženjer, radni odnos na određeno transorfmiše u radni odnos na neodređeno vrijeme i da se raspoređuje na radno mjesto samostalni referent eksploatacije vozila i mehanizacije... Dana 11. 5. 2021. poslodavac zaposlenom Denisu Hot upućuje obavještenje o prestanku potrebe za radom iz razloga što je radno mjesto koje mu je ponuđeno i na koje je raspoređen Aneksom I već popunjeno, odnosno poslodavac navodi da je tu raspoređen P. M. od dana 1. 2. 2018”, piše u obrazloženju i dodaje se i da je Hot istog dana kad je dobio rješenje o prestanku rada, dobio i rješenje o korišćenju godišnjeg odmora u trajanju od 12 dana, koji je u obavezi da iskoristi.

U Agenciji su konstatovali da je Hot u prethodnom periodu podnio više prijava protiv poslodavca, i to u posljednje vrijeme u periodu od 29. 10. 2020. do 20. 5. 2021.

“Takođe, na osnovu dostavljene dokumentacije, konstatuje se da je podnosio i krivične prijave nadležnom tužilaštvu u periodu od decembra 2020. do marta ove godine, kao i inicijative za vršenje inspekcijskog nadzora Upravi za inspekcijske poslove”, piše u obrazloženju rješenja kojim se Hotu dodjeljuje status zviždača.

Pojašnjeno je i da zviždač ima pravo na zaštitu ukoliko mu je zbog podnijete prijave nastala šteta.

“Članom 59 Zakona o sprečavanju korupcije navedeno je da zviždač ima pravo na zaštitu ukoliko mu je nanijeta šteta, odnosno postoji mogućnost nastanka štete zbog podnošenja prijave prijave iz člana 44 istog zakona, što u konkretnom jeste slučaj. Na osnovu navedenog slijedi da se mogućnost nastanka štete - prestanak radnog odnosa, može dovesti u vezu sa prethodnim podnošenjem prijava nadležnim institucijama”, navodi se u rješenju Agencije koje potpisuje direktorica Jelena Perović.

“Čistoća” je u obavezi da u roku od osam dana od prijema mišljenja Agenciji dostavi izvještaj o tome šta su preduzeli u odnosu na preporuku da se omogući da se Hot rasporedi na radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi, radnim sposobnostima, znanju i iskustvu.