revizija poslovanja tužilaštva

Stanković i Katnić isplatili pola miliona bez pravnog osnova

DRI dao negativno mišljenja na rad Tužilaštva u 2020. zbog kršenja brojnih zakona, uredbi i pravilnika

46990 pregleda 361 reakcija 61 komentar(a)
Milivoje Katnić i Ivica Stanković, Foto: BORIS PEJOVIC
Milivoje Katnić i Ivica Stanković, Foto: BORIS PEJOVIC

Tužilaštvo je prošle godine isplatilo 540 hiljada eura u bruto iznosu kao dodatak na zaradu po osnovu dežurstva i pripravnosti bez pravnog osnova za isplatu tog novca, u Specijalnom državnom tužilaštvu isplaćivan je specijalni dodatak osobama koje su bila na trudničkom i drugim vrstama bolovanja, tužilaštvo je plaćalo specijalni dodatak zaposlenima u visini od 45 odsto osnovne zarade, bez umanjenja dodatka po osnovu drugih dodataka na zaradu (pripravnosti, dežurstva ili prekovremenog rada), određena tužilaštva i Sekretarijat tužilačkog savjeta nisu donosili odluke o uvođenju prekovremenog rada.

Uz to, Tužilaštvo je uvećavalo zarade za rad za vrijeme državnih i vjerskih praznika bez donošenja odluka o organizovanju rada u tom periodu, isplatilo je za 13 ugovora o djelu u bruto iznosu 52,072 hiljade eura za poslove koji spadaju u osnovnu djelatnost tužilaštva, za 26 osoba koje su angažovane po ugovoru o dopunskom radu uplaćeno je 32,47 hiljade eura, a ti ugovori su zaključivani sa osobama koje rade u tužilaštvu sa punim radnim vremenom. Uz te ugovore nije priložena dokumentacija koja potvrđuje da je osoba izvršila te usluge.

Ovo je utvrdila Državna revizorska institucija (DRI) u reviziji prošlogodišnjeg poslovanja Tužilaštva koje je dobilo negativno mišljenja na reviziju pravilnosti i uslovno mišljenje na finansijsko poslovanje. Vrhovnim državnim tužilaštvo u periodu na koji se odnosi revizija rukovodio je Ivica Stanković, a Specijalnim državnim tužilaštvom Milivoje Katnić. Negativno mišljenje je dato pošto je utvrđeno da Tužilaštvo nije uskladilo poslovanje sa zakonima o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, budžetu i fiskalnoj odgovornosti, zaradama zaposlenih u javnom sektoru, radu, javnim nabavkama, obligacionim odnosima, državnoj imovini, profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, o porezu na dohodak fizičkih lica. Poslovanje nije usklađeno ni sa brojnim uredbama i pravilnicima.

Kolegijum kojim je rukovodio senator Nikola Kovačević i drugi član, predsjednik Senata DRI Milan Dabović dao je 31 preporuku da se otklone nepravilnosti u poslovanju, a izvještaj će poslati skupštinskom Odboru za politički sistem i pravosuđe.

Uz specijalni dodatak i dodatnih 11.000 eura

Revizijom je utvrđeno da je Tužilaštvo isplatilo 540 hiljada eura na osnovu odluke o uvećanju zarade državnim službenicima i namještenicima za obavljanje određenih poslova, kojom je bila uređena oblast u dijelu isplate naknade za pripravnost i dežurstvo (član 26 a), do 2017. godine, kada je ovaj član ukinuo Ustavni sud. DRI je iz dokumentacije utvrdio da je novac isplaćivan na osnovu podataka o rasporedu dežurstava i pripravnosti, a ne na osnovu ostvarenih časova pripravnosti i dežurstava.

Uvidom u uzorkom odabranu dokumentaciju za obračun zarada utvrđeno je da su određenim osobama, pored specijalnog dodatka od 45% osnovne zarade isplaćivani i drugi dodaci na zaradu (pripravnost ili dežurstvo i/ili prekovremeni rad), koji su u prosjeku iznosili od 10 do 11 hiljada na mjesečnom nivou, iznad specijalnog dodatka na zaradu. O prekovremenom radu odluke nisu donosila osnovna tužilaštva u Baru, Plavu, Cetinju, Podgorici, dok nijedno tužilaštvo, niti sekretarijat Tužilačkog savjeta nisu obavještavali inspektore o radu o uvođenju prekovremenog rada.

Tužilaštvo nije podnosilo u zakonskom roku IOPPD obrasce Poreskoj upravi, u evidencijama malih nabavki nije evidentiralo male nabavke, kao ni jednostavne nabavke koje se odnose na nabavku klima uređaja, kancelarijskog namještaja i ostale kancelarijske opreme i nabavku audio i video opreme, za koju nije prezentirao dokumentaciju o sprovođenju postupka.

DRI je konstatovao da postoje problemi u korodinaciji između Tužilaštva, Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Zaštitnika imovinsko pravnih interesa i Komore Javnih izvršitelja u dijelu dostave obavještenja o pokretanju izvršnog postupka, provjere prilikom plaćanja da li je u međuvremenu obaveza izmirena što nerijetko ima za posledicu duplu naplatu prema advokatima po istom rješenju, prinudnom naplatom i dobrovoljno od strane Tužilaštva. Revizija je pokazala da je Tužilaštvo plaćalo troškova prevoza svjedoka na osnovu naloga tužioca, uz koje nijesu prezentirane prevozne karte ili drugi dokazi na osnovu kojih je ostvarena ta naknada.

Uvidom u putne naloge za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, utvrđeno je da većina putnih naloga nije podnošena u roku po povratku službenika sa službenog putovanja, kao i da većina putnih naloga ne sadrži datum podnošenja naloga.

Nema dokumentacije o računima u komercijalnim bankama

Tužilaštvo revizorima nije dalo dokumentaciju u vezi sa otvaranjrm računa kod poslovnih banaka, osim za žiro-račun otvoren za potrebe kotorskog osnovnog tužilaštva pa se, kako navodi DRI, nijesu mogli uvjeriti da li su otvoreni ti računi u skladu sa odredbama Uputstva o radu državnog trezora, odnosno uz odobrenje nadležnog Ministarstva.

Uvidom u dokumentaciju za pravdanje izdataka za gorivo, utvrđeno je da

su pojedina Tužilaštva (VDT, SDT, osnovna državno tužilaštvo u Pljevljima i Bijelom Polju) prošle godine nabavljala gorivo iznad dozvoljenog limita potrošnje utvrđenog internim pravilom, u ukupnom iznosu od 738,58 eura.

Revizija je pokazala da Tužilaštvo nema interni akt o ostvarivanju prava na koriščenje reprezentacije, da je isplaćeno blizu 25.000 zaposlenima kao jednokratna pomoć, da u poslovnim knjigama nije evidentiran dio imovine u kojima se obavlja djelatnost tužilaštva, da popis stalne imovine nije urađen u skladu sa zakonskim procedurama, da je 18 od 37 vozila tužilaštva nema stvarnu vrijednost već su amortizovana...