čekaju pravno tumačenje

Odložen izbor v.d. direktora Instituta za ljekove i medicinska sredstva

Kako je saopšteno iz Instituta, odluka je odložena do dobijanja pravnog tumačenja državnih institucija

18269 pregleda 111 reakcija 7 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Upravni odbor Instituta za ljekove i medicinska sredstva odlučio je da odloži usvajanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, kao i imenovanje v.d. direktora.

Kako je saopšteno iz Instituta, odluka je odložena do dobijanja pravnog tumačenja državnih institucija.

U crnogorskom Institutu za ljekove i medicinska sredstva (CInMED) tvrde da statut te ustanove nije mijenjan od septembra prošle godine i da po tom dokumentu nije predviđeno da direktor institucije ima znanja koja se izučavaju na fakultetima zdravstvenog usmjerenja.

Oni su potvrdili "Vijestima" da je Upravni odbor usaglasio Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, kao akta niže pravne snage sa Zakonom o ljekovima i Statutom. Iz CInMED su rekli i da materijali i zapisnici sa sjednice Upravnog odbora predstavljaju tajne podatke, stepena tajnosti "povjerljivo", pa "Vijestima" nije odgovoreno na pitanja u vezi izbora budućeg rukovodioca ove institucije.

Poslanici opozicionih Demokratske partije socijalista (DPS) i Socijaldemokratske partije (SDP) prije dva dana saopštili su da se u CInMED dešava "pravni skandal" i izrazili sumnju da premijer Zdravko Krivokapić, čija se porodica dijelom bavi farmaceutskim biznisom, želi na to mjesto da postavi službenicu sa završenim Pravnim fakultetom koja je od prošle godine zaposlena u toj instituciji.

Iz CInMED su "Vijestima" kazali da je Statut donijet 20. septembra prošle godine i da nije mijenjan.

"Odredbe Statuta su u skladu sa odredbama Zakona o ljekovima. Naime, u skladu sa članom 15 stav 4 ovog zakona, kao i članom 27 stav 4 Statuta, za direktora Instituta može biti izabrano lice koje ima najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva na stručnim i rukovodećim poslovima u oblasti regulative ljekova i medicinskih sredstava i čiju strategiju razvoja Instituta prihvati Upravni odbor i Stručno-naučni odbor", piše u odgovoru.

Pojasnili su da u skladu sa istim Zakonom i Statutom direktor organizuje i rukovodi radom ustanove, odgovoran je za zakonitost, efikasnost i ekonomičnog Instituta, za ostvarivanje programa i planova rada, donosi odluke koje nisu u nadležnosti Upravnog odbora, izvršava njihove odluke i odlučuje o pravima zaposlenih.

"Iz navedenog može se zaključiti da su u pogledu stručnih sposobnosti eventualnog kandidata za direktora potrebne organizacione sposobnosti, iskustvo u izradi opštih pravnih i upravnih akata, prava iz radnih odnosa i drugih prava zaposlenih, a koje karakterišu menadžerske pozicije, te da za obavljanje ovih nadležnosti nijesu potrebna znanja koja se isključivo izučavaju na fakultetima zdravstvenog usmjerenja", kazali su iz CInMED.

Saopšteno je da je Upravni odbor, polazeći od zakonskih odredbi, usaglasio Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizacija Instituta, kao akta niže pravne snage sa Zakonom i Statutom i da u slučaju prestanka vršenja funkcije direktora, do izbora novog, Upravni odbor imenuje vršioca dužnosti na period do šest mjeseci.

"Ističemo da u skladu sa članom 9 Pravilnika o tajnosti podataka i poslovnoj tajni (broj 3020/21/107/4-2570 od 20. aprila 2021. godine), tajne podatke stepena tajnosti ''POVJERLJIVO'' predstavljaju naročito materijali i zapisnici sa sjednica Upravnog odbora i akta koja Upravni odbori donosi u skladu sa zakonom propisanim nadležnostima, do dana objavljivanja. Iz navedenog može se zaključiti da u ovom momentu nema pravnog osnova za dijeljenje traženih podataka, te Vas molimo da nam se za bliže podatke obratite nakon sjednice UO.