reagovanje mediterraneo doo Ulcinj

Ugovor o zakupu ne možete jednostrano raskinuti

"U članu 3 stav 2 aneksa je navedeno da je korisnik dužan da u skladu sa odredbama Zakona nastavi započeti postupak za postavljanje privremenih objekata (kupališta i privremenog objekta), kao i da od nadležnog organa lokalne samouprave pribavi odobrenje za obavljanje djelatnosti na kupalištu i privremenom objektu"

4599 pregleda 5 komentar(a)
Plaža Liman II, Foto: Booking.com
Plaža Liman II, Foto: Booking.com

Mediterraneo doo Ulcinj je u svemu postupio u skladu sa odredbama potpisanog ugovora i aneksa ugovora i u tom dijelu nije bilo odstupanja sa naše strane, tako da po našem mišljenju ne postoji nijedan zakonom i ugovorom propisani razlog za raskid ugovora.

To se navodi u reagovanju ulcinjske kompanije na jednostrani raskid ugovora o zakupu plaže Liman II od strane Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.

Pravni zastupnik “Mediterranea”, advokat Dalibor Kavarić reagovao je na tekst “Zakupac devastirao plažu Liman II u Ulcinju”.

“Ovim putem Vas pozivamo da još jednom razmotrite kompletan predmet, jer smatramo da nijesu bili ispunjeni uslovi iz čl. 21 ugovora za jednostrani raskid ugovora, kao ni uslovi predviđeni odredbama Zakona o obligacionim odnosima, jer biste insistiranjem na nezakonitom jednostranom otkazu ugovora mogli prouzrokavati enormnu materijalnu štetu koja bi se ogledala u nadoknadi stvarne štete na ime plaćenoga zakupa i uloženih sredstava, te nadoknade štete u vidu “izmakle dobiti” koja bi bila ostvarena u zakupnom periodu. Prije svega, ugovor o korišćenju morskog dobra koji želite da raskinite zaključili smo 19. 05. 2020. godine, a ne 2019. godine kako se to navodi u izjavi o jednostranom raskidu, ali očigledno je da se radi o štamparskoj grešci prilikom kucanja izjave koja se lako može ispraviti”, navodi se u dopisu koji je Kavarić dostavio JP “Morsko dobro”.

Kako dodaje, vezujući se na osnovni ugovor od 19. 05. 2020. godine dana 18. 05. 2021. godine “Mediterraneo” zaključio je aneks I.

Povezani članci

28. Jul 2021.

Zakupac devastirao plažu Liman II u Ulcinju

“U uvodu aneksa ugovora je navedeno da je korisnik dostavio idejno rješenje kupališta i privremenih objekata. U članu 3 stav 2 aneksa je navedeno da je korisnik dužan da u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata nastavi započeti postupak za postavljanje privremenih objekata (kupališta i privremenog objekta), kao i da od nadležnog organa lokalne samouprave pribavi odobrenje za obavljanje djelatnosti na kupalištu i privremenom objektu; u članu 5 je navedeno da sve ostale odredbe osnovnog ugovora ostaju na snazi. Ovaj aneks je sastavni dio osnovnog ugovora i sa njime čini jednu cjelinu, zbog čega smatramo da mi nijesmo prekršili nijednu odredbu iz našeg ugovornog odnosa, jer smo Vam dostavili idejno rješenje koje je urađeno u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima izdatim nam od strane JP za upravljanje morskim dobrom, koje idejno rješenje je kao takvo prihvaćeno sa Vaše strane i sastavni je dio aneksa osnovnog ugovora. Radove smo izveli u skladu sa dostavljenim Vam idejnim rješenjem, na koje sa Vaše strane nije bilo primjedbi, jer da jeste ne biste ga unosili u tekst aneksa osnovnog ugovora i u konačnome aneksom ugovora smo bili obavezani da nastavimo započeti postupak za postavljanje privremenih objekata (kupališta i privremenog objekta), što smo mi i učinili i to u svemu u skladu sa dostavljenim idejnim rješenjem, te smo shodno tome konačno dobili i odobrenje za obavljanje djelatnosti, koje nam je izdato privremeno rješenje Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj Opštine Ulcinj”, navodi se u reagovanju. Kako se naglašava “da li je ugovor o korišćenju morskog dobra od 19. 05. 2019. godine i aneks I ovog ugovora od 18. 05. 2021. godine na pravnoj snazi ili nije, te da li su ispunjeni uslovi za “jednostrani raskid”, nadležan je isključivo utvrditi samo stvarno i mjesno nadležan sud u vidu pravosnažne sudske presude kojom se utvrđuje da su raskinuti ovi poslovi ili se odbija takav tužbeni zahtjev. “Do donošenja takve sudske odluke, obavještavamo Vas, da je do tada u punom kapacitetu na snazi ugovor o korišćenju morskog dobra i aneks i ovog ugovora u skladu sa čim će se do isteka tih ugovora kao obligacionih pravnih poslova, ili do pravosnažnosti sudske odluke o tom pitanju, ponašati moj vlastodavac ‘Mediterraneo’ doo”, naveo je Kavarić.

Preporučujemo za Vas