CRBC-u dozvola za sanaciju štete na Tari

Agencija za zaštitu životne sredine dala saglasnost kineskoj kompaniji na predlog mjera remedijacije i program praćenje stanja životne sredine rijeke Tare

33188 pregleda 185 reakcija 15 komentar(a)
Šteta zbog dubokog prekopavanja korita: devastirano korito rijeke Tare, Foto: MANS
Šteta zbog dubokog prekopavanja korita: devastirano korito rijeke Tare, Foto: MANS

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine dala je saglasnost kineskoj kompaniji CRBC na “Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije korita rijeke Tare u zoni mosta Tara 2”. Kompanija CRBC, izvođač radova na prvoj dionici auto-puta Bar-Boljare, dostavila je zahtjev Agenciji za davanje ove saglasnosti nakon štete koja je nastala tokom izvođenja radova na petlji “Mateševo”.

U Agenciji tvrde da je nakon sprovedenog upravnog postupka utvrđeno da je predlog mjera remedijacije urađen u skladu sa Zakonom o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, da sadrži definisane mjere za remedijaciju i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije, kao i definisane rokove za njihovo sprovođenje.

Predlogom je predviđena stabilizacija lijeve obale Tare, ispod starog mosta Mateševo, u dužini od 50 metara, a posao bi bio završen do oktobra. Vraćanje korita rijeke Tare u prvobitno stanje radiće se prema posebnom odobrenom projektu pejzažnog uređenja terena u zoni mosta Tara 2.

Ekološka inspekcija je krajem oktobra prošle godine podnijela zahtjev za pokretanje postupka utvrđivaja štete, jer je konstatovano da je na lokaciji ispod mosta, na regionalnom putu R19 (stari most Mateševo), zbog izvođenja radova na temeljima mosta Tara 2, korito rijeke produbljeno na oko dva metra, tako da trenutno voda protiče samo kroz desni luk od ukupno tri koliko ih ima stari most.

”Nakon prolaska ispod mosta na regionalnom putu R19 (stari most), rijeka skreće ulijevo i vrši eroziju - potkopavanje lijeve obale, čime se ugrožava makadamski put koji se pruža paralelno sa koritom, a samim tim se u korito obrušava zemlja, tj. suspendovane materije koje utiču na biodiverzitet. U koritu rijeke Tare ostali su betonski temelji skeletne čelične konstrukcije koja je služila za betoniranje glavnih nosača mosta Tara 2. Čelična konstrukcija je demontirana”, navodi se u zapisniku ekološke inspekcije.

Konstatuje se da je neophodno izvršiti sanaciju korita Tare u tom dijelu - neposredno uzvodno i nizvodno od starog mosta, kako bi voda proticala nesmetano ispod njega.

Na lokacijama na kojima je došlo do promjena zbog iskopavanja, očekuje se prirodno izravnanje dna korita. U slučaju da se to ne desi do maja naredne godine, na raspolaganju su građevinske metode, ili popunjavanje depresija aluvijalnim materijalima sa izdignutih djelova dolinskog dna rijeke. Te mjere, kako je pojašnjeno, uradile bi se tako što bi rovokopač sa obale kašikom zahvatio prirodni materijal i popunio postojeće depresije.

Nakon završetka radova, poribljavanje

Nakon završetka radova, predviđeno je zatravnjivanje površina duž puta i okolnih područja u cilju unapređenja vizuelnog efekta okolnog područja zaštite od prašine, kao i pospješivanje naseljavanja i razvoja autohtone vegetacije. Po završetku radova radiće se i analiza stanja biodiverziteta i izvršiti poribljavanje.

U programu se konstatuje da su analize pokazale da kvalitet zemljišta nije poremećen od aktivnosti na izgradnji auto-puta i da zbog toga nema potrebe za mjerama remedijacije.

”Kvalitet vode rijeke Tare je takav da pripada klasi A1. Odstupanja nekih parametara od A1 klase će se stabilizovati nakon zatvaranja radničkih kampova, što se očekuje uskoro. Preusmjeravanje privremeno izmještenog i dijelom destabilizovanog korita rijeke Tare riješiće se i povratkom u staro korito, u sklopu obaveza iz navedenog projekta. Pričinjena šteta u rijeci Tari je ostvarena i zbog dubokog prekopavanja rječnog korita... To je proizvelo promjene, ne samo reljefa korita izvan hidrauličke normale talvega, već i režima tečenja i ukupnog potopa. Očekuje se prirodna remedijacija talvega, koja je već dokazana na primjeru lokaliteta Uvač 4”, konstatuje se u programu mjera remedijacije korita rijeke Tare.

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) prva je objavila snimke i fotografije devastacije korita Tare. Iz te NVO su podsjetili da se Crna Gora, potpisivanjem međunarodnih konvencija, obavezala da čuva rijeku Taru kao dio zaštićenog područja svjetske kulturne baštine. Šefica stručnog tima Savjeta za borbu protiv korupcije Vanja Ćalović Marković kazala je nedavno da prikupljena dokumentacija pokazuje da je od početka izgradnje auto-puta Bar-Boljare kineski izvođač radova godinama devastirao životnu sredinu, a posebno rijeku Taru. Ona je kazala da su krajem 2018. godine MANS i još nekoliko nevladinih organizacija podnijele krivične prijave zbog devastacije Tare, a iz Vlade su tada tvrdili da je sve u redu.

Unesko u izvještaju konstatovao devastaciju korita Tare

Misija Uneska je u svom izvještaju konstatovala da su izgradnja mostova preko rijeke Tare, kao i eksploatacija i odlaganje pijeska i šljunka, ozbiljno devastirali korito rijeke unutar područja zaštićenog Uneskovim programom “Čovek i biosfera”.

U izveštaju Uneska se konstatuje da nije adekvatan monitoring poštovanja standarda životne sredine i bioloških standarda za vrijeme izgradnje auto-puta. Misija je registrovala postojanje više deponija, odlagališta pijeska i šljunka u poplavnom području, ali i u samom koritu Tare.

Iz Uneska su upozorili da će “postojati vidljivi uticaji i poslije okončanja izgradnje” auto-puta.