ograničeni kapaciteti za zaštitu

Kapaciteti države ograničeni ako dođe do iznenadnog zagađenja mora

DRI objavila Izvještaj o sprovođenju međunarodne paralelne revizije uspjeha "Upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru"

5982 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Crna Gora ima ograničene kapacitete za zaštitu mora u slučaju iznenadnih zagađenja, a postojeći sistem nije dovoljno efikasan i potrebne su dodatne i djelotvornije mjere radi njegovog unaprjeđenja.

To se, pored ostalog, navodi u reviziji uspjeha “Upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru”, koju je Državna revizorska institucija (DRI) objavila danas.

Dokument koji tretira upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru sačinjen je u saradnji sa vrhovnim revizorskim institucijama Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije i Slovenije.

Kako se navodi u dokumentu, svrha revizije je da se prikaže nacionalni odgovor zaštite Jadranskog mora od iznenadnog zagađenja zagađenja i identifikovanje nedostataka i problema u funkcionisаnju procesa.

Izradi zajedničkog dokumenta prethodio je Konačni izvještaj o reviziji efikasnosti "Upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru”, kojeg je u aprilu usvojio nadležni Kolegijum DRI kojeg čine rukovodilac dr Branislav Radulović i član dr Milan Dabović.

DRI je, kako se navodi, identifikovala probleme i slabosti koji ograničavaju uspješnost sistema zaštite Jadranskog mora od iznenadnog zagađenja i - ocijenila da Crna Gora ima ograničene kapacitete za zaštitu mora od iznenadnih zagađenja.

Utvrđeno je da Crna Gora ni devet godina od izrade Nacionalnog akcionog plana za hitno reagovanje u slučaju zagađivanja mora sa plovnih objekata, nije uspostavila adekvatan sistem za reagovanje na iznenadno zagađenje većeg obima (nivo 3) u dijelu zadovoljavajućih materijalno-tehničkih i kadrovskih resursa, izrade mapa osljetljivih područja, konstantne procjene rizika i dugih pitanja od značaja za adekvatan odgovor.

Takođe, kako se navodi u reviziji uspjeha, nije usvojen revidirani Nacionalni plan za hitno reagovanje u slučaju zagađivanja mora sa plovnih objekata iz 2011. godine, nije uspostavljena ni odgovarajuća koordinacija između svih učesnika koji imaju ulogu u Nacionalnom planu.

Iz DRI dodaju i da nije potpisan nijedan regionalni sporazum za zajedničku reakciju, da nije došlo do ratifikovanja neophodnih konvencija, te da nisu ispunjene ni sve obaveze iz već ratifikovanih.

Zbog mogućih rizika u odnosu na rizike koje nose potencijalne iznenadne pomorske nesreće, DRI je Vladi Crne Gore preporučila da, u cilju jačanja saradnje u zaštiti Jadranskog mora - kao zajedničkog prirodnog nasljeđa država koje su učestvovale u izradi dokumenta, preduzme aktivnosti na uspostavljanju stalnog Odbora ili Platforme za stručnu saradnju za razmjenu informacija i iskustva. Dodatno, preporučeno je širenje i prenos dobrih praksi, kao i za razvoj zajedničkih ekoloških projekata usmjerenih na prevenciju, sprečavanje i upravljanje odgovorima u slučaju zagađenja mora.

“Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da karakter nalaza u predmetnoj revizije nalaže da se Izvještaj o paralelnoj reviziji dostavi: Predsjedniku Vlade Crne Gore; Ministarstvu kapitalnih investicija; Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma; Ministarstvu vanjskih poslova i Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore”, saopštili su iz DRI.

Preporučujemo za Vas